+atom.xml?redirect=false รู้อะไร@iTUKnowledge Blog keyword

หน้าเว็บ

วันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

วันประชาชนปลดพันธนาการทางการเมือง


เสรีภาพทางการเมืองของประชาชน กูรูทางการเมืองกล่าวไว้ว่า การเมืองเป็นเรื่องของอำนาจและผลประโยชน์ เมื่อชนชั้นหนึ่งได้รับผลประโยชน์ อีกชนชั้นหนึ่งก็จะเสียผลประโยชน์ พลันเสรีภาพของประชาชนถูกริดรอนโดยรัฐประหาร  ในทุกหนแห่งประชาชนย่อมอยู่ในโซ่ตรวนแห่งพันธนาการทางการเมือง

ประชาชนอยู่ในพันธนาการทางการเมือง จากข้อมูลเชิงประจักษ์ของผู้เขียนเห็นว่า การรัฐประหารโดยคณะทหารยึดอำนาจบริหารประเทศ ที่ประสบความสำเร็จ ตั้งแต่ 2475-2551 มี 14 ครั้ง เฉลี่ย 6 ปี ต่อครั้ง ครั้งสุดท้าย รัฐประหาร 2 ธันวาคม พ.ศ. 2551 เป็นการรัฐประหารเงียบโดยคณะทหารยึดอำนาจ จากรัฐบาลของนายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ ซึ่งเป็นรัฐบาลฝ่ายประชาธิปไตย มาจากการเลือกตั้งเสียงข้างมากของประชาชน แล้วสนับสนุนรัฐบาลที่มาจากฝ่ายอำมาตยาธิปไตย เป็นวงจรอุบาทว์แห่งการเมืองของไทย เสมือนตกอยู่ในโซ่ตรวนแห่งพันธนาการทางการเมือง

รัฐบาลร่างทรงของคณะทหาร บริหารประเทศราวๆ 2 ปีไม่สามารถบริหารประเทศ ในการแก้ไขปัญหาการเมือง เศรษฐกิจ และ สังคมของประเทศ จึงประกาศยุบสภาผู้แทนราษฎร เมื่อ วันที่ 9 พฤษภาคม 2554 และกำหนดให้มีการเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรขึ้นใหม่เป็นการทั่วไป ตามรัฐธรรมนูญ 2550 ในวันอาทิตย์ที่ 3 กรกฎาคม 2554 เป็นการครบรอบของวงจรอุบาทว์แห่งการเมืองไทย วันพรุ่งเป็นรุ่งอรุณของประชาธิปไตย

วันที่ประชาชนปลดพันธนาการทางการเมือง อรุณรุ่งของประชาชน การเมืองประชาธิปไตยของประชาชน จะบังเกิดขึ้นได้หรือไม่ จะได้รัฐบาลของประชาชน โดยประชาชน เพื่อประชาชนหรือไม่นั้น มวลชนประชาธิปไตย จะต้องแสดงพลานุภาพ พร้อมใจกันครั้งยิ่งใหญ่ที่สุด ไปใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้งด้วยเจตจำนงของเสรีชนเพื่อให้ได้มาซึ่งประชาธิปไตย  

ในวันอาทิตย์ที่ 3 กรกฎาคม 2554 วันเลือกตั้ง วันปลดพันธนาการทางการเมืองของประชาชน