+atom.xml?redirect=false รู้อะไร@iTUKnowledge Blog keyword

หน้าเว็บ

วันพฤหัสบดีที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2552

ความรู้เกี่ยวกับ การจัดการความรู้ทางการเมือง

ยุทธศาสตร์ประชาธิปไตยบทที่ 5 ความรู้การจัดการความรู้ทางกาารเมือง พิชัยสงครามเป็นการใช้ความรู้ยุทธศาสตร์ต่อปัญหาที่มีการใช้สื่อกระแสหลัก ปิดกั้นความรู้ และช่องทางการสื่อสารข้อมูลข่าวสารต่อประชาชน การบิดเบือนข้อเท็จจริง ก่อนนำเสนอข้อมูลข่าวสาร ต่อประชาชน เป็นสังคมปิด เพื่อนำไปสู่การปิดล้อม ข้อมูลข่าวสารของประชาชน ทำให้ขาดความสมดุลอย่างน่ากลัว ในการรับรู้ ความรู้ข้อมูล ข่าวสารทางการเมืองในสังคม  จะนำมาซึ่งการควบคุม ทำลายมวลชนให้สูญสิ้น ดังนั้นพิชัยสงครามจึงเป็นความรู้ในการต่อสู้ทางการเมืองของประชาชน

ความรู้ช่องทางสื่อสารและเครือข่ายประชาธิปไตย การสร้างช่องทางการสื่อสารและเครือข่ายเพื่อกระจายความรู้ข้อมูลข่าวสาร ในการรับรู้ของมวลชน ให้เป็นสังคมเปิด แผ่กระจายทั่วประเทศ ปราศจากการควบคุมคุกคาม ของเผด็จการ จะทำให้ประชาชนทั่วไป ได้รับรู้ข้อมูลข่าวสาร ที่เป็นจริงไม่ถูกบิดเบือนใดๆ

การจัดการความรู้ให้แก่ประชาชน สังคมมวลชน จำเป็นต้องมี การจัดการความรู้ ให้แก่มวลชนให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้เพื่อให้ ประชาชน รู้ เท่าทันอย่างที่เหล่าอำมาตย์ รู้ เพื่อเราจะได้ไม่ต้องติดกับดัก ด้านกฎหมาย การเมือง และการทหาร

การเรียนรู้ตำรา เล่มเดียวกัน เข้าใจไม่เหมือนกัน ใช้ได้ต่างกัน ไม่ได้ใช้อย่างแบบกลไก แต่ต้องใช้อย่างพลิกแพลง ยืดหยุ่นตามสถานการณ์

เราจะได้มีความรู้ ความเข้าใจ ไม่ต้องแตกแยกทางความคิด และความสามัคคี  ซึ่งการแตกสลายทำให้สูญสิ้น พลานุภาพ เพื่อใช้สติปัญญาในการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตย

แกนนำมวลชน หรือเหล่าผู้นำทั้งหลาย หรือคณะทำงานด้านยุทธศาสตร์ หรือคณะทำงานด้านกฎหมาย หรือคณะทำงานด้านประชาสัมพันธ์ ไม่มีไม่ได้ จำเป็นจะต้องเรียนรู้ และเรียนรู้อย่างลึกซึ้ง ยิ่ง และสามารถนำมาใช้ได้อย่างพลิกแพลงตามสถานการณ์ จึงจะสัมฤทธิ์ผล

วัฎฎจักรธรรมชาติ จะหมุนเวียนผันแปร ดิน น้ำ ลม ไฟ และความว่าง การดำเนินยุทธศาสตร์ประชาธิปไตย  พึงใช้ความรู้พิชัยสงครามดุจวัฏฏจักรแห่งธรรมชาติ