+atom.xml?redirect=false รู้อะไร@iTUKnowledge Blog keyword

หน้าเว็บ

วันศุกร์ที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2556

ความรู้ยุทธศาสตร์การเมือง พลานุภาพประชาธิปไตย


  ในสถานการณ์นี้ความรู้เป็นพลานุภาพการเมือง การปะทะระหว่างพลังเก่ากลุ่มชนชั้นำฝ่ายอนุรักษฺนิยมและพลังใหม่กลุ่มประชาชนฝ่ายประชาธิปไตย เป็นการยากที่สมานฉันท์ เพราะการเมืองเป็นเรื่องอำนาจและผลประโยชน์จนเป็นเหตุให้เกิดวิฤตประชาธิปไตยในประเทศในด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม พรรคเพื่อไทย มวลชนและประชาชน ซึ่งเป็นฝ่ายประชาธิปไตย ควรมีความรู้เป็นพลานุภาพในด้าน "ยุทธศาสตร์การเมืองและยุทธศาสตร์ประชาชน" เป็นแนวทางปฏิบัติในการดำเนินการเมืองและประสานสอดคล้องกันของฝ่าย ประชาธิปไตย เพื่อชิงความได้เปรียบในการเมืองระบอบประชาธิปไตย


  ประชาธิปไตยความรู้เป็นพลานุภาพของประชาชน ในการต่อสู้ทางการเมืองของประชาชนควรวางยุทธศาสตร์ประชาธิปไตย 2 แนวทางประสานสอคล้องในการปฏิบัติทางการเมือง ดังนี้

  แนวทางยุทธศาสตร์การเมือง เป็นยุทธศาสตร์พรรคเพื่อไทย มีกรอบใน 5 ด้าน ดังนี้ 
  1.การบริหารจัดการการเมืองทั้งในรัฐบาลและนอกรัฐบาล 
  2.การบริหารจัดการนโยบายรัฐบาล และผลงานของรัฐบาล 
  3.การบริหารจัดการข้อมูลข่าวสาร นำเสนอความจริงต่อประชาชน 
  4.การบริหารจัดการความสัมพันธ์กับประชาชนในประเทศ 
  5.การบริหารจัดการความสัมพันธ์กับรัฐบาลต่างประเทศ

  แนวทางยุทธศาสตร์ประชาชน เป็นยุทธศาสตร์มวลชน มีกรอบแนวคิดใน 5 ด้าน ดังนี้ 
  1.การรวบรวมบุคลากร ผนึกแน่นเป็นหนึ่งเดียว สานต่อภารกิจประชาธิปไตย 
  2.การสร้างช่องทางการสื่อสารใหม่และขยายเครือข่ายสื่อสารเผยแพร่ข้อมูลความจริงสู่สาธารณะ 
  3.การประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชนในด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ทั้งในพื้นที่สาธารณะและในโลกไซเบอร์ 
  4.การขยายเครือข่ายหมู่บ้านประชาธิปไตย ในทุกภาคทุกจังหวัด เพื่อสร้างสังคม เศรษฐกิจ พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
  5.การเอาชนะทางการเมืองในการเลือกตั้งในระบอบประชาธิปไตยมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข

  กลุ่มการเมืองประชาธิปไตย จะต้องใช้ความรู้ยุทธศาสตร์เป็นพลานุภาพทางการเมืองประสานสอดคล้องกันในทางยุทธศาสตร์การเมืองและยุทธศาสตร์ประชาชน การปฏิบัติสันติวิธีในยุทธศาสตร์ประชาธิปไตย เพื่อชนะในทางสากลของฝ่ายประชาธิปไตย