+atom.xml?redirect=false รู้อะไร@iTUKnowledge Blog keyword

หน้าเว็บ

วันจันทร์ที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2552

ความรู้เกี่ยวกับ แกนนำมวลชนทางการเมือง


ยุทธศาสตร์ประชาธิปไตยบทที่ 3 ความรู้แกนนำมวลชนทางการเมือง พิชัยสงคราม  กล่าวว่า แม่ทัพซึ่งมีความสำคัญต่อความสำเร็จ หรือล้มเหลวของกองทัพจะขอกล่าวถึงภูมิปัญญาความรู้ของปราชญ์จีนยอดกุนซือท่านหนึ่งเพื่อให้ได้ศึกษาและทำความเข้าใจซึ่งกันและกัน ในด้านยุทธศาสตร์ประชาธิปไตย

ความรู้ในคุณลักษณะแม่ทัพ ขงเบ้ง กล่าวว่า คุณลักษณะของแม่ทัพ จะมีส่วนในการกำหนดความสามารถสูงต่ำในเชิงศึก ชนะหรือพ่ายแพ้ สรุปได้ดังนี้

คุณลักษณะ รู้ทันเล่ห์กลแห่งเภทภัย เป็นที่ยอมรับของผู้ใต้บังคับบัญชา คือแม่ทัพระดับสิบกำลังพล
คุณลักษณะ ทำงานขยันขันแข็ง รอบคอบในการเจรจา คือแม่ทัพระดับร้อยกำลังพล
คุณลักษณะ เที่ยงตรงรู้ไตร่ตรอง องอาจและชำนาญรบ คือแม่ทัพระดับพันกำลังพล
คุณลักษณะ สง่าน่าเกรงขาม มีจิตใจรักความเป็นธรรม คือแม่ทัพระดับหมื่นกำลังพล
คุณลักษณะ การใช้ปราชญ์ผู้สามารถมีความรอบคอบทุกเวลา.คือแม่ทัพระดับแสนกำลังพล
คุณลักษณะ เมตตารักผู้คน มีสัจจะและคุณธรรมและมีความรู้รอบด้าน คือแม่ทัพระดับแม่ทัพแห่งใต้หล้า

แกนนำที่ดีคือแม่ทัพที่ดี  อันแม่ทัพที่ดีมี ความรุ้ทางยุทธศาสตร์ประชาธิปไตย ซึ่งเป็นศาตร์และศิลปในการดำเนินสงคราม มีความแกร่งโดยไม่หัก ความอ่อนน้อมโดยไม่งอ เช่นนี้จึงจะสามารถใช้ความอ่อนพิชิตความแข็ง ใช้ความนุ่มพิชิตความแกร่ง หากอ่อนหรือนุ่มเสียทั้งหมด ก็จะทำให้อำนาจอ่อนด้อยลง หากแข็งหรือแกร่งเสียทั้งหมด ก็จะทำให้สูญสิ้นอำนาจเป็นแน่แท้ ดังนั้น ไม่อ่อนไม่แข็ง จึงจะสอดคล้องต่อมรรคาแห่งธรรม

แม้ว่าจะเป็นภูมิปัญญาของปราชญ์โบราณ ก็ยังเป็นความคิดที่ทันสมัย ใช้ได้ในปัจจุบัน แกนนำมวลชน จักต้องมีคุณลักษณะของแม่ทัพแห่งใต้หล้า สามารถระดมวลมหาชน และรวบรวมสติปัญญาทั้งมวลในการต่อสู้ทางการเมือง

การบูรณาการความรู้ในพิชัยสงครามในยุทธศาสตร์ประชาธิปไตยให้บังเกิดพลานุภาพในสงครามการเมือง