+atom.xml?redirect=false รู้อะไร@iTUKnowledge Blog keyword

หน้าเว็บ

วันเสาร์ที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2552

ใครจะเป็นหัวหน้าพรรคการเมืองของประชาชน


การเลือกตั้งการเมืองประชาชน บุคคลผู้เป็นหัวหน้าพรรคเพื่อไทยฝ่ายประชาธิปไตยมีความสำคัญยิ่ง และคุณลักษณะของหัวหน้าพรรคเพื่อไทยควรจะเป็นอย่างไรในสภาวะสงครามการเมืองเพราะจะต้องนำทัพสู้ศึกเลือกตั้งเป็นการทั่วไปครั้งต่อไปในการเมืองประเทศไทย


หัวหน้าพรรคการเมืองของประชาชน คุณลักษณะของหัวหน้าพรรคเพื่อไทย ซึ่งเป็นพรรคการเมืองฝ่ายประชาธิปไตย ควรมีคุณลักษณะสำคัญ โดยสรุปดังนี้
1.บุคลิกภาพของผู้ตนำ  เข้มแข็ง ต่อสู้ เก็บงำ ซ่อนเร้น ถ่อมต่ำ ผนึกแน่น น้ำหนึ่งใจเดียว มองการณ์ไกล ครองใจประชา กล้าตัดสินใจโดยยึดประโยชน์สาธารณะ มีภาวะผู้นำสูง

2.ความรู้ความสามารถ ในด้านยุทธศาสตร์การทำสงคราม ด้านกฎหมายมหาชน ด้านการบริหารจัดการ ด้านการบริหารการพัฒนา ด้านเศรษฐกิจภาพรวม ด้านการบริหารการเมือง และสามารถบริหารการเมืองในพรรค และนอกพรรค

3.ด้านประสบการณ์ ผู้ที่เคยเป็นผู้บริหารระดับสูงในภาครัฐ ประสบความสำเร็จอย่างสูงในการบริหารธุรกิจภาคเอกชน

พรรคการเมืองกับผู้นำของประชาชน ขอให้เร่งรีบคัดสรรหัวหน้าพรรคเพื่อไทย เพราะจะต้องเป็นแม่ทัพนำทัพใหญ่สู้ศึกการเลือกตั้งในครั้งต่อไปอย่าชักช้า ถึงเวลาแล้ว สร้างภาพพจน์ใหม่ จงก้าวย่างไปข้างหน้าเพื่อประชาธิปไตย เป็นรัฐบาลของประชาชน โดยประชาชน เพื่อประชาชน

ในสภาวะสงครามการเมือง สงครามประชาชน ขวัญกำลังใจ เป็นสิ่งสำคัญยิ่งของประชาชน เพราะจะต้องเตรียมสู้ศึกเลือกตั้ง อย่าเลือกคนใจเสาะมาเป็นหัวหน้าพรรคการเมืองของประชาชนประชาธิปไตย