+atom.xml?redirect=false รู้อะไร@iTUKnowledge Blog keyword

หน้าเว็บ

วันพฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2560

การเมืองประเทศไทยในสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง
ประเทศไทย..สถานการณ์การเมืองที่่เปลี่ยนแปลง คุณยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี พรรคเพื่อไทยได้รับเลือกตั้งโดยเสียงข้างมากของประชาชน ในปี2553 ต่อมาภายใต้ทฤษฏีสมคบคิดของการเมืองฝ่ายอำนาจนิยม ถูกรัฐประหาร 22 พฤษภาคม 2557 โดย คสช.ยึดอำนาจรัฐบาลฝ่ายประชาธิปไตยและกำลังถูกปิดล้อมทางการเมือง โดยการกล่าวหาดำเนินคดีกรณีนโยบายรับจำนำข้าวของพรรคเพื่อไทยซึ่งคุณยิ่งลักษณ์ฯตกอยู่ในสภาวะตกเป็นรองทุกด้านในกระบวนการยุติธรรมภายใต้อำนาจเบ็ดเสร็จ ที่มีปัญหาสองมาตรฐาน สู้ไปก็ไม่มีทางชนะมีแต่แพ้ เป็นเหยื่ออธรรม อาจจะถึงตายในที่สุด ปัญหาธรร มาภิบาลในการพิจารณาทางยุติธรรมไทย

วันอังคารที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2560

ทำไมการเมืองประเทศไทยไม่เป็นประชาธิปไตย
การเมืองประเทศไทย ภายหลังการปฏิวัติ 24 มิถุนายน 2475 เปลี่ยนแปลงการปกครองจากการปกครองระบอบราชาธิปไตยเป็นการปกครองระบอบประชาธิปไตย เป็นเวลา 85 ปี แต่ทำไมการเมืองประเทศไทยไม่เป็นประชาธิปไตย ซึ่งเปรียบเทียบการเมืองระบอบเผด็จการกับระบอบประชาธิปไตย มีความแตกต่างที่พื้นฐานทางความคิดเกี่ยวกับการมองสภาวะธรรมขาติของมนุษย์ แล้วผลออกมาเป็นการสร้างรูปแบบรัฐ ในการปกครองประเทศ

วันเสาร์ที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2560

พระมหากษัตริย์กับการเมืองประเทศไทย
พระมหากษัตริย์กับการเมืองประเทศไทย พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขแห่งรัฐ ทรงใช้อำนาจอธิปไตยผ่านคณะรัฐมนตรี รัฐสภา และศาล ทรงเป็นจอมทัพไทย พุทธมามกะ และอัครศาสนูปถัมภก ตามรัฐธรรมนูญ พระมหากษัตริย์ไทยองค์ปัจจุบันคือ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงครองราชย์ ตั้งแต่เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2559

วันพุธที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2560

การเมืองประเทศไทยกับปทัสถานประชาธืปไตยสังคมโลก
การเมืองประเทศไทย ปี2557 เกิดการรัฐประหารโดยฝ่ายอำนาจนิยมในกองทัพ ยึดควบคุมอำนาจโค่นล้มรัฐบาลพรรคเพื่อไทยโดยนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ที่มาจากการเลือกตั้งเสียงข้างมากโดยชอบธรรมของประชาชนไทยในระบอบประชาธิปไตย ซึ่งการที่คณะรัฐประหาร คสช.ออกกฏและปฏิบัติการจำกัดสิทธิเสรีภาพเสมอภาคในการแสดงออกทางการเมืองของฝ่ายตรงข้ามทางการเมือง เป็นการก้าวล้ำพรมแดนปทัสถานประชาธิปไตยของสังคมโลก 

วันอาทิตย์ที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2560

รัฐประหาร 2557กับการเมืองประเทศไทย
รัฐประหาร2557กับการเมืองประเทศไทย อนุสนธิจากการ ที่มีผู้ตั้งคำถามว่า "ทหารไทย จะมาเป็น ผู้บริหารประเทศไทย ได้หรือไม่?"

ดร.ธีรบูรณ์ จีรานุวัตน์ นักวิชาการด้านกฏหมายระหว่างประเทศ ได้อธิบายในเฟสบุ๊คส่วนตัวเมื่อ พฤศจิกายน 2559 ที่ผ่านมาว่า ผมขอให้ความเห็นโดยบริสุทธิ์ใจ ต่อทุกๆฝ่าย ดังความต่อไปนี้: 

วันพุธที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ความรู้ของพระราชาเพื่อประชาชน
ศาสตร์หรือความรู้ของพระราชาเพื่อประชาชนคิอ"ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง"เพื่อสร้างพลานุภาพให้ประชาชนร่วมใจ ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมพัฒนาชาติแผ่นดินไทยและต่อสู้เอาชนะความยากจน ซึ่งเป็นมรดกจากพระปรีชาญาณอันยิ่งใหญ์ ไม่เพียงแต่เป็นการสร้างแนวทางปฏิบัติ ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่ชาวไทยและประเทศไทยแต่เป็นความรู้ให้แก่คนทั้งโลก ที่ในหลวงรัชกาลที่9 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชได้ทรงทิ้งไว้เป็นทุนทางปัญญาในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนโดยสร้างครอบครัวให้แข็งแกร่ง สังคมเป็นปึกแผ่น มีหลักประกันความมั่นคง เป็นต้นทุนให้ประชาชนไทยและประเทศไทย

วันเสาร์ที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2559

เหตุการณ์สำคัญเกี่ยวกับการเมืองประเทศไทย
เหตุการณ์สำคัญเกี่ยวกับการเมืองประเทศไทย ในวันที่ 13 ตุลาคม 2559 เวลา 19.00 น.รัฐบาลไทยโดยพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีได้แถลงการณ์ต่อประชาชนว่า "พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระมหากษัตริย์รัชกาลที่ 9 แห่งราชอาณาจักรไทย ได้เสด็จสวรรคตเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 ตุลาคม  2559 เวลา 15.52 นั้น โดยที่ทรงแต่งตั้งพระรัชทายาทไว้ตามกฎมณเฑียรบาลว่าด้วยการสืบราชสันตติวงศ์  2467 ตามประกาศสถาปนาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฏราชกุมาร ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2515 ไว้แล้ว รัฐบาลไทยจึงได้กราบบังคมทูลเชิญ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จขึ้นเถลิงถวัลยราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์ใหม่ แห่งพระบรมมหาราชจักรีวงศ์สืบไป บัดนี้ ได้สิ้นสุดรัชสมัยของสมเด็จพระภัทรมหาราชแล้ว ขอสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลใหม่ ทรงพระเจริญ" พระองค์ทรงเป็นพ่อของแผ่นดิน ช่างโศกสลดในใจของชาวไทย