+atom.xml?redirect=false รู้อะไร@iTUKnowledge Blog keyword

หน้าเว็บ

วันอาทิตย์ที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2552

ประชาชนรู้ทันเกมการเมืองรัฐบาล


สร้างภาพการเมืองแก่ประชาชน รัฐบาลพรรคประชาธิปัตย์และกลุ่มพันธมิตร สร้างภาพเกมการเมืองแก่ประชาชนก่อสงครามกับประเทศกัมพูชา ประเทศเพื่อนบ้านพรมแดนติดกับประเทศไทย เป็นการใช้กลยุทธ์.ก่อศึกนอกกลบศึกใน เหตุการณ์ขัดแย้ง และล้มเหลวในการบริหารประเทศ เป็นการใช้งบประมาณจากภาษีของประชาชนอย่างไม่คุ้มค่า กลายเป็นปัญหาข้อพิพาทพรมแดนของประเทศ กระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

วิธีสร้างภาพเกมการเมืองของรัฐบาล เราเขียนเป็นรูปสมการได้ว่า: รบ.+ พธม +ทฤษฏีสมคบคิด + ทฤษฎีเคออส+ ศึกนอก = กลบศึกใน และ ผลก่อศึกนอก  = ข้อพิพาทพรมแดน+ใช้งบประมาณไม่คุ้มค่า+ไม่สงบในประเทศ

รัฐบาลพรรคประชาธิปัตย์ มีนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ เป็นนายกรัฐมนตรี คนที่ 27 เป็นรัฐบาลเสีบงข้างน้อยฝ่ายอนุรักษ์อำนาจนิยมจากการที่มวลชนเสื้อเหลืองร่วมกับกองทัพและตุลาการศาลรัฐธรรนูญ กดดันล้มล้างรัฐบาลฝ่ายประชาธิปไตยที่มาจากการเลือกตั้งเสียงข้างมากของประชาชนคือรัฐบาลพรรคเพื่อไทยมีนายสมัคร สุนทรเวช เป็นนายกรัฐมนตรีคนที่ 25 และนายสมชาย วงศ์สวสดิ์ เป็นนายกรัฐมนตรี คนทีี่ 26 ดังนั้นรัฐบาลพรรคประชาธิปัตย์จึงเป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อย กอปรกับความล้มเหลวในการบริหารประเทศและใช้ความรุนแรงต่อประชาชนที่เห็นต่างทางการเมือง จนบาดเจ็บล้มตายเป็นจำนวนมาก ในเหตุการณ์สลายการชุมนุมทางการเมืองของประชาชนที่ผ่านมา  ทำให้ไม่ได้รับการยอมรับจากประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศ มวลชนและประชาชน ชุมนุมเรียกร้องประชาธิปไตยที่มีรัฐบาลของประชาชน โดยประชาชน เพื่อประชาชน รัฐบาลจึงพยายามสร้างสถานการณ์ ให้เกิดความรุนแรงทางการเมือง ในการรักษาสถานภาพของรัฐบาล

ประชาชนอย่าหลงเกมการเมืองรัฐบาล แกนนำมวลชนพร้อมประชาชน จะต้องพิจารณาอย่างรอบด้าน ไม่ตกหลุมพราง ติดกับดัก ปฏิบัติการโดยวิธีไร้ความรุนแรงเพื่อยับยั้งความรุนแรง ใช้สติปัญญา มียุทธศาสตร์และยุทธวิธีในการเคลื่อนไหวมวลชนและประชาชน  จึงสามารถผ่านพ้นสถานการณ์ครั้งนี้ไปได้อย่างสงบสันติ รอโอกาสเปลี่ยนผ่านไปสู่ประชาธิปไตย