+atom.xml?redirect=false รู้อะไร@iTUKnowledge Blog keyword

หน้าเว็บ

วันอาทิตย์ที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2561

วัฒนธรรมการเมืองประเทศไทยวัฒนธรรมการเมืองประเทศไทย ยึดติดกับวัฒนธรรมดั้งเดิมของไทยคือปัจเจกชนนิยมหรือตัวใครตัวมันกับเคารพผู้มีอำนาจหรือผู้อาวุโส ซึ่งเป็นปัญหาอุปสรรคต่อการพัฒนาทางการเมืองไปสู่ระบอบประชาธิปไตย

การพัฒนาการเมืองไทย 4.0 ควรออกแบบวัฒนธรรมการเมืองใหม่ที่ไม่ยึดติดกับวัฒนธรรมดั้งเดิม...ที่เป็นปัจเจกนิยมไร้พลังทางการเมือง และระบบชราธิปไตยที่เป็นระบบอุปถัมภ์ควบคุมอำนาจทางการเมืองมาต้งแต่ รัฐประหาร 2549/53

การสร้างวัฒนธรรมการเมืองไทย4.0 โลกยุคโซเชียลมีเดียบนพื้นฐานของสิทธิ เสรีภาพ เสมอภาคภราดรภาพ ในสังคม โดยการสร้างจิตสำนึกประชาธิปไตยแก่ประชาชนให้เกิดพลังกลุ่ม และจิตสำนึกสาธารณะ มุ่งเน้นระบบธรรมาภิบาลทางการเมือง การบริหาร การยุติธรรม ในระบอบประชาธิปไตย

การเมืองประเทศไทยจึงจะพัฒนาไปสู่ระบอบประชาธิปไตยสากลมีกษัตริย์เป็นประมุขที่รัฐบาลโดยประชาชน ของประชาชน เพื่อประชาชน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น