+atom.xml?redirect=false รู้อะไร@iTUKnowledge Blog keyword

หน้าเว็บ

วันเสาร์ที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2552

การต่อสู้การเมืองของประชาชน


การต่อสู้ทางการเมืองของประชาชน ประชาชนเสื้อสีแดง ซึ่งสีแดงเป็นสัญญลักษณ์ประชาธิปไตยเป็นกลุ่มการเมืองที่ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยที่มีรัฐบาลของประชาน โดยประชาชน เพื่อประชาชน ทีี่อำนาจอธิปไตยเป็นของประชาชนในการเมืองระบอบประชาธิปไตย

กลุ่มการเมืองมวลชนประชาธิปไต เป็นมวลชนเสื้อแดงทีี่ยึดมั่นในการเมืองประชาธิปไตย แบ่งออกได้เป็น 2 กลุ่ม 2 แนวทาง คือ

1.กลุ่มมวลชนสายพิราบ มีแกนนำเป็นคนรุ่นใหม่ กลุ่มนี้เป็นส่วมหมาชนส่วนใหญ่ ที่ยึดมั่นนในหลักการสันติวิธีอหิงสาไร้ความรุนแรง ในการต่อสู้ทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย

2.กลุ่มมวลชนสายเหยี่ยว มีแกนนำเป็นคนรุ่นเก่า กลุ่มนี้มวลชนส่วนหนึ่ง เป็นกลุ่มการเมืองที่เชื่อมั่นในทฤษฏีปฏิวัติประชาธิปไตย ในการต่อสู้ทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย 

แนวทางต่อสู้ทางการเมืองของประชาชน กลุ่มมวลชนเสื้อแดงสายพิราบมีแนวทางการต่อสู้ทางการเมืองตามแนวทางยุทธศาสตร์ประชาธิปไตยสันติวิธี กลุ่มมวลชนเสื้อแดงสายเหยี่ยว มีแนวทางการต่อสู้ทางการเมืองตามแนวทางทฤษฏีปฏิวัติประชาธิปไตย ในการนำประชาชนเป็นการต่างคนต่างนำ ทำให้ขาดเอกภาพในการนำประชาชน เพราะมีแกนนำ2กลุ่ม2แนวทาง จึงอาจทำให้ประชาชนเกิดความสับสนและบั่นทอนพลานุภาพ ในการรวมพลังต่อสู้ทางการเมืองเพื่อเรียกร้อง ในระบอบประชาธิปไตย สิ่งเหล่านี้ กลายเป็นจุดอ่อนสำคัญของประชาชนในการเคลื่อนไหวทางการเมือง เป็นการสุ่มเสี่ยงต่อการถูกกล่าวหาใส่ร้ายโจมตีทางการเมืองจากกลุ่มอำนาจนิยมอมาตยาธิปไตย ในการก่อสถานการณ์ขัดแย้งเกิดวิกฤตทางการเมืองเป็นเหตุให้รัฐบาลใช้ความรุนแรงในการสลายการชุมนุมทางการเมืองปราบปราบประชาชน

 ประชาชนจะถูกทำลาย  อย่าหลงกลติดกับดัก ใช้วิธีรุนแรงในทางการเมือง