+atom.xml?redirect=false รู้อะไร@iTUKnowledge Blog keyword

หน้าเว็บ

วันจันทร์ที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2557

โครงสร้างการเมืองประเทศไทย


โครงสร้างการเมืองประเทศไทย มีรัฐธรรมนูญ คือแผนแบบโครงสร้างการเมืองการปกครองประเทศ มาแล้ว 19 ฉบับ และรัฐประหารโดยเฉลี่ยทุก 6 ปี ในขณะนี้กำลังอยู่ในสถานการณ์ปฏิรูปการเมืองภายหลังรัฐประหาร 22 พฤษภาคม 2557 เป็นการยกร่างรัฐรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ในการปกครองประเทศ

รูปแบบการเมือง ที่อำนาจอธิปไตยของประชาชนที่เป็นรูปธรรม คือการไปเลือกตั้งตามหลักการสิทธิเสรีภาพเสมอภาคในระบอบประชาธิปไตย ส่วนรูปแบบอำนาจเบ็ดเสร็จที่เป็นรูปธรรม คือการรัฐประหารโดยกองทัพควบคุมอำนาจอธิปไตยของประชาชน กล่าวโดยสรุป

1.รัฐธรรมนูญ 2540 ฉบับประชาชน มีที่มาและเนื้อหาเป็นประชาธิปไตย แต่มีจุดอ่อนคือไปจำกัดพื้นที่การเมืองกลุ่มชนชั้นนำซึ่งกุมอำนาจที่แท้จริงในด้านการเมืองการบริหาร ของประเทศ 
2.รัฐธรรมนูญ 2550 ฉบับเผด็จการ มีที่มาและเนื้อหาให้องค์กรอิสระเป็นร่างทรงของคณะรัฐประหาร 19 กันยายน 2549 แต่มีจุดอ่อนคือไปจำกัดอำนาจรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งโดยเสียงประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศ

แนวคิดทางการเมือง ทฤษฎีหลักการประชาธิปไตยที่เป็นสากลในเชิงปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม อธิบายได้ตามคำกล่าวของอับราฮัม ลินคอล์น ว่า"ประชาธิปไตยได้แก่รัฐบาลของประชาชน โดยประชาชน เพื่อประชาชน ซึ่งสังคมไทย ควรมีเป้าหมายให้ประชาชนมีสิทธิ หน้าที่ เสรีภาพ เสมอภาค และภราดรภาพในการเมืองระบอบประชาธิปไตย โดยสรุป  ดังนี้

1.สิทธิควบคู่กับหน้าที่ มีสิทธิต้องรู้จักหน้าที่ต่อสาธารณะ
2.เสรีภาพควบคู่กับเสมอภาค มีเสรีภาพต้องมีความเสมอภาคยุติธรรมเท่าเทียมกันคามกฏหมาย
3.ภราดรภาพ มีความเป็นพี่น้องกัน ไม่แบ่งแยกชนชั้น ปรองดองสมานฉันท์ในชาติ ยึดถือกฏกติกาตามหลักการประชาธิปไตย

ทั้ง 3 ข้อ 5 อย่าง สอดคล้องกับวิถีปัจเจกชนของคนไทย สังคมไทยจะขาดประการหนึ่งประการใดไม่ได้ ต้องมีควบคู่กันไป เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนให้เกิดความก้าวหน้าเจริญรุ่งเรืองในประเทศ

ปฏิรูปการเมือง ร่างรัฐธรรนนูญฉบับปฏิรูป"อย่าให้เสียของ" ควรยึดถือตามหลักการเมืองระบอบประชาธิปไตยในประเทศทีเป็นสากล การออกแบบโครงสร้างการเมืองการปกครองประเทศ จึ่งเป็นการแก้ไขปัญหาจุดอ่อนของรัฐธรรมนูญทั้งสองฉบับเพื่อสร้างธรรมาภิบาลทางการเมือง การบริหาร และการยุติธรรม และเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติประเทศ 

การยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่คือการออกแบบโครงสร้างการเมืองการปกครองประเทศไทย  เป็นกรอบพื้นฐานการปฏิรูปประเทศ ในการพัฒนาการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมของประเทศไทยในระบอบประชาธิปไตย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น