+atom.xml?redirect=false รู้อะไร@iTUKnowledge Blog keyword

หน้าเว็บ

วันเสาร์ที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2552

การขัดแย้งทางการเมืองของประชาชนการขัดแย้งการเมืองของประชาชน ในสถานการณ์ทางการเมืองในปัจจุบันของประเทศไทยกำลังก้าวไปสู่ความเสื่อม ใน พลังอำนาจแห่งชาติ มีผลกระทบต่อการพัฒนาในด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม และความสงบสุขสันติของประชาชนในประเทศไทย

การเมืองเพื่อประชาชน เป็นการเมืองประชาธิปไตยพลานุภาพประชาชน     ซึ่งประชาชนควรได้รับการจัดสรรสมดุลในอำนาจทางการเมือง  ส่วนแบ่งที่เป็นธรรมทางเศรษฐกิจ และทรัพยากรของประเทศอย่างเป็นธรรมให้แก่ประชาชน

ปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองของประชาชน แท้จริงแล้วในความขัดแย้งเป็นเรื่องอำนาจ และผลประโยชน์เพราะการเมืองคืออำนาจและผลประโยชน์ เมือผลประโยชน์ตกอยู่กับประชาชนนั้นย่อมกระทบกลุ่มชนชั้นนำเสียผลประโยชน์ นักปรัชญาจีนหานเฟย กล่าวว่า เมื่อมีผู้ได้ผลประโยชน์ย่อมมีผู้เสียผลประโยชน์  ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางการเมืองของประชาชนในประเทศ ด้วยเหตุหลายประการ ดังต่อไปนี้
1.ความขัดแย้งทางการเมือง ระหว่างแนวคิดเก่าอนุรักษ์นิยมกับแนวคิดใหม่ก้าวหน้าประชาธิปไตย และ แนวคิดภูมิภาคนิยม ตามทฤษฎีสองนครา เป็นการบั่นทอนเอกภาพของประเทศ

2.ความรู้ของปัญญาชนนักวิชาการ เบี่ยงเบนแนวคิด หลักการ ทฤษฎีในทางการเมือง และทางกฎหมาย เพื่อรับใช้แนวคิดเก่าอนุรักษ์นิยม เป็นการสะกดจิตหมู่ทำให้ประชาชนไม่รู้ว่า อะไรผิด อะไรถูก ขาดการตระหนักรู้ ก่อให้เกิดความสับสนทางความคิดในหมู่ประชาชน อาจเป็นเหตุให้เกิดสงครามประชาชน

3.การผูกขาดอำนาจการการเมือง ของ อภิชน พยายามกีดกันไม่ให้ ปถมชน เข้าสู่พื้นที่อำนาจทางการเมืองและกุมอำนาจรัฐ โดย ปถมชน เป็นประชาชนจะต้องอยู่ภายใต้อำนาจรัฐเพราะอำนาจการเมืองทำให้สามารถจัดสรรอำนาจและทรัพยากรในประเทศ

4.ระบบการเมืองเสื่อมทรุด ก้าวถอยหลังจากประชาธิปไตยของประชาชน โดยประชาชน และเพื่อประชาชน กลับไปสู่การเมืองรูปแบบใหม่โดย อภิชน มีการออกแบบรัฐธรรมนูญปกป้องรักษาอำนาจนิยมโดยใช้กฎหมายไว้อย่างเป็นระบบ แนบเนียน เพื่อรักษาระบบอำนาจนิยมและจำกัดสิทธิ เสรีภาพ เสมอภาคของประชาชนในระบอบประชาธิปไตย

5.ระบบกฎหมายเสื่อมทรุด มีการใช้กฎหมายปิดกั้นเสรีภาพของประชาชน และบังคับใช้กฎหมายไม่เท่าเทียมกัน มีสองมาตรฐาน มีการยัดเยียด ข้อกล่าวหาและความผิดให้แก่ฝายตรงข้ามทางการเมือง ไม่เป็นไปตามหลักนิติธรรมตามหลัก ทฤษฎีกฎหมาย

6.ระบบเศรษฐกิจล้มเหลว สภาพเศรษฐกิจของประเทศกำลังก้าวไปสู่ความรุ่งเรือง กลับถอยหลังยากจน รัฐบาลจะต้องกู้เงินหลายแสนล้านบาท มาเยียวยา ตกเป็นภาระในการชำระหนี้เป็นของประชาชน

7.ระบบสังคมเสื่อมทรุด มีปัญหาอาชญากรรม ปัญหายาเสพติด ปัญหาการศึกษาและวัฒนธรรม ก่อให้เกิดปัญหากับเยาวชน ซึ่งเป็นกำลังอำนาจของชาติในอนาคต

8.ระบบสื่อหลัก เสื่อมจรรยาบรรณ เพราะเป็นทุนสื่อมีผลประโยชน์ พยายามเข้าสู่อำนาจในพื้นที่การเมือง บนหลักที่ว่า ใครครอบครองสื่อ คนนั้นมีอำนาจครองโลก ไม่เสนอข่าวอย่างเป็นกลางทางการเมือง มีการทำสงครามสื่อ บิดเบือนข้อมูลข่าวสารก่อนเสนอประชาชน

9.สภาพทางสังคมจิตวิทยาเสื่อมทรุด สภาพการไม่ประนีประนอมทางการเมืองก่อให้เกิดความเครียดในประชาชน นำควาทุกข์ยากมาสู่ประชาชน ประชาชนต้องการความสุขสงบในประเทศ

เงื่อนไขปัญหาดังกล่าว กำลังจะนำประเทศไปสู่ความล่มสลาย เพราะไม่อาจต้านทานต่อโลกาภิวัตน์ ทำให้ประเทศสูญเสียพลังอำนาจแห่งชาติ ในฐานะประชาชน มาช่วยกันวิเคราะห์สรุปเป็นข้อเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาและ จะปฎิรูปอย่างไรให้แก่ประเทศไทยไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น