+atom.xml?redirect=false รู้อะไร@iTUKnowledge Blog keyword

หน้าเว็บ

Tuesday, December 4, 2018

เสถียรภาพทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยในระบอบประชาธิปไตยรัฐบาลที่ดีมีเสถียรภาพทางการเมือง และมีประสิทธิภาพการบริหารตามทฤษฎีของนักวิชาการในทางรัฐศาสตร์

Sunday, June 3, 2018

วัฒนธรรมการเมืองประเทศไทยวัฒนธรรมการเมืองประเทศไทย ยึดติดกับวัฒนธรรมดั้งเดิมของไทยคือปัจเจกชนนิยมหรือตัวใครตัวมันกับเคารพผู้มีอำนาจหรือผู้อาวุโส ซึ่งเป็นปัญหาอุปสรรคต่อการพัฒนาทางการเมืองไปสู่ระบอบประชาธิปไตย

Monday, January 8, 2018

การพัฒนาการเมืองประชาธิปไตยในประเทศไทย


การเมืองประชาธิปไตยในประเทศไทย ปัญหาการพัฒนาการเมืองไม่ได้เกิดจากปัญหาการเลือกตั้งในระบอบประชาธิปไตยหรือความไม่รู้ในการเมืองของประชาชนเพราะประชาชนมีจิตสำนึกประชาธิปไตย แต่ปัญหาเกิดจากฝ่ายอำนาจนิยมพ่ายแพ้การเลือกตั้งต่อฝ่ายประชาธิปไตยไม่ได้เป็นรัฐบาลไม่ยอมรับเสียงข้างมากโดยชอบธรรมของประชาชนในการเมืองระบอบประชาธิปไตย และสร้างสถานการณ์ความขัดแย้งทางการเมือง ความแตกแยกในสังคม ก่อวิกฤติกลียุคในประเทศ


Thursday, December 28, 2017

ประเทศไทย การเมืองหลังพ.ศ. 2475 ถึงปัจจุบัน


การเมืองประเทศไทย ภายหลังเปลี่ยนแปลงการปกครอง 24 มิถุนายน 2475 ถึงปัจจุบัน แนวคิดการเมืองมี 3 แนวทางที่ต่อสู้ชิงอำนาจรัฐคือ แนวคิดอำนาจนิยมเบ็ดเสร็จ แนวคิดประชาธิปไตย และแนวคิดสังคมนิยม แต่การพัฒนาประเทศยังไม่ก้าวไกลในด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม ดัง "นอร์แมน เจค็อบส์นักรัฐศาสตร์กล่าว ประเทศไทย ทันสมัยแต่ไม่พัฒนา" การเมืองภายใต้ทฤษฏีเกมในทางรัฐศาสตร์ วัฏจักรการเมือง รัฐประหาร รัฐธรรมนูญ  การเลือกคั้ง จัดตั้งรัฐบาล เฉลี่ยทุก 6 ปี เป็นวงจรอุบาทว์การเมืองไทย


Thursday, December 21, 2017

ประชาธิปไตย ประชาชน และการเมืองประเทศไทย


ประเทศไทย นับแต่โบราณเผ่าไทยกลายเป็นรัฐไทยและเป็นประเทศไทย ถามว่าประชาชนไม่มีส่วนร่วมทางการเมืองนสร้างประเทศไทยมาหรืออย่างไร จึงไม่มีสิทธิมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นทางการเมืองต่ออนาคตประเทศไทย

Sunday, November 5, 2017

การเมืองประเทศไทยภายใต้รัฐประหาร 2554 สำเร็จหรือล้มเหลว?สถานการณ์การเมืองประเทศไทยปัจจุบัน รัฐบาลคสช เป็นรัฐบาลโดยรัฐประหารของคสช. (กองทัพ) การบริหารใช้อำนาจเบ็ดเสร็จในการบริหารประเทศ แต่ใช้อำนาจเบ็ดเสร็จไม่เป็นเสียของ ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่สาธารณะ ในการปฏิรูปประเทศไทยในการพัฒนาด้านการเมืองเศรษฐกิจสังคมของประเทศ คำถามว่ารัฐประหาร 2554  สำเร็จหรือล้มหลว?


Monday, October 30, 2017

การเมืองประเทศไทยกับการปฏิรูปประเทศไทยการเมืองประเทศไทยกับการปฏิรูปประเทศไทย เมื่อคสช.(กองทัพ)รัฐประหาร 2557 ยึดอำนาจรัฐบาลพรรคเพื่อไทยมีนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร เป็นนายกรัฐมนตรีโดยเสัยงข้างมากจากประชาชน มีข้ออ้างเพื่อปฏิรูปประเทศไทย ด้วยเหตุนี้ คสช.ควรวางเป้าหมาย "พัฒนาอย่างยั่งยืน ประชาชนเข้มแข็ง ประเทศเจริญรุ่งเรือง" มิใช่เพื่อเป็นการวางเป้าหมาย ในการสืบถอดอำนาจระบอบอำนาจนิยมของคสช .ซึ่งคสช. ต้องเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงด้วยการพัฒนากรอบแนวคิดใหม่ บูรณาการแนวคิด เชื่อมโยงจิตวิญญาณแห่งโลกเก่า ผสมผสานสอดคล้องกับจิตวิญญาณแห่งโลกาภิวัตน์ ออกแบบเป็นจิตวิญญาณแห่งยุคสมัยเป็น "ตัวแบบประเทศยุคใหม่"ของประเทศไทย