+atom.xml?redirect=false รู้อะไร@iTUKnowledge Blog keyword

หน้าเว็บ

FAQs


คำถาม- คำตอบ


Q: อะไรเป็นวัตถุประสงค์ของบล็อกนี้  รู้อะไร@iTUKnowledge Blog  ที่จะทำให้ผู้เข้าเยี่ยมชมได้รับความรู้การเมืองในประเทศไทย
A: การให้ความรู้เกี่ยวกับปัญหาโลกการเมืองประเทศไทยและประชาธิปไตยแก่ประชาชนตามทฤษฏีและหลักสากล มิใช่รู้ตามหลักการหลักกู ของนักวิชาการด้านรัฐศาสตร์และกฏหมายในไทย ซึ่งเป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดวิกฤตการเมือง เกิดความระส่ำระสายในบ้านเมือง เป็นทุรยุค ในประเทศไทยประกอบกับความรู้ยุทธศาตร์ประชาธิปไตย 15 บท เป็นการประยุต์จากพิชัยสงครามจีนโบราณเป็นบทศึกษาทางการเมืองให้แก่ประชาชน

Q: ใครจะได้รับประโยชน์จากการได้อ่านบทความในบล็อก
A: ชาวโลกและคนไทยจะได้รับความรู้วงจรการเมืองในประเทศไทย ที่นักวิชาการเรียกว่า วงจรอุบาทว์กอให้เกิดวิกฤตการณ์การเมืองที่เป็นปัญหานำไปสู่ความขัดแย้งทางการเมืองอย่างรุนแรงในสังคมไทย 

Q: ความรู้ในบล็อกนี้ผู้เขียนได้ศึกษาค้นคว้ามาจากแหล่งความรู้ที่ไหน
A: ผู้เขียนได้ใช้เวลาศึกษาค้นคว้าในตำราวิชาการต่างๆประกอบกับข้อมูลในเชิงประจักษ์ติดตามสังเกต การณ์เหตุการณ์ทางการเมือง วิเคราะห์ด้านการเมืองในเชิงวิจัยโดยใช้หลักวิภาษวิธีและการจัดการจัดองค์ความรู้ให้แก่ประชาชน เป็นการนำเสนอความจริงของเหตุปรากฏการณ์ทางการเมืองเพื่อนำเสนอทางเลือกทางการเมืองให้แก่สังคมไทย

Q: ทำไมผู้เขียนจึงเขียนบทความที่แตกต่างจากนักวิชาการอื่นๆและนำเผยแพร่ในบล็อกนี้
A. รัฐบาลในขณะนั้นปิดกั้นช่องทางสื่อสารในการนำข้อมูลข่าวสารข้อเท็จจริงทางการเมืองของฝ่ายประชาธิปไตย ใครควบคุมช่่องทางการสื่อสาร คนนั้นควบคุมการเมือง และกระทำการปราบปราบประชาชนที่ชุมนุมทางการเมืองด้วยความรุนแรงเป็นการจำกัดสิทธิ เสรีภาพ เสมอภาคในการรับรู้ทางการเมืองของประชาชน ผู้เขียนเป็นนักวิชาการอิสระ มีความเห็นต่างจากนักวิชาการอื่นๆ และไม่ต้องการเห็นคนไทยใช้กำลังเข้าต่อสู้กัน จึงใช้ช่องทางบล็อกเป็นช่องทางสื่อสารความจริงในสังคมไทยต่อชาวโลก

Q: ผู้อ่านเมืออ่านบทความในบล็อกนี้แล้ว ผู้อ่านจะได้รับความรู้อะไร
A: ผู้อ่านจะได้รับรู้ว่า ความรู้ เป็นพลานุภาพของประชาชนในการต่อสู้ทางการเมืองโดยใช้สันติวิธีไร้ความรุนแรง ได้รับการบอกเล่าเรื่องราวความจริง ในการต่อสู้ทางการเมือง เพื่อประชาธิปไตยของประชาชน ในประเทศไทย  ซึ่งเป็นเรื่องเกิดขึ้นจริงในห้วงเวลาหนึ่ง แต่ไม่ได้รับการบันทึกไว้เป็นประวัติศาสตร์

Q: ความรู้ทางการเมืองในบล็อกสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในสังคมอื่นได้หรือไม่ อย่างไร
A: ชาวโลกสามารถนำความรู้ในการต่อสู้ทางการเมืองแบบสันติวิธีไร้ความรุนแรงเป็นความรู้เกี่ยวกับสงครามสารสนเทศไปประยุกต์ใช้ได้ในทุกประเทศที่กำลังวิวัฒน์ไปสู่ประชาธิปไตยในโลก

Q:ภายใต้ภาวะรัฐประหาร 22 พฤษาคม2557 ทางออกจากวิกฤตการเมืองและต่อไปชะตากรรมของการเมืองไทยจะเป็นอย่างไรในอนาคต
A: ชะตากรรมของประเทศไทยคือชะตากรรมของประชาชนจะเป็นอบ่างไร มันขึ้นอยู่กับว่าใครเป็นผูู้กำหนดชะตากรรมการเมืองไทยโดยผ่านทางรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ซึ่งเป็นการกำหนดชะตากรรมชองประเทศในอนาคต


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น