+atom.xml?redirect=false รู้อะไร@iTUKnowledge Blog keyword

หน้าเว็บ

วันเสาร์ที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2552

พื้นที่หรือสนามการเมือง เป็นความรู้ทางการเมือง


ยุทธศาสตร์เป็นความรู้ทางการเมืองประชาธิปไตย  พิชัยสงครามกล่าวว่าการกุมพื้นที่ชัยภูมิย่อมได้เปรียบในการรบการที่มีบางท่านเสนอประวัติศาสตร์การปฏิวัติของฝรั่งเศส และรัสเซีย เพื่อสรุปเป็นตัวแบบการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตย เห็นค่างว่า มันไม่อาจเกินขึ้นในสังคมไทยเพราะเงื่อนไขทางสังคมต่างกัน ไม่เห็นด้วยในการปฏิบัติการใช้ความรุนแรงทางการเมือง

บูรณาการความรู้ตามหลักยุทธศาสตร์ แนววิเคราะห์แบบวิภาษวิธีโดยเราต้องพิจารณาจากเงื่อนไขทางสถานการณ์ เงื่อนไขปัจจัยทางสังคม แล้วสรุปเป็นหลักการในภาพรวม และกำหนดเป้าหมาย ยุทธศาสตร์และยุทธวิธีการเคลื่อนไหวทางการเมืองจึงจะมี พลานุภาพ สามารถสร้างแรงกดดันให้ฝ่ายอมาตยาธิปไตย

พื้นที่การเมืองหรือสนามการเมือง พลานุภาพในการรบเป็นเรื่องแพ้ชนะและอยู่หรือตาย เราต้องพิจารณาให้ละเอียดรอบคอบว่า ในสนามหรือที่แข่งขันต่อสู้ควรจำกัดพื้นที่การสู้รบ รู้ว่าพื้นที่ไหนเสียเปรียบพื้นไที่ไหนได้เปรียบ ถ้าเป็นพื้นที่เสียเปรียบสู้แล้วแพ้ไม่เลือกไม่ใช่สนามของเรา อย่าหลงกลอุบายก้าวล้ำพรมดนหรือสู้ศึกในที่สูงเป็นพื้นที่มรณะ ติดกับถูกทำลายทางการเมือง แต่หากพื้นที่ไหนได้เปรียบเลือกพี้นที่เห็นว่า สู้แล้วจะมีโอกาสประสบชัยชนะ พิจารณาเห็นว่า พื้นที่ฝ่ายประชาธิปไตยสู้แล้วจะประสบชัยชนะได้แก่ 

1.พื้นที่การเมือง การเลือกตั้งได้เสียงข้างมากจากประชาชนในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฏรอย่างต่อเนื่อง หลายครั้งจัดตั้งรัฐบาล แม้ว่าจะถูกรัฐประหารทั้งทางตรง และทางอ้อมจากเผด็จการอำมาตยาธิปไตย แต่มวลมหาชน ยังคงอยู่่ นับวันเข้มแข็ง เพิ่มมากขึ้น
2.พื้นที่ประชาชน เสริมสร้างวัฒนธรรมและวิถีประชาธิปไตย สร้างเครือข่ายประชาธิปไตยโดยเฉพาะคนชั้นกลางในเมืองหลวง และเมืองใหญ่โดยการส่งผ่านข้อมูลข่าวสารความจริงต่อประชาชน
3.พื้นที่สื่อ แม้ว่าจะถูกปิดกั้นปิดล้อมทางการเมืองจากสื่อกระแสหลัก แต่สามารถขยายช่องทางการสื่อสารหรือสร้างช่องทางการสื่อสารใหม่ทางอินเดอร์เน็ตและโซเชียลมีเดียเป็นการส่งผ่านข้อมูลข่าวสารความเป็นจริงต่อประชาชนและชาวโลก
4,พื้นที่ต่างประเทศ การส่งผ่านข้อมูลข่าวสารความจริงของฝ่ายประชาธิปไตยทางโซเชียลมีเดีย ให้แก่ประชาชนในสังคมโลก

การใช้ความรู้ในยุทธศาสตร์ประชาธิปไตย เราจะต้องสู้ในพื้นที่การเมือง พื้นที่ประชาชน พื้นที่สื่อ และพื้นที่ต่างประเทศ ในสภาวการณ์ปัจจุบัน การเตรียมเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฏรครั้งใหม่ จงมีความรู้ในกฏหมายเลือกตั้ง อย่ากระทำผิดกฎหมายเป็นอันขาด อย่าหลงกลอุบายวิชามาร จำต้องทุ่มเทสรรพกำลังทั้งมวล พลานุภาพของฝ่ายประชาธิปไตย เพื่อให้ได้ ส.ส.เข้ามาเสียงข้างมากในสภาผู้แทนราษฎรเป้าหมาย ใช้สิทธิ 20 ล้านเสียงในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฏร มวลชนและประชาชนจงเสริมความรู้และพลังใจให้เข้มแข็ง สู้ด้วยสันติวิธี อย่าได้ถอย สร้างความสืบเนื่องดำรงเจตนารมย์ประชาธิปไตย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น