+atom.xml?redirect=false รู้อะไร@iTUKnowledge Blog keyword

หน้าเว็บ

Monday, November 17, 2014

ความรู้ทฤษฏีประชาธิปไตยไทยประยุกต์ความรู้ทฤษฏีประชาธิปไตยไทยประยุกต์ นับเป็นเวลาผ่านมาแล้วประมาณสามทศวรรษประชาชนไทย คงเคยได้ยินและมีความรู้ว่าประชาธิปไตยไม่เต็มใบ โดยต่อไปคนไทยอาจจะได้ยินคำ สังคมนิยมหรือคอมมิวนิสต์ไม่เต็มใบในประเทศไทย มันเป็นเพียงกุศโลบายการเมืองในการยึดอำนาจประชาชนในการปกครองประเทศ ซึ่งอับราฮัม ลินคอล์น อดีตประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา กล่าวสุนทรพจน์อันลือลั่นที่เก็ตตีสเบอร์ก ว่า ประชาธิปไตย ได้แก่รัฐบาลของประชาชน โดยประชาชน เพื่อประชาชน

การศึกษาความรู้เกี่ยวกับทฤษฏีประชาธิปไตย จะทำให้มีความรู้ประชาธิปไตยและเข้าใจแนวคิดอภิรัฐมนตรี และสภาประชาชนได้เป็นอย่างดี ซึ่งนำมาเขียนเป็นผังโครงสร้างการปกครองประเทศ ประกอบด้วยคณะอภิรัฐมนตรี  รัฐบาลและสภาประชาชน  โดยคณะอภิรัฐมนตรีมีอำนาจหน้าที่กำกับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของรัฐบาลและสภาประชาชนเป็นการปฏิเสธอำนาจอธิปไตยประชาชนระบอบประชาธิปไตย เมื่อเปรียบเทียบแล้วเห็นได้ชัดเจนว่า เป็นการลอกเลียนแบบมาจากโครงสร้างการปกครองประเทศของสาธารณรัฐประชาชนจีน ประกอบด้วย คณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์ รัฐบาล และสภาประชาชน เป็นการประยุกต์ใช้เฉพาะโครงสร้างการปกครอง แต่ตัดทิ้งโครงสร้างเศรษฐกิจสังคมแบบคอมมิวนิสต์ โดยมันเป็นเพียงการนำมาใช้ในการปฏิบัติการอมาตยาธิปไตยควบคุมอำนาจทางการเมืองอย่างเบ็ดเสร็จ เพื่อการกระชับอำนาจอธิปไตยของประชาชน และยังเป็นการมิบังควรยิ่ง เพราะเป็นการไปตัดทอนอำนาจของพระมหากษัตริย์ที่เชื่อมโยงกับประชาชนเป็นอันตรายต่อสถาบันกษัตริย์ในระบอบประชาธิปไตย

ประชาธิปไตยในประเทศไทย ในประวัติศาสตร์การเมืองไทยบอกกล่าวเป็นความรู้ว่านับแต่การปฏิวัติเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ.2475 เป็นต้นมาจนกระทั่งปัจจุบัน ผ่านมาเป็นเวลาหลายทศวรรษ "ประเทศไทยยังคงค้นหาตัวตนของประเทศไม่พบกระทั่งบัดนี้ ก้าวเดินไปไม่ถึงไหน ย่ำเท้าอยู่กับที่ เพราะกลุ่มชนชั้นนำของประเทศมองไม่เห็นความสำคัญในเรื่องสิทธิเสรีภาพและเสมอภาคของประชาชน ในด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ในระบอบประชาธิปไตย ดังนั้น ทฤษฏีประชาธฺิปไตยไทยประยุกต์์ จึงมิใช่ความรู้การปฏิรูปการเมืองไปสู่ระบอบประชาธิปไตยในแบบสากลประเทศ กลับเป็นการถอยหลังย้อนยุคไม่สอดคล้องกับโลกาภิวัตน์ อันเป็นเพียงแนวคิดทางการเมืองเพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้แก่กลุ่มชนชั้นนำในสังคม เพื่อให้ควบคุมอำนาจเบ็ดเสร็จทางการเมือง ซึ่งอำนาจทางการเมืองเป็นอำนาจสูงสุดในการบริหารประเทศและควบคุมจัดสรรทรัพยากรในประเทศไทย แต่เป็นการกีดกันหรือจำกัดสิทธิเสรีภาพ และเสมอภาคในทางการเมืองของประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศ ทำให้ไม่สามารถเชื่อมโยงจิตวิญญาณโลกเก่ากับโลกใหม่ เป็นจิตวิญญาณแห่งยุคสมัย คือจิตวิญญาณประชาธิปไตย เป็นการปกครองระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภาที่มีพระมหากษัริตย์เป็นประมุข

การแสวงหาอำนาจทางการเมืองของกลุ่มอนุรักษ์อำนาจนิยมมีมาต่อเนื่องยาวนาน จึงทำให้การพัฒนาประชาธิปไตยประเทศไทยพิ้นฐานในด้านการเมืองเศรษฐกิจและสังคม ก้าวไปไม่ถึงไหน ประเทศไม่เจริญรุ่งเรืองอย่างที่ควรจะเป็น และไม่อาจสร้างและกระจายความผาสุกอย่างทั่วถึงให้แก่ประชาชน

ประชาธิปไตยที่ประชานพึงมีความรู้ เกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพเสมอภาคภราดรภาพเป็นพลานุภาพในทางการเมืองของประชาชน

No comments:

Post a Comment