+atom.xml?redirect=false รู้อะไร@iTUKnowledge Blog keyword

หน้าเว็บ

วันอาทิตย์ที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2552

ความเชื่อมั่น ความรู้ ประชาธิปไตยพลานุภาพประชาชน


ความรู้ประชาธิปไตยพลานุภาพประชาชน ในการต่อสู้ทางการเมืองของประชาชน ระหว่างฝ่ายประชาธิปไตยและฝ่ายอนุรักษ์นิยมเพื่อเป้าหมายระบอบการเมืองประชาธิปไตย ที่มีรัฐบาลของประชาชน โดยประชาชน เพื่อประชาชน แล้วอาวุธของประชาชนคืออะไร

อาวุธที่มีพลานุภาพของประชาชน คือความเชื่อมั่น ความรู้ในหลักการประชาธิปไตยเป็นพลานุภาพประชาชน ความเชื่อมั่นในพลังประชาชน ความรู้ในระบบอาวุธที่ไร้ความรุนแรง ทำให้เกิด ปณิธาน อันแน่วแน่ พลังใจ ความกล้าหาญ อดทน ฆ่าไม่ตายในการต่อสู้ทางการเมือง มุ่งมั่นเพื่อประชาธิปไตยของประชาชน ทิ่ม แทง ทะลวง บาดลึก ไปในหัวใจของเหล่าอำมตยาธิปไตย

การสร้างพลานุภาพแก่ประชาชน เป็นการสร้างองค์ความรู้ในด้านการเมือง   กฏหมาย และยุทธศาตร์สันติวิธีไร้ความรุนแรงในการต่อสู้ทางการเมืองให้แก่ประชาชน