+atom.xml?redirect=false รู้อะไร@iTUKnowledge Blog keyword

หน้าเว็บ

วันศุกร์ที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2552

สันติวิธี ใช้ความรู้เป็นพลานุภาพ การเมืองของประชาชน


สันติวิธี ความรู้เป็นพลานุภาพของประชาชน การต่อสู้ทางการเมืองอาจใช้วิธีรุนแรงหรือไม่รุนแรงนั้น การเคราะห์ด้วยวิภาษวิธีจะทำให้ได้ข้อสรุปว่าเลือกใช้วิธีไหนและนำมาประยุกต์ใช้ในทางการเมืองกับประชาชน  วัฒนธรรมพื้นฐาน ของสังคมไทยหยั่งรากลึก ฝั่งอยู่ในคนไทยมาช้านานจนกลายเป็น วิถีชีวิตประจำวันและวัฒนธรรมทางการเมือง ของประชาชนไทย

วัฒนธรรมความรู้ทางการเมืองของประชาชน ในสังคมไทยแนวทางปฏิบัติในวิถีชีวิตประจำวัน การนับถือผู้อาวุโส อุปถัมภ์ค้ำจุนเกื้อหนุนการยึดถือปัจเจกชน ต่างคนต่างอยู่ รวมกลุ่มแบบหลวมๆไม่เคารพหลักการ ขาดวินัย ทำอะไรตามใจถือไทยแท้ไม่ชอบความรุนแรง สภาพสังคม ไม่ปรากฏการกดขี่ทางชนชั้นอย่างชัดเจน สภาพเศรษฐกิจ ยังโชคดี ที่ประชาชน ยังพอมีพอกิน ไม่อดตาย แม้สุนัขข้างถนนก็ยังไม่อดตายอย่างใด คนที่ใช้ความรุนแรงกลายเป็นคนไม่ดีจนเป็นวัฒนธรรมพื้นฐานของสังคมไทย ซึ่งเป็นวัฒนธรรมทางการเมืองสืบเนื่องมาจนปัจจุบันเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาการเมืองในระบอบประชาธิปไตย

พลานุภาพการต่อสู้ทางการเมืองของประชาชน  กล่าวสรุปโดยสังเขป  มี 2 แนวทาง คือ

1.แนวทางใช้ความรุนแรง ที่ผ่านมา พรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย(พคท.)ติดอาวุธต่อสู้ในป่ามากว่า ห้าสิบปี ก็พ่ายแพ้ ไม่บรรลุเป้าหมายไม่สรุปประสบการณ์พ่ายแพ้ ในการต่อสู้ด้วยอาวุธไม่ตกผลึกทางความคิด แต่จะนำแนวทางเก่าๆ มาใช้นำมวลชนยังแต่จะนำความพ่ายแพ้มาสู้มวลมหาประชาชน และพาคนไปตาย  คำถามมีว่า จะเอาอาวุธมาจากไหน ใครจะเป็นผู้สนับสนุน การต่อสู้ด้วยอาวุธ กองทัพอยู่ข้างมวลชนหรือไม่ มวลชนจริงๆ ที่จะต่อสู้ด้วยอาวุธมีจำนวนเท่าไร การต่อสู้ทางการเมืองใช้วิธีรุนแรงสอดคล้องกับวัฒนธรรมดั้งเดิมกับวิถีชีวิตคนไทยหรือไม่ อย่างไร เงื่อนไขภาวะวิสัยทางการเมือง เศรษฐกิจและสังคม เอื้ออำนวยหรือไม่ ในสังคมประเทศไทย แกนนำและมวลชนที่เป็นผู้สนับสนุนแนวทางนี้ จะนำหน้ามวลชน หรืออยู่หลังมวลชนในการต่อสู้ จงตอบคำถามนี้ให้ได้ก่อน ถ้าตอบไม่ได้คุณก็แพ้แล้ว รู้แต่ตัวเองไม่รู้ฝ่ายตรงข้าม รบร้อยครั้ง แพ้ร้อยครั้ง

2.แนวทางไร้ความรุนแรง เป็นแนวทางใหม่ในไทยเมื่่อแกนนำ นปช.ได้แถลงนโยบาย 6 ประการ ชัดเจนในแนวทางปฎิบัติ มวลชนทั้งหลายปฏิบัติแนวทางเดียวกันขบวนการประชาชน ได้เกิดขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทยตามแนวทางสันติประชาธรรม อย่างเป็นรูปธรรมคือ ใช้แนวทางรัฐสภา และขยายมวลชนสามัคคีผนึกแน่น รอสถานการณ์ สงบ สันติ ไร้ความรุนแรง อ่อนพิชิตแข็ง เมื่อใช้ แนวคิดวิภาษวิธีวิเคราะห์ เพื่อหาแนวทางทางการเมือง การต่อสู้ทางการเมืองใช้วิธีรุนแรงไม่สอดคล้องกับวิถึชีวิตประจำวันของประชาชนคนไทย ภายใต้เงื่อนไขทางภาวะวิสัย ด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมยังไม่เอื้อประโยชน์ ประชาชนส่วนใหญ่จะไม่ให้การสนับสนุน แน่นอน กลายเป็นแนวร่วมมุมกลับ ทำลายมวลชน จงอย่าหลับหูหลับตา เชื่อมั่นในทฤษฏีการปฎิวัติมวลชนโดยใช้ความรุนแรงจะพ่ายแพ้ในที่สุด

กล่าวโดยสรุปว่า แนวทางการใช้ความรู้ยุทธศาสตร์ทางการเมืองโดยสันติไร้ความรุนแรง เป็นพลานุภาพของประชาชนประชาธิปไตย เพราะมันสอดคล้องกับวัฒนธรรมพื้นฐานสังคมไทย และวิถีชีวิตประจำวันของคนไทย ประชาชนจะให้ความสนันสนุนสามารถสร้างเครือข่ายประชาชนประชาธิปไตย

มวลมหาชนเกื้อหนุน แม้อ่อนจักแข็ง มวลหมาชนไม่สนับสนุน แม้แข็งจักพ่าย .ในสถาการณฺเป็นรองเสียเปรียบ ควรต่องใช้สติปัญญาสู้ ใช้ความรู้แนวทางสันติวิธีไร้ความรุนแรง เป็นพลานุภาพของประชาชน