+atom.xml?redirect=false รู้อะไร@iTUKnowledge Blog keyword

หน้าเว็บ

วันเสาร์ที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2552

ยุทธศาตร์ประชาธิปไตย พลานุภาพความรู้ของประชาชน


ประชาชนมีความรู้เป็นพลานุภาพในวิถีประชาธิปไตย คำกล่าวว่า รู้เขา รู้เรา ในพิชัยสงคราม ผู้เขียนได้นำมาวิเคราะห์ประเมินสถานการทางการเมือง ไม่ต้องการให้เกิดความรุนแรงในทางการเมืองในประเทศไทย ประเมินสถานการณ์ขณะนี้เป็นการต่อสู้ของแนวคิดเก่ากับแนวคิดใหม่ ระบบกฎหมายเสื่อมทรุด การผูกขาดอำนาจของกลุ่มเผด็จการทหารอำมาตยาธิปไตย เป็นปัญหาการพัฒนาการเมืองระบอบประชาธิปไตย

ปรากฏการณ์การเมืองประชาธิปไตย ไม่อาจปฎิเสธได้ว่า เป็นการต่อสู้ของแนวคิดเก่าอนุรักษ์นิยมกับแนวคิดใหม่ประชาธิปไตย เป็นสงครามชิงอำนาจรัฐ จนก่อให้เกิดวิกฤตการณ์ทางการเมืองในประเทศ มีผลต่อการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมของประเทศ โดยเฉพาะสภาพความสูญเสียทางเศรษฐกิจของประเทศ ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศอย่างมหาศาล  หลังจากเหตุการณ์ 13 เมษาทมิฬ รัฐบาลของอภิสิทธิ์ซึ่งกุมอำนาจรัฐ ยังไม่เลิกปิดล้อมมวลชนประชาธิปไตย เพื่อกุมอำนาจเบ็ดเสร็จในการปกครองประเทศ

ประชาธิปไตยพลานุภาพประชาชน การประยุกต์ใช้ความรู้ในหลักพิชัยสงคราม  พิจารณาดูว่า รัฐบาลอภิสิทธิ์ปิดล้อมมวลชนประชาธิปไตยอยู่กี่พื้นที่ และใช้วิธีอย่างไร ปรากฏว่า รัฐบาลอภิสิทธิ์ปิดล้อมมวลประชาชน ใน 4 พื้นที่ คือพื้นที่ 1 ด้านรัฐสภา พื้นที่ 2 ด้านองค์กรอิสระต่างๆ พื้นที่ 3 ด้านสื่อ และพื้นที่ 4 ด้านมวลชน กล่าวคือ

ยุทธศาสตร์สร้างภาพพจน์ทางรัฐสภา     การปรองดองปรองดองแต่ควบคุมองค์กรอิสระในการบังคับใช้กฎหมายเพื่อผลทางด้านการเมืองควบคุมปิดล้อมช่องทางการสื่อสาร และบิดเบือนข่าวสารก่อนนำเสนอต่อประชาชนแยกสลายมวลชนและดึงพวกชนมาเป็นพวกในทางการเมือง

ยุทธวิธีแต่งตั้งคณะกรรมการปรองดอง  การยื้อเวลาไปพลาง ๆ เมื่อเห็นว่ากุมความได้เปรียบในทางการเมืองแล้วก็ยุบสภาเลือกตั้งใหม่โดยใช้รัฐธรรมนูญ 50บังคับใช้กฎหมายกับกลุ่มเสื้อแดง แต่ไม่บังคับใช้กฏหมายกับกลุ่มเสื้อเหลือง ในขณะนี้กลุ่มเสื้อเหลืองมีฐานความผิดที่กระทำผิดหนักกว่ากลุ่มเสื้อแดง

ยุทธวิธีปิดกั้นช่องทางสื่อสาร การปิดสื่อของกลุ่มเสื้อแดงและใช้สื่อหลักบิดเบือนข่าวสารใส่ร้ายมวลชนประชาธิปไตย เพื่อสร้างความเข้าใจผิดให้แก่ประชาชนจัดส่งเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกฝ่ายพร้อมอุปกรณ์ต่างๆ ในทางตรงและทางลับเพื่อให้ข้อมูลข่าวสารซึ่งบิดเบือนแล้วก่อนนำเสนอเพื่อแยกสลายมวลชน แล้วดึงมวลชนมาเป็นฐานรองรับรัฐบาล

การใช้ความรู้ยุทธศาสตร์ประชาธิปไตย เราพิจารณาดูว่าในสถานการณ์ถูกปิดล้อมจากรัฐบาลนั้นมวลชนและประชาชน จะปฏิบัติอย่างไรในทางการเมือง ดังนี้

มวลชนจะต้องตั้งเป้าหมาย มุ่งเน้นการเรียกร้องกล่าวคือ ประชาธิปไตยที่มีรัฐบาลของประชาชน โดยประชาชน เพื่อประชาชนและให้รัฐบาลบังคับใช้กฎหมายตามหลักนิติธรรมไม่สองมาตรฐาน ทวงคืนพื้นที่สื่อให้กลุ่มเสื้อแดง เลิกปิดกั้นเสรีภาพในการเสนอข่าวสารต่อประชาชน เลิกจัดส่งเจ้าหน้าที่ไปคุกคามปิดกั้นเสรีภาพของประชาชน

อำนาจและยุทธวิธีไร้ความรุนแรง Power, Struggle and Defense ของ ยีน ชาร์ป แปลโดย ชัยวัฒน์ สถาอานันท์ และคมสัน หุตะแพทย์ กล่าวไว้ว่า การปฏิบัติการไร้ความรุนแรง คือวิธีการที่ใช้ควบคุมต่อสู้และทำลายอำนาจของฝ่ายตรงข้ามด้วยการแสดงอานุภาพโดยวิธีการที่ไม่รุนแรงเพื่อต่อต้านการกระทำของฝ่ายตรงข้ามที่ใช้ปฺฏิบัติการด้วยความรุนแรง

ยุทธศาสตร์ประชาธิปไตย เป็นการต่อสู้โดยปฏิบัติการประชาธิปไตยโดยสันติวิธีไร้ความรุนแรง การใช้วิธีการต่อสู้ยืดเยื้อ ยาวนาน การขยายช่องทางการสื่อสาร การให้ข้อมูลข่าวสารต่อประชาชน

ยุทธวิธีไร้ความรุนแรง การประท้วงและการโน้มน้าว คำประกาศอย่างเป็นทางการ การสื่อสารในวงกว้างต่อสาธารณชนในประเทศและต่างประเทศ การใช้ตัวแทนกลุ่ม การปฏิบัติการเชิงสัญลักษณ์ การชุมนุมในพื้นที่ต่างๆอย่างกว้างขวาง การสร้างแรงกดดันต่อปัจเจกบุคคลและกลุ่มบุคคล การตรวจสอบและสอบสวนกลับและเปิดโปงพฤติการณ์ ต่อสาธารณะการเสริมสร้างจิตสำนึกประชาธิปไตย

การไม่ให้ความร่วมมือและแทรกแซงทางสังคม การคว่ำบาตรทางสังคม ไม่ร่วมสมาคมกับบุคคล อัปเปหิบุคคล ไม่ให้ความร่วมมือกับกิจกรรม ประเพณีกับองค์กรและสถาบันทางสังคม การสร้างแบบแผนทางสังคมขึ้นมาใหม่ การจัดตั้งระบบการสื่อสารชนิดใหม่ในระดับที่กว้างพอที่จะท้ายทายระบบการสื่อสารและสื่อเก่าซึ่งถูกควบคุมโดยฝ่ายตรงข้าม

การไม่ให้ความร่วมมือและแทกแซงทางเศรษฐกิจ การคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจ ไม่ใช้บริการ ไม่ซื้อสินค้า การนัดหยุดงานและการนัดหยุดงานในเชิงสัญลักษณ์ การหยุดยั้งกิจกรรมทางเศรษฐกิจ การยึดพื้นที่โดยไร้ความรุนแรง การเลือกสนับสนุน การสร้างตลาดใหม่ และการสร้างสถาบันทางเศรษฐกิจใหม่

การไม่ให้ความร่วมมือและแทรกแซงทางการเมือง การคว่ำบาตรทางการเมือง การปฏิเสธอำนาจฝ่ายตรงข้าม การดื้อแพ่งและไม่ปฎิบัติตามคำสั่งและกฎหมาย การตอบโต้การกระทำและเปิดโปงพฤติการณ์ การตรวจสอบและดำเนินการทางกฎหมาย การบังคับโดยไร้ความรุนแรง การควบคุมจำกัดพื้นที่ การตรวจสอบการทำงานของรัฐบาล