+atom.xml?redirect=false รู้อะไร@iTUKnowledge Blog keyword

หน้าเว็บ

วันพฤหัสบดีที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2560

ประชาธิปไตย ประชาชน และการเมืองประเทศไทย


ประเทศไทย นับแต่โบราณเผ่าไทยกลายเป็นรัฐไทยและเป็นประเทศไทย ถามว่าประชาชนไม่มีส่วนร่วมทางการเมืองนสร้างประเทศไทยมาหรืออย่างไร จึงไม่มีสิทธิมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นทางการเมืองต่ออนาคตประเทศไทย

การเมืองประเทศไทย กลุ่มชนชั้นนำอมาตยาธิปไตย ทำไมไม่ใยดีฟังความเห็นและเสียงของสาธารณะคือประชาชน  โดยมองไม่เห็นความสำคัญของประชาชน และใช้อำนาจเบ็ดเสร็จจำกัดสิทธิเสรีภาพเสมอภาคภราดรภาพทางการเมืองของประชาชนตามหลักสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน สหประชาขาติ เพราะกลุ่มอำมาตย์ซึ่งเป็นกลุ่มอำนาจนิยมดั้งเดิมในสังคมไทยยังยึดติดอำนาจบทบาทในการบริหารประเทศไทยที่ผ่านมา นักรัฐศาสตร์กล่าว "การเมืองเป็นเรื่องอำนาจและผลประโยชน์ เมื่อฝ่ายใดมีอำนาจและผลประโยชน์ย่อมทำให้อีกฝ่ายเสียอำนาจและผลประโยชน"กลุ่มอำนาจนิยมจึงได้ทำรัฐประหารยึดอำนาจรัฐบาลประชาธิปไตยเมื่อ 19 กันยายน 2549 และ 22 พฤษภาคม 2557 ซึ่งมาจากการเลือกตั้งเสียงส่วนใหญ่โดยชอบธรรมของประชาชน โดยจัดตั้งรัฐบาลคณะรัฐประหารที่ขาดความชอบธรรมในทางการเมือง ภายใต้วัฏจักรการเมืองหลังจาก 24 มิถุนายน 2475 "รัฐประหาร ร่างรัฐธรรมนูญ เลือกตั้ง ตั้งรัฐบาล"เฉลี่ยทุก 6 ปึ เป็นวงจรอุบาทว์การเมืองไทย แล้วจัดการบ้านเมืองตามอำเภอใจ ไม่ฟังเสียงประชาชนจนกระทั่งเกิดวิกฤตติดกับดักการพัฒนา ยังย่ำอยู่กับที่ปัจจุบัน ไม่ก้าวเดินไปข้างหน้า ไม่คำนึงประโยชน์สาธารณะ "ซามูเอล ฮันติงตัน นักรัฐศาสตร์กล่าว รัฐบาลที่ดีประกอบด้วย 3 ประการคือ ความชอบธรรม ประสิทธิภาพ และเสถียรภาพ" ในการเป็นรัฐบาลบริหารประเทศ

ประเทศไทยมีศักยภาพสูงตั้งอยู่เขตภูมิอากาศโซนร้อนและอยู่ริมแลนด์ทางยุทธศาสตร์ตามภูมิรัฐศาสตร์โลก มีทรัพยากรแผ่นดินมากมายไม่ว่าเป็นน้ำมัน แร่ทองคำและแร่ธาตุอื่นๆและทรัพยากรอื่นๆ แต่รัฐบาลปัจจุบันไม่มีประสิทธิภาพในการบริหารการพัฒนาประเทศ ด้านการเมืองและการบริหารและการยุติธรรม ด้านเศรษฐกิจและการคลังและทรัพยากร ด้านสังคมและการศึกษาและเทคโนโลยี่ ทำให้ผลลัพธ์ที่ได้ไม่สามารถพัฒนาการเมืองสู่ระบอบประชาธิปไตยสากล ไม่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจให้กับประเทศและประชาชนไทย ไม่สามารถแก้ไขปัญหาความยากจนของประชาชน ที่รวยกระจุก จนกระจาย แบ่งแยกชนชั้นในสังคม ประเทศเสียโอกาสในการพัฒนาให้เจริญรุ่งเรืองเช่นอารยะประเทศ "นอร์แมน เจคอบส์ นักรัฐศาสตร์กล่าว ประเทศไทย ทันสมัยแต่ไม่พัฒนา" ซึ่งส่งผลกระทบต่อการพัฒนาการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมในระยะยาวในระบอบประชาธิปไตย

สังคมไทยแและประชาชน ควรต้อง"เรียนรู้ และรู้ัจักสร้างแนวคิดพร้อมนวตกรรมการเมือง บูรณาการประสานอำนาจและผลประโยชน์ ด้วยการรวมจิตวิญญาณโลกเก่ากับใหม่เป็นจิตวิญญาณยุคสมัย คือ การเมืองระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภามีกษัตริิย์เป็นประมุข" เพื่อให้เกิดการบริหารสมดุลอำนาจพื้นที่การเมืองในสังคมไทย การบริหารจัดการด้านเศรษฐกิจและทรัพยากรที่เป็นธรรมแก่ประชาชน และการบริหารความขัดแย้งลดช่องว่างทางชนชั้นในสังคม ตลอดจนเพื่อให้เกิดการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ในด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคมไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองทันต่อโลกยุคโลกาภิวัตน์ สามารถแข่งขันนานาประเทศ

ชะตากรรมของประเทศคือชะตากรรมของประชาชนในอนาคต ประชาชนต้องรู้จักคิดและตัดสินใจทางการเมืองประเทศไทยในวันนี้ เมื่อเริ่มยุคศิวิไลซ์ ประชาชนมีความหวังเป็นจริงตามคำทำนาย ประชาผาสุก ปรองดองในสังคม และประชาธิปไตย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น