+atom.xml?redirect=false รู้อะไร@iTUKnowledge Blog keyword

หน้าเว็บ

วันอังคารที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

การเมือง การเลือกตั้งผู้บริหารมหานคร


  การเมืองท้องถิ่นการเมืองประชาชน  ในโค้งสุดท้ายประเมินศึกการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพ มหานคร ก่อนวันเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่ 3 มีนาคม 2556 ผลโพลทุกสำนักที่ผ่านมาพบว่า เบอร์ 9 พงศพัศ พงษ์เจริญพรรคเพื่อไทย นำเบอร์ 16 สุขุมพันธ์ บริพัตร พรรคประชาธิปัตย์ แต่พรรคประชาธิปัตย์ยังได้เปรียบในฐานเสียงเดิมที่มีมากกว่าพรรคเพื่อไทยในกรุงเทพมหานคร

  การเมืองแบบน้ำเน่า คือการเมืองแบบไม่สร้างสรรค์มุ่งกล่าวหาใส่ร้ายคู่แข่ง มากกว่าเสนอทางเลือกในเชิงนโยบายต่อ ประชาชน พรรคประชาธิปัตย์ยึดแนวทางการเมืองแบบไม่สร้างสรรค์ ไม่ได้มุ่งเสนอทางเลือกในเชิงนโยบายต่อประชาชน 

  การเมืองแบบพัฒนา คือการเมืองเชิงสร้างสรรค์ ไม่กล่าวหาใส่ร้ายคู่แข่ง นำเสนอทางเลือกเชิงนโยบายต่อประชาชน  พรรคเพื่อไทยยึดแนวทางการเมืองแบบพัฒนา มุ่งเสนอทางเลือกในเชิงนโยบายที่ดีกว่าเพื่อแก้ไขปัญหาของประชาชน

  การหาเสียงเลือกตั้งการเมืองท้องถิ่นจากการติดตามวิธีการหาเสียงในโค้งสุดท้ายพบว่าพรรคการเมืองทั้งสองพรรคใช้ยุทธศาตร์และยุทธวิธีหาเสียงเพื่อโน้มน้าวจูงใจประชาชน ดังนี้

  พรรคประชาธิปัตย์ใช้กลยุทธ์แบบเดิมๆตามถนัดโจมตีซึ่งหน้าคือ การปั้นน้ำเป็นตัว บิดเบือนข้อมูลกล่าวหาใส่ร้าย พรรคเพื่อไทย และกลยุทธ์แบบเดินเคาะประตูบ้าน การจัดทีมเดินพบปะขอคะแนนจากฐานเสียงเดิมไปตามชุมชนบ้านจัดสรรต่างๆ เพื่อโน้มน้าวจูงใจประชาชนไม่ให้เปลี่ยนใจ คงเลือกผู้สมัครจากพรรคประชาธิปัตย์

  พรรคเพื่อไทยจะใช้วิธีการอย่างไรเพื่อโน้มน้าวจูงใจประชาชนให้เปลี่ยนใจมาเลือกผู้สมัครจากพรรคเพื่อไทยใช้กลยุทธ์เพิ่มประสิทธิภาพการนำเสนอนโยบายให้ประชาชนเห็นว่า ทำได้สามารถแก้ไขปัญหาให้ชาวกรุงเทพมหานคร และกลยุทธ์เดินเคาะประตูบ้านพบปะประชาชนพร้อมกับจัดเพิ่มเวทีปราศรัยย่อยและจัดเพิ่มทีมเพิ่มความถึ่ในการเคาะประตูบ้าน เพื่อโน้มน้าวเชิญชวนประชาชนตามชุมชนบ้านจัดสรร เพื่อโน้มน้าวและเข้าถึงตรึงชาวกรุงเทพฯให้เลือกผู้สมัครจากพรรคเพื่อไทย

  การตัดสินใจทางการเมืองท้องถิ่นประชาชนกรุงเทพมหานครในการเลือกตั้งผู้บริหารกรุงเทพมหานครในวันอาทิตย์ที่ 3  มีนาคม 2556  ประเด็นมีว่า "จะตัดสินใจด้วยความหวังหรือความกลัว" ถ่้าจะต้ดสินใจด้วยความกลัวก็จะเลือกผู้สมัครจากพรรคประชาธิปัตย์ยังพบกับสภาพเดิมๆเหมือนกับ 8 ปีที่แล้ว หากตัดสินใจด้วยความหวังก็จะเลือกผู้สมัครจากพรรคเพื่อไทย เพื่อคุณภาพชีวิต ที่ดีกว่าของชาวกรุงเทพมหาคร และบุตรหลานในอนาคต.

  การตัดสินทางการเมืองทีดี มีคุณภาพชีวิตของประชาชน