+atom.xml?redirect=false รู้อะไร@iTUKnowledge Blog keyword

หน้าเว็บ

วันศุกร์ที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2552

ประเทศไทย ระส่ำระสาย ทางการเมือง


ประเทศไทยกับปัญหาการเมือง  บ้านเมือง ะส่ำระสาย เป็นทุรยุค เพราะนักวิชาการขาดจริยธรรมในด้านวิชาการ และการเมือง ร่วมกันบิดเบือน ทฤษฎีและหลักการทางกฎหมาย และรัฐศาสตร์ เป็นเหตุให้บ้านเมืองเกิดอะไรบ้าง และได้รับผลกระทบอย่างไรบ้าง ในประเทศไทย

ความเห็นต่างทางการเมืองในประเทศไทย เป็นความขัดแยังในอำนาจ และผลประโยชน์ของฝ่ายอนุรักนิยมกับฝ่ายประชาธิปไตย นักวิชาการกลุ่มชนชั้นนำบิดเบือนหลักการประชาธิปไตย ก่อให้เกิดวิฤตการเมือง รัฐประหาร 19 กันยายน 2549โดยคณะทหารทำการยึดอำนาจของรัฐบาล จากการเลือกตั้งโดยเสียงข้างมากของประชาชนในประเทศไทย รัฐธรรมนูญ 2550 ที่มา ไม่ชอบธรรม เนื้อหา หลักการสำคัญไม่เป็นไปตามหลักสากลในด้านนิติศาสตร์ และรัฐศาสตร์ เป็นเผด็จการอำนาจนิยมซ่อนรูป ตัวแทนของคณะรัฐประหารโดยรัฐบาลมีที่มาไม่ชอบธรรมไม่เป็นไปตามหลักการเมืองระบอบประชาธิปไตยไม่มีความสามารถในการแก้ไขปัญหาในด้านเศรษฐกิจ การเมือง และสังคมของประเทศ

ผลกระทบทางการเมือง จากการบิดเบือนหล้กการทางการเมืองของนักวิชาการ มีอะไรบ้าง เป็นเหตุให้ประชาชนได้รับผลกระทบจาก ปัญหาหลักๆ คือปัญหาเศรษฐกิจ ประเทศเป็นหนี้ ประชาชนเดือดร้อน อย่างยิ่ง ปัญหาไข้หวัด 2009 ไม่สามารถป้องกันการระบาดของโรค ปัญหาเครือข่ายทุจริตคอรัปชั่น และฟอกเงิน ของรัฐบาล ปัญหาการเมืองเป็นปัญหาความแตกแยกภายในประเทศ ปัญหาการใช้กฎหมายไม่เป็นไปตามหลักนิติธรรมทางกฎหมาย ปัญหาการต่างประเทศ ไร้อำนาจในการเจรจาต่อรองระหว่างประเทศ ก่อให้เกิด พลังอำนาจของชาติเสื่อมทรุด บ้านเมืองระส่ำระสาย สิ่งที่จะต้องได้รับการทำนุบำรุงเป็นลำดับแรก คือประเทศไทย