+atom.xml?redirect=false รู้อะไร@iTUKnowledge Blog keyword

หน้าเว็บ

Sunday, November 16, 2014

อภิรัฐมนตรี แนวคิดปฏิรูปการเมืองประเทศไทยอภิรัฐมนตรีแนวคิดปฏิรูปการเมืองประเทศไทย ในยุคโลกาภิวัตน์ มันช่างน่าประหลาดใจ กลับเป็นแนวคิดรูปแบบเดิมในทางการเมืองที่ผ่านมาในประเทศไทย เมื่อ พ.ศ. 2490 ซึ่งแปรสภาพอภิรัฐมนตรีเป็นองคมนตรีไปแล้ว แทนที่จะก้าวหน้าพัฒนาไปสู่การเมืองระบอบประชาธิปไตย

การต่อสู้ทางการเมือง ในการเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญ 2550    พรรคการเมืองและกลุ่มการเมืองบางพรรคบางกลุ่ม ที่แพ้การเลือกตั้งและเสียผลประโยชน์ในทางการเมือง ถึงกับจะนำอดีตที่ผ่านมาหลายสิบปีมาใช้ในปัจจุบัน ทีสถาบันพระปกเกล้า มีการเสนอโดยบุคคลในที่ประชุมให้มีการจัดตั้ง "อภิรัฐมนตรี" ให้เป็นอีกดุลอำนาจหนึ่ง นอกเหนือจากฝ่ายบริหาร ฝ่ายนิติบัญญัติ และฝ่ายตุลาการ โดยจัดวางให้ อภิรัฐมนตรี มีอำนาจมากที่สุด ในฐานะ "รัฏฐาภิบาล" ทั้งนี้เพื่อช่วยในการแก้ปัญหาเมื่อ 3 อำนาจหลักในอำนาจอธิปไตยมีความขัดแย้งกัน อภิรัฐมนตรี จะเป็นผู้มีอำนาจชี้ขาดข้อขัดแย้งทางการเมือง ซึ่งมันขัดกับหลักการในระบอบประชาธิปไตย

แนวคิดทางการเมือง อภฺิรัฐมนตรีนี้เป็นอันตรายต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นการเพิ่มอำนาจให้องคมนตรี เพื่อให้ลงมาเกี่ยวข้องกับการเมืองได้อย่างเต็มที่ตามรัฐธรรมนูญ นี่คือปฏิบัติการกระชับอำนาจอธิปไตยของประชาชนในระบอบประชาธิปไตยโดยระบบอมาตยธิปไตย และเห็นว่าแนวคิดนี้เป็นการมิบังควรยิ่ง เพราะเป็นการไปตัดทอนอำนาจของพระมหากษัตริย์ที่เชื่อมโยงกับประชาชน ในระบอบประชาธิปไตย 

การปฏิรูปการเมืองในประเทศไทย เป็นแนวคิดช่างไม่ก้าวหน้ากรอกลับย้อนยุคอะไรขนาดนั้น ไม่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก