+atom.xml?redirect=false รู้อะไร@iTUKnowledge Blog keyword

หน้าเว็บ

วันเสาร์ที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2560

พระมหากษัตริย์กับการเมืองประเทศไทย
พระมหากษัตริย์กับการเมืองประเทศไทย พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขแห่งรัฐ ทรงใช้อำนาจอธิปไตยผ่านคณะรัฐมนตรี รัฐสภา และศาล ทรงเป็นจอมทัพไทย พุทธมามกะ และอัครศาสนูปถัมภก ตามรัฐธรรมนูญ พระมหากษัตริย์ไทยองค์ปัจจุบันคือ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงครองราชย์ ตั้งแต่เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2559

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวิชราลงกรณ์ฯ ทรงใช้สิทธิอำนาจทางการเมืองมีพระราชวินิจฉัย(Veto)ให้รัฐบาล คสช.แก้ไขร่างรัฐธรรมนูญ เกี่ยวกับพระราชอำนาจพระมหากษัตริย์ ในหมวดพระมหากษัตริย์และที่เกี่ยวเนื่อง ตามร่าง รธน. ฉบับประชามติที่นายกรัฐมนตรีทูลเกล้าฯลงพระปรมาภิไธยเพื่อประกาศบังคับใช้เป็นกฏหมาย

สถานการณ์ประเทศไทยในขณะนี้เราไม่อาจปฏิเสธได้ว่าประเทศมีปัญหาการเมืองขัดแย้ง ปัญหาการยุติธรรม ปัญหาเศรษฐกิจเสื่อมทรุด ปัญหาสังคมไม่ปรองดอง ปัญหาภัยคุกคามพุทธศาสนา ปัญหาความเดือดร้อนทุกข์ยากของประชาชน อันเป็นสาเหตุให้พลังอำนาจของชาติทั้งมวลเสื่อมทรุดยิ่ง


รัฐบาล คสช.เป็นรัฐบาลอมาตยาธิปไตยที่มาจากรัฐประหารโดยกองทัพเมื่อปี 2557 ยึดอำนาจล้มรัฐบาลที่มาจากเสียงข้างมากโดยชอบธรรมของประชาชนในระบอบประชาธิปไตย ถ้ารัฐบาลไม่สามารถแก้ไขปัญหาดังกล่าวแล้ว ประชาชนชาวไทยทั้งมวลทั่วประเทศจะมีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง หากรัฐบาล คสช.แสดงความจงรักภักดีเห็นเป็นการสมควรถวายคืนพระราชอำนาจการปกครองประเทศ แด่พระมหากษัตริย์ เพื่อให้พระองค์ทรงมีพระราชวินิจฉัยเกี่ยวกับการเมืองการปกครองประเทศ ในการแก้ไขปัญหาด้านการเมือง ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคมและพุทธศาสนา และความเดือดร้อนทุกขฺยากของประชาชนเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนในด้านการเมืองเศรษฐกิจสังคม และศาสนาของประเทศไทย

การถวายตืนพระราชอำนาจแด่พระมหากษัตริย์ เพื่อให้ประเทศไทยเกิดความปรองดองทางการเมือง มีความสงบสันติในสังคม อันจะนำมาซึ่งความเจริญรุ่งเรืองแก่ประเทศและความผาสุกแก่ประชาชนในอนาคตสืบไป

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น