+atom.xml?redirect=false รู้อะไร@iTUKnowledge Blog keyword

หน้าเว็บ

วันพุธที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2557

สภาวการณ์ทางการเมืองของประชาชนการสร้างสภาวการณ์ทางการเมืองของประชาชน ไม่ให้ฝ่ายตรงข้ามเอาชนะได้ คือการขจัดจุดอ่อนเสริมจุดแข็ง เตรียมพร้อมในทุกด้าน แปรเปลี่ยนตามสถานการณ์ โดยพลิกสถานการณ์จากฝ่ายตั้งรับเป็นฝ่ายรุก ทางการเมืองของฝ่ายประชาชนประชาธิปไตย

ยุทธศาสตร์การเมืองประชาชน  ในสถานการณ์ที่เสียเปรียบทางการเมืองสำหรับรัฐบาล พรรคเพื่อไทย ประชาชน มวลชน ประชาชน ในการต่อสู้ทางการเมืองที่มีเป้าหมายประชาธิปไตย โดยสรุปดังนี้

ด้านการเมือง 
มุ่งเน้นปกป้องสันติภาพ ยืนยันความชอบธรรมตามรัฐธรรมนูญ 
1.ปฏิเสธและไม่ยอมรับการกระทำทั้งปวงที่เป็นการเหนือรัฐธรรมนูญ ขององค์กร(ไม่)อิสระ
2.คบไกล ปรามใกล้ ทำหนังสือชี้แจงความจริงและขอความร่วมมือต่อประเทศมหาอำนาจและอื่นๆ และองค์กรระหว่างประเทศต่างๆสนับสนุนประชาธิปไตยในไทย 
3.แสดงพลานุภาพของมวลชนประชาธิปไตย ปกป้องสันติภาพและประชาธิปไตย 

ด้านเศรษฐกิจ 
มุ่งเน้นทำความเข้าใจกับประชาชน  ในการเสียโอกาสการพัฒนาประเทศตามนโยบายรัฐบาล 
1.โครงการรับจำนำข้าวจากชาวนาเป็นการช่วยเหลือชาวนาให้มีรายได้สูงขึ้น 
2.โครงการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมรถไฟความเร็วสูงกระจายความเจริญทั่วประเทศ 
3.โครงการบริหารจัดการน้ำเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยร้ายแรงในภาคต่างๆ 

ด้านสังคม 
มุ่งเน้นปลุกจิตสำนึกในความมีสิทธิ เสรีภาพ เสมอภาค และภราดรภาพ ของประชาชน 
1.ขยายช่องทางการสื่อสาร  ให้ข้อมูลความจริง นำเสนอความรู้ให้แก่ประชาชนเกี่ยวกับการเมืองระบอบประชาธิปไตยเพื่อขจัดปัญหาความเหลื่อมล้ำในสังคม 
2.สนับสนุนให้ประชาชนรวมกลุ่มในการปกป้องสันติภาพและประชาธิปไตย 
3.ใช้สังคมแซงชั่นข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ไม่วางตัวเป็นกลางทางการเมืองและไม่สนับสนุนประชาธิปไตย