+atom.xml?redirect=false รู้อะไร@iTUKnowledge Blog keyword

หน้าเว็บ

วันอาทิตย์ที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

การเมืองประเทศไทยภายใต้รัฐประหาร 2554 สำเร็จหรือล้มเหลว?สถานการณ์การเมืองประเทศไทยปัจจุบัน รัฐบาลคสช เป็นรัฐบาลโดยรัฐประหารของคสช. (กองทัพ) การบริหารใช้อำนาจเบ็ดเสร็จในการบริหารประเทศ แต่ใช้อำนาจเบ็ดเสร็จไม่เป็นเสียของ ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่สาธารณะ ในการปฏิรูปประเทศไทยในการพัฒนาด้านการเมืองเศรษฐกิจสังคมของประเทศ คำถามว่ารัฐประหาร 2554  สำเร็จหรือล้มหลว?


วันจันทร์ที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2560

การเมืองประเทศไทยกับการปฏิรูปประเทศไทยการเมืองประเทศไทยกับการปฏิรูปประเทศไทย เมื่อคสช.(กองทัพ)รัฐประหาร 2557 ยึดอำนาจรัฐบาลพรรคเพื่อไทยมีนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร เป็นนายกรัฐมนตรีโดยเสัยงข้างมากจากประชาชน มีข้ออ้างเพื่อปฏิรูปประเทศไทย ด้วยเหตุนี้ คสช.ควรวางเป้าหมาย "พัฒนาอย่างยั่งยืน ประชาชนเข้มแข็ง ประเทศเจริญรุ่งเรือง" มิใช่เพื่อเป็นการวางเป้าหมาย ในการสืบถอดอำนาจระบอบอำนาจนิยมของคสช .ซึ่งคสช. ต้องเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงด้วยการพัฒนากรอบแนวคิดใหม่ บูรณาการแนวคิด เชื่อมโยงจิตวิญญาณแห่งโลกเก่า ผสมผสานสอดคล้องกับจิตวิญญาณแห่งโลกาภิวัตน์ ออกแบบเป็นจิตวิญญาณแห่งยุคสมัยเป็น "ตัวแบบประเทศยุคใหม่"ของประเทศไทย

วันพฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2560

การเมืองประเทศไทยในสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง
ประเทศไทย..สถานการณ์การเมืองที่่เปลี่ยนแปลง คุณยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี พรรคเพื่อไทยได้รับเลือกตั้งโดยเสียงข้างมากของประชาชน ในปี2553 ต่อมาภายใต้ทฤษฏีสมคบคิดของการเมืองฝ่ายอำนาจนิยม ถูกรัฐประหาร 22 พฤษภาคม 2557 โดย คสช.ยึดอำนาจรัฐบาลฝ่ายประชาธิปไตยและกำลังถูกปิดล้อมทางการเมือง โดยการกล่าวหาดำเนินคดีกรณีนโยบายรับจำนำข้าวของพรรคเพื่อไทยซึ่งคุณยิ่งลักษณ์ฯตกอยู่ในสภาวะตกเป็นรองทุกด้านในกระบวนการยุติธรรมภายใต้อำนาจเบ็ดเสร็จ ที่มีปัญหาสองมาตรฐาน สู้ไปก็ไม่มีทางชนะมีแต่แพ้ เป็นเหยื่ออธรรม อาจจะถึงตายในที่สุด ปัญหาธรร มาภิบาลในการพิจารณาทางยุติธรรมไทย

วันอังคารที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2560

ทำไมการเมืองประเทศไทยไม่เป็นประชาธิปไตย
การเมืองประเทศไทย ภายหลังการปฏิวัติ 24 มิถุนายน 2475 เปลี่ยนแปลงการปกครองจากการปกครองระบอบราชาธิปไตยเป็นการปกครองระบอบประชาธิปไตย เป็นเวลา 85 ปี แต่ทำไมการเมืองประเทศไทยไม่เป็นประชาธิปไตย ซึ่งเปรียบเทียบการเมืองระบอบเผด็จการกับระบอบประชาธิปไตย มีความแตกต่างที่พื้นฐานทางความคิดเกี่ยวกับการมองสภาวะธรรมขาติของมนุษย์ แล้วผลออกมาเป็นการสร้างรูปแบบรัฐ ในการปกครองประเทศ

วันเสาร์ที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2560

พระมหากษัตริย์กับการเมืองประเทศไทย
พระมหากษัตริย์กับการเมืองประเทศไทย พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขแห่งรัฐ ทรงใช้อำนาจอธิปไตยผ่านคณะรัฐมนตรี รัฐสภา และศาล ทรงเป็นจอมทัพไทย พุทธมามกะ และอัครศาสนูปถัมภก ตามรัฐธรรมนูญ พระมหากษัตริย์ไทยองค์ปัจจุบันคือ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงครองราชย์ ตั้งแต่เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2559

วันพุธที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2560

การเมืองประเทศไทยกับปทัสถานประชาธืปไตยสังคมโลก
การเมืองประเทศไทย ปี2557 เกิดการรัฐประหารโดยฝ่ายอำนาจนิยมในกองทัพ ยึดควบคุมอำนาจโค่นล้มรัฐบาลพรรคเพื่อไทยโดยนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ที่มาจากการเลือกตั้งเสียงข้างมากโดยชอบธรรมของประชาชนไทยในระบอบประชาธิปไตย ซึ่งการที่คณะรัฐประหาร คสช.ออกกฏและปฏิบัติการจำกัดสิทธิเสรีภาพเสมอภาคในการแสดงออกทางการเมืองของฝ่ายตรงข้ามทางการเมือง เป็นการก้าวล้ำพรมแดนปทัสถานประชาธิปไตยของสังคมโลก 

วันอาทิตย์ที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2560

รัฐประหาร 2557กับการเมืองประเทศไทย
รัฐประหาร2557กับการเมืองประเทศไทย อนุสนธิจากการ ที่มีผู้ตั้งคำถามว่า "ทหารไทย จะมาเป็น ผู้บริหารประเทศไทย ได้หรือไม่?"

ดร.ธีรบูรณ์ จีรานุวัตน์ นักวิชาการด้านกฏหมายระหว่างประเทศ ได้อธิบายในเฟสบุ๊คส่วนตัวเมื่อ พฤศจิกายน 2559 ที่ผ่านมาว่า ผมขอให้ความเห็นโดยบริสุทธิ์ใจ ต่อทุกๆฝ่าย ดังความต่อไปนี้: