+atom.xml?redirect=false รู้อะไร@iTUKnowledge Blog keyword

หน้าเว็บ

วันพฤหัสบดีที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2552

คดีการเมืองประชาชนกรณีสนามบินสุวรรณภูมิ

สนามบินสุวรรณภูมิคดีการเมืองประชาชน กรณีกลุ่มพันธมิตรมวลชนเสื้อเหลืองฝ่ายอนุรักษ์นิยมยึดสนามบินสุวรรณภูมิ เวลาผ่านไปเนิ่นนานมาประมาณ6เดือน พนักงานสอบสวน ยังไม่ได้สรุปสำนวนคดีส่งฟ้องผู้ต้องหาต่อพนักงานอัยการได แต่อย่างใด แตกต่างดับคดีของแกนนำ นปชในเหตุการณ์ 13 เมษายน 2552 เมษาทมิฬ พนักงานสอบสวนดำเนินคดีรวดเร็วมาก น่าแปลกใจที่สุด

กระบวนการดำเนินคดีการเมือง การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานดังกล่าวอาจเข้าข่ายเป็นการกระทำผิดไม่ชอบกฎหมายปฏิบัติงานล่าช้า ละเว้นการปฎิบัติ เลือกปฎิบัติไม่เป็นธรรม อันเป็นการกระทำผิดกฎหมายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย หมวดว่าด้วยสิทธิเสรีภาพของประชาชน และการอำนวยความยุติธรรม ประมวลกฎหมายอาญา และพ.ร.บ.วิธีปฎิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539

ในทางการเมืองของประชาชน คดีของประชาชนนั้น ควรได้รับปฏิบัติอย่างยุติธรรมเท่าเทียมกันตามกฏหมาย ตามหลักของบทบัญญัติของกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา หรือหลักอำนวยความยุติธรรมทางอาญาก็ดี การปฏิบัติงานตามกระบวนการสอบสวนที่ล่าช้า ก็เท่ากับเป็นการปฏิเสธความยุติธรรมโดยบทบัญญัติของกฎหมายได้บัญญัติไว้ชัดแจ้งว่า ให้เริ่มการสอบสวนโดยมิชักช้าหรือให้กระทำด้วยความรวดเร็ว ต่อเนื่องและเป็นธรรม ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

ประชาชนในฐานะผู้มีส่วนได้เสียตามกฏหมาย หากเห็นว่าการกระทำของพนักงานสอบสวน ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐปฎิบัติไม่ชอบด้วยกฎหมาย ปฏิบัติงานล่าช้า ละเว้นการปฎิบัติ เลือกปฎิบัติไม่เป็นธรรม ก็สามารถนำไปฟ้องคดีต่อศาลอาญาและศาลปกครองได้ตามกฏหมาย โดยเจ้าหน้าที่ของรัฐในคดีนี้ คือนับตั้งแต่นายกรัฐมนตรีลงไปจนถึงพนักงานสอบสวน

ในการสู้ต่อทางการเมืองของประชาชน เพื่อให้ได้ประชาธิปไตยที่มีรัฐบาลของประชาชนโดยประชาชนเพื่อประชาชน ควรจัดตั้งคณะทำงานด้านกฎหมาย และใช้กฏหมายให้เป็นอาวุธโดยสันติวิธีไร้ความรุนแรงในการต่อสู้ทางการเมืองของประชาชน