+atom.xml?redirect=false รู้อะไร@iTUKnowledge Blog keyword

หน้าเว็บ

วันพุธที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2556

ข้อมูลข่าวสารเป็นความรู้ พลานุภาพทางการเมือง


พลานุภาพของความรู้ข้อมูลข่าวสาร ในการทำสงครามการเมืองสงครามประชาชน  ในยุคโลกาภิวัตน์ข้อมูลข่าวสารคืออำนาจ ใครควบคุมข้อมูลข่าวสารคนคนนั้นควบคุมการเมือง เป็นสงครามข้อมูลข่าวสารชิงประชาชน   "ชนะโดยไม่ต้องรบ"ในการควบคุมประชาชนทางการเเมืองในระบอบประชาธิปไตย

ความรู้สงครามสารสนเทศ จาก Power Shift/Alvin Toffler. สงครามสารสนเทศ หรือสงครามข้อมูลข่าวสาร เป็นการบริหารจัดการข้อมูลข่าวสาร ใช้ประโยชน์ชิงความได้เปรียบในการแข่งขันทางการเมือง หรือธุรกิจเพื่อให้ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อโดยการนำเสนอต่อสาธารณะ

Offensive Tacticsคือการทำสงครามสารสนเทศในเชิงรุกประกอบด้วยInfo-Tactics เป็นกลยุทธ์ ดัดแปลงบิดเบือน หรือจัดการข้อมูลข่าวสาร ก่อนที่จะส่งผ่านสื่อออกไปสู่ประชาชน และMeta-Tactics เป็นกลยุทธ์ในระดับที่ลึกกว่า คือการเข้าไปจัดการกับกระบวนการผลิตข้อมูลข่าวสารตามหลักInfo-Tactics ก่อนที่นำเสนอเผยแพร่สู่สาธารณะ

การทำสงครามสารสนเเทศในสถานการณ์การเมืองขณะนี้ กลุ่มแรกกลุ่มการเมืองชนชั้นนำและเครือข่ายทุนสื่อต่างๆของฝ่ายอนุรักษ์นิยม เป็นการกระทำพยายามปิดกั้นปิดล้อมช่องทางการสื่อสารทางการเมืองของรัฐบาลสู่ประชาชน โดยการนำเสนอข้อมูลข่าวสารเพียงฝ่ายเดียว ซึ่งมีการการดัดแปลง บิดเบือน จัดการนำเสนอผ่านสื่อต่อประชาชน เพื่อโน้มน้าวประชาชนให้เกลียดชังประท้วงโค่นล้มรัฐบาล กลุ่มที่สองกลุ่มการเมืองและมวลชนประชาธิปไตยเป็นการโต้กลับสงครามสารสนเทศเพื่อทะลายกำแพงการปิดล้อมควบคุมการสื่อสารจากทุนสื่อของฝ่ายตรงข้ามด้ีวยและข้อมูลข้อเท็จจริงข่าวสารต่างๆสามารถกระจายสู่สาธารณะได้อย่างรวด เร็วฉับพลันในวงกว้างด้วยการสร้างช่องทางการสื่อสารใหม่ และขยายเครือข่ายเพิ่มเติมในวงกว้าง เพื่อกระจายข้อมูลข่าวสาร ข้อมูลข้อเท็จริงต่างๆของฝ่ายประชาธิปไตยออกไปสู่ประชาชน

ความรู้ข่าวสารเป็นพลานุภาพ การใช้ความรู้ข้อมูลข่าวสารโต้ตอบกลยุทธ์ดังกล่าวของฝ่ายตรงข้าม ที่ผู้เขียนเรียกว่า Defense Tactics คือการทำสงครามสารสนเทศในเชิงป้องกันโต้กลับการรุกฝ่ายตรงข้ามประกอบด้วยกลยุทธฺ์ Data-Tactics คือการบริหารจัดการข้อมูลข่าวสารที่เป็นข้อมูลข้อเท็จจริงโต้ตอบสวนกลับต่อข้อมูลเท็จข้อมูลลวงในระดับInfo-Tacticsโดยนำเผยแพร่ต่อสาธารณะอย่างรวดเร็วฉับไวและกลยุทธ์Mega-Tactics คือการบริหารจัดการข้อมูลข่าวสารและตอบโต้ข้อมูลข่าวสารในเชิงลึกในระดับ Meta-Tactics ทั้งนี้ให้มีการจัดทำเป็นชุดของความคิดเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารความจริงในเรื่องนั้นๆเตรียมไว้ล่วงหน้าให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ  เพื่อให้เกิดความสะดวกและรวดเร็ว ในการโต้ตอบหักล้างข้อมูลเท็จของฝ่ายตรงข้าม เพราะการรับรู้ซึมซับข้อมูลข่าวสารของประชาชนไวมากๆ และมีแนวโน้มที่จะเชื่อข้อมูลข่าวสารที่นำเสนอก่อน แม้จะเป็นข้อมูลเท็จอย่างไม่มีเหตุผลใด

ในกระแสสังคมนั้นสื่อมีอิทธิพลเพราะข้อมูลข่าวสารคืออำนาจและนำมาต่อการรับรู้ของประชาชนความรู้คืออำนาจและเป็นอำนาจของประชาชนในทางการเมืองระบอบประชาธิปไตย ใครควบคุมข้อมูลข่าวสาร คนคนนั้นควบคุมการเมือง จะสามารถชิงประชาชน เป็นความได้เปรียบในทางการเมือง

สงครามสารสนเป็นการใช้ความรู้ข้อมูลข่าวสารเป็นพลานุภาพ ในการต่อสู้ทางการเมื่องแย่งชิงประชาชน