+atom.xml?redirect=false รู้อะไร@iTUKnowledge Blog keyword

หน้าเว็บ

วันศุกร์ที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2552

รู้อะไร@iTUKnowledge Blog/Homeความรู้กับการเมือง http://ituknowledge.blogspot.com/รู้อะไร@iTUKnowledge Blog/Home เป็นการจัดการความรู้ให้แก่ประชาชนในด้านรัฐศาสตรฺ์ ด้านการบริหาร ด้านกฏหมาย และอื่นๆ การวิเคราะห์ปัญหาใช้แนวคิดแบบวิภาษวิธี ในการแก้ไขปัญหาวิกฤตการเมืองในประเทศไทย "ความรู้เป็นพลานุภาพทางการเมืองของประชาชนในระบอบประชาธิปไตยในประเทศไทย"

การบูรณาการความรู้ ประยุกต์ใช้ อย่างมี วิสัยทัศน์ รู้อะไร อย่างบูรณาการการเรียนรู้ เป็นกระบวนการนำไปสู่ความเปลี่ยนแปลงให้ทันต่อโลกยุคโลกาภิวัตน์ การมียุทธศาสตร์ประชาธิปไตย เป็นพลานุภาพในการแข่งขันต่อสู้เพื่อให้ได้ชัยชนะในทางการเมืองในระบอบประชาธฺิปไตย

สถานการณ์ทางการเมือง ปรากฏการณ์ความขัดแย้งทางการเมืองในสังคมไทยในด้านอำนาจและผลประโยชน์ของประชาชนระหว่างกลุ่มชนชั้นนำกับกลุ่มสามัญชน  เมื่อปรากฏประชาชนได้ผลประโยชน์นั้นแต่ชนชั้นนำย่อมเสียผลประโยชน์ แนวคิดอนุรักษ์อำนาจนิยมกับแนวคิดก้าวหน้าประชาธิปไตย พร้อมมวลชนเสื้อสีของแต่ละฝ่ายและกลุ่มการเมืองต่างๆ เป็นความขัดแย้งเหตุชักนำไปสู่ กับดักหรือหลุมดำทางการเมือง ก่อให้เกิดวิกฤตทางการเมืองในประเทศไทย  ในอนาคตไม่อยากเห็นคนไทยใช้กำลังทำลายล้างกันโดยวิธีรุนแรง เช่นสังคมมนุษย์ถ้ำหรือสังคมชนเผ่าในบรุพกาล เป็นเหตุให้พลังอำนาจของชาติเสื่อมทรุดโทรม ทำให้ประชาชนอยู่อยางไม่มีความผาสุก ประเทศชาติบ้านเมืองไม่เจริญก้าวหน้ารุ่งเรืองและเป็นปัญหาเกี่ยวกับการบริหารการพัฒนาประเทศด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมในเชิงแข่งขันระดับโลก

ทางออกการเมืองประเทศไทย การเชื่อมโยงจิตวิญญาณของโลกเก่าและโลกใหม เป็นจิตวิญญาณแห่งยุคสมัย บนปัจจัยพื้นฐานของสังคมไทยกับปัจจัยสังคมโลกาภิวัตน์ การออกแบบโครงสร้างการเมืองประเทศไทยเป็นตัวแบบแห่งยุคสมัยคือ การเมืองแบบทางสายกลาง ระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภาที่มีพระมหากษ้ตริย์เป็นประมุข การบริหารสมดุลอำนาจทางการเมืองให้แก่กลุ่มการเมืองในสังคมไทย ส่วนแบ่งที่เป็นธรรมทางเศรษฐกิจ และทรัพยากรอย่างเป็นธรรมแก่ประชาชน เป๊นหลักการพื้นฐานการพัฒนาในด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคมของประเทศไทย

การให้ความรู้การเมืองแก่ประชาชน  ประชาธิปไตยเป็นพลานุภาพของประชาชน ในการยับยั้งความรุนแรงโดยยุทธศาสตร์ประชาธิปไตย เพื่อความปรองดองทางการเมืองในประเทศไทย ดังมีผู้กล่าวว่าความรู้เป็นพลานุภาพ และข้อมูลข่าวสารคืออำนาจ ในทางการเมืองของประชาชน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น