+atom.xml?redirect=false รู้อะไร@iTUKnowledge Blog keyword

หน้าเว็บ

วันพุธที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552

ทุนทางปัญญา พลานุภาพความรู้ในการพัฒนาประเทศพลานุภาพของความรู้ Thomas A. Steward ด้อธิบายไว้ว่าทุนทางปัญญา หมายความว่าเนื้อหาทางปัญญาและทางความคิดคือความรู้ ข้อมูลข่าวสาร ทรัพย์สินทางปัญญาและประสบการณ์อันเป็นอำนาจที่มาจากการคิดอ่านจากสมองของมนุษย์

พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรีคนที่ 23 เป็น 2 สมัย พรรคไทยรักไทย พ.ศ. 2543-2549 บุคคลที่ประสบความสำเร็จในด้านการบริหารภาคธุรกิจ อย่างสูงสุด เป็นมหาเศรษฐี พร้อมด้วยทรัพย์สิน และความรู้พร้อมประสบการณ์เป็นทุนทางปัญญาติดอันดับโลก ในขณะที่มาผู้เป็นผู้นำรัฐบาล ก็ประสบความสำเร็จในการบริหารประเทศโดยการใช้ความรู้ และประสบการณ์ในความสำเร็จสูงสุดในด้านธุรกิจซึ่งสั่งสมมานานหลายปีกลายเป็นทุนทางปัญญา มาพัฒนาเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจให้แก่ประเทศ

รัฐบาลใช้ความรู้เศรษฐศาสตร์มหภาคในภาวะเศรษฐกิจถดถอยใช้นโยบายเศรษฐกิจมหภาคเป็นการแก้ไขปัญหาทั้งระบบเศรษฐกิจประเทศ ซึ่งแตกต่างจากนโยบายเศรษฐกิจจุลภาคของพรรคประชาธิปัตย์ที่มุงแก้ไขปัญหาภาคเอกชน ไม่ใช่ระบบเศรษฐกิจทั้งประเทศ กล่าวคือ
1.การใช้วิธีการด้านการเงิน เป็นการเพิ่มหรือลดอัตราภาษี ค่าธรรมเนียมหรืออัตราดอกเบี้ย ให้สอคล้องภาวะทางเศรษฐกิจ
2.การใช้วิธีการด้านการคลัง เป็นการกำหนดงบประมาณขาดทุน เป็นค่าใช้จ่ายงบลงทุนในการบริหารการพ้ฒนาโครงการขนาดใหญ่ของประเทศ กระตุ้นเศรษฐกิจได้ทั้งระบบเศณษฐกิจ ก่อกระแสเงินไหลมุนเวีนน ในระบบเศรษฐกิจของประเทศ
3.กำหนดอัตราเงินเฟ้อไม่เินร้อยละ 5.มิให้เงินเฟ้อมากเกินไปมีผลกระทบต่อค่าครองชีพของประชาชน

ภายใต้แนวคิดในการบริหารประเทศที่เรียกว่า ทักษิโณมิกส์ นโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจแบบ2แนวทาง (Dual Track)มุ่งเน้นการบริหารให้เกิดความสมดุลในความเติบโตระหว่างเศรษฐกิจภายใประเทศ และการส่งออกต่างประเทศทำให้ชำระหนี้เงินกู้ให้แก่ IMF องค์กรการเงินระหว่างประเทศภายใน 2 ปีและสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มในทางเศรษฐกิจ ให้แก่ประชาชนและประเทศ

ต่อมารัฐบาลพรรคไทยรักไทย ถูกโค่นล้มโดยการรัฐประหารของคณะทหาร 19 กันยายน 2549 เพราะเป็นความหวาดกลัวอย่างไม่มีเหตุผลต่อ พ.ต.ท.ทักษิณ ชิณวัตรโดยเกรงว่าจะมีอำนาจทางการเมืองมากเกินไปเพราะการบริหารประเทศผลประโยชน์ตกอยู่กับประชาชนส่วนหญ่ของประเทศ เมื่อมีคนได้ก็มีคนเสียคือกลุ่มชนชั้นนำเสียอำนาจและผลประโยชน์ในอำนาจทางการเมืองและการครอบครองทรัพยากร ดังนั้นกลุ่มการเมืองชนชั้นนำฝ่ายอนุรักษ์นิยม จึงก่อสถานการณ์สร้างเงื่อนไขรัฐประหารทำการล้มล้างรัฐบาลฝ่ายประชาธิปไตยพรรคไทยรักไทยเป็นเหตุให้ประเทศประสบวิกฤตทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมตามมาโดยไม่อาจหลีกเลี่ยงได้แต่อย่างใด

แนวทางความรู้ทักษิโณมิคส์ โมเดล นโยบายสร้างพลานุภาพทางเศรษฐกิจแบบ2แนวทาง (Dual Track)มุ่งเน้นการบริหารให้เกิดความสมดุลในความเติบโตระหว่างเศรษฐกิจภายใประเทศ และการส่งออกต่างประเทศเป็นประโยชนฺต่อประเทศที่กำลังพัฒนา กล่าวคือ ผู้นำประเทศต่างๆ ที่กำลังพัฒนาให้ความสนใจเป็นอย่างยิ่งไม่ว่าจะเป็นประเทศในทวีปอเมริกาใต้ ทวีปอาฟริกา ทวีปเอเชียต่างแต่งตั้ง พ.ต.ท.ทักษิณ ชิณวัตร เป็นที่ปรึกษาทางเศรษฐกิจของประเทศเพราะมองเห็นความสำคัญของทุนทางปัญญาที่มีอยู่ในสมอง ของพ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตรจะสามารถช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มในทางเศรษฐกิจให้แก่ประเทศ มิใช่เป็นการทรยศต่อประเทศชาติบ้านเมืองแต่อย่างใด  แต่เป็นการให้ความช่วยเหลือต่อประชาคมโลก

ทุนทางปัญญาเป็นโลกาภิวัตน์ รัฐบาลกลับมุ่งไล่ล่าชีวิตของทักษิณ ชิณวัตร จนสุดขอบฟ้าจนเกิดปัญหาระหว่างประเทศกับประเทศเพื่อนบ้าน โดยไม่คำนึ่งถึงนักลงทุนของไทยที่ไปลงทุนว่าจะได้รับผลกระทบประการใด


ในขณะที่เรากล่าวถึงการสร้างอนาคตของประเทศไทย แต่ทว่ายังอยู่ในวังวนของการรัฐประหาร  เราควรปรองดองร่วมมือกันใช้พลานุภาพของความรู้ ทำสงครามกับความยากจนในประเทศ