+atom.xml?redirect=false รู้อะไร@iTUKnowledge Blog keyword

หน้าเว็บ

วันพฤหัสบดีที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2554

ความรู้กลโกงการเมือง พลานุภาพประชาชน


การมีึความรู้กลโกงการเมืองเป็นพลานุภาพประชาชน การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฏรเป็นการทั่วไปมีเป้าหมายคือให้มีความบริสุทธิ์ ยุติธรรม มาถึงโค้งสุดท้าย จะมีขึ้นอีกในไม่กี่วันข้างหน้า คือวันเลือกตั้งอาทิตย์ที่ 3 กรกฎาคม 2554 อันจะเป็นการแสดงเจตจำนงของประชาชนโดยสิทธิ เสรีภาพ และเสมอภาค ที่แสดงตนเลือกตัวแทน ของตนไปปกครองประเทศในการเมืองระบอบประชาธิปไตยของประชาชน


พลานุภาพทางการเมือง การเลือกตั้งในครั้งนี้เป็นการแต่อสู้แข่งขันทางการเมืองระหว่างฝ่ายอำมาตยาธิปไตย กับฝ่ายประชาธิปไตย ไม่ว่าอย่างไรก็ตามถ้าจะเป็นฝ่ายใดเมื่อต้องการชัยชนะในทางการเมืองโดยไม่คำนึงถึงวิธีการเท่าเป้าหมายที่ให้ได้มา เป็นการขาดพลานุภาพทางการเมืองโดยชอบธรรม ถือว่าขาดจริยธรรมในทางการเมือง

กลโกงการเมือง กลโกงการเลือกตั้ง จากการสังเกตการณ์ในทางการเมืองของผู้เขียน มาหลายปี จะขอรวบรวมและนำเสนอเป็นความรู้ เกี่ยวกับกลโกง ที่ได้มีผู้นำมาใช้ ในภาพรวม มี อยู่ 2 วิธี คือ

กลโกงในเชิงนโยบาย วิธีนี้จะกระทำได้โดยผู้กุมอำนาจรัฐ ประการแรก การออกกฎหมาย ระเบียบ ที่เอื้อประโยชน์ต่อฝ่ายกุมอำนาจรัฐ ประการที่สอง การใช้บุคลากร เครื่องมือสื่อสารและวัสดุอุปกรณ์อื่นๆ งบประมาณ และระบบริหารของรัฐ ประการที่สาม เจ้าหน้าที่กระทำฝ่าฝืนกฏหมายโดยแอบลอบช่วยเหลือผู้สมัครในระหว่างดำเนินการตามกระบวนการเลือกตั้ง

กลโกงในเชิงปฏิบัติ วิธีนี้กระทำได้ทุกฝ่าย ประการแรก การใช้อำนาจอิทธิพลข่มขู่ สร้างแรงกดดัน ไม่ว่าจะเป็นทางกฎหมายหรือนอกกฎหมาย ต่อหัวคะแนน หรือผู้นำท้องถิ่นของฝ่ายตรงข้าม ประการที่สอง การใช้เงิน ได้แก่ การบริจาคเงินเพื่อการกุศลหรือสาธารณประโยชน์ การใช้เงินซื้อเสียงโดยผ่านหัวคะแนน ประการที่สาม วิธีอื่นๆ เช่น การพนัน การใส่ร้ายป้ายสี การทำลายป้ายหาเสียง และอื่นๆ

การปฏิบัติตามกฏหมาย  อย่าให้ผิดกฏหมายเลือกตั้ง นอกจากมีความรู้ในกฏหมายแล้วยังต้องรู้กลโกงการเมือง สร้างพลานุภาพให้ประชาชน  เพื่อให้การเลือกตั้งเป็นไปตามเป้าหมาย บริสุทธฺ์ ยุติธรรมสร้างความเข้มแข็งให้ระบอบประชาธิปไตย