+atom.xml?redirect=false รู้อะไร@iTUKnowledge Blog keyword

หน้าเว็บ

วันอาทิตย์ที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2552

ปัญหาการชุมนุมทางการเมืองของประชาชน


การชุมนุมการเมืองของประชาชน แกนนำมวลชนและประชาชน ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติของแม่ทัพได้แก่ เมตตาธรรม คลองธรรม ธรรมเนียมปฏิบัติ ภูมิปัญญา กล้าหาญ และสัจจะ ในการชุมนุมทางการเมืองรวมพลังมวลชนและประชาชนทางการเมือง มีคนมาร่วมเป็นจำนวนมากนั้น ควรคำนึงถึงปัญหาและแนวทางแก้ไขไว้ล่วงหน้าในการชุมุมทางการเมืองของประชาชน

ปัญหาพื้นฐานในการชุมนุมทางการเมือง มี 5 ประการ คือ
1. เสบียงอาหารพร้อม และเพียงพอหรือไม่ ค่าใช้จ่ายมีเท่าไร เพียงพอหรือไม่
2. ขวัญและกำลังใจของผู้ร่วมชุมนุมเป็นอย่างไร มีใจเป็นหนึ่งเดียวหรือไม่
3. กฎ ระเบียบ มวลชน และระบบการรักษาความปลอดภัยให้แก่ผู้ร่วมชุมนุมเป็นอย่างไร
4. สภาพฤดูกาล และภูมิประเทศเป็นอย่างไร ชัยภูมิที่ตั้งเหมาะสมหรือไม่ นานกี่วัน
5. ประเด็นในการชุมนุมมีอะไรบ้าง สามารถสร้างแรงกดดันต่อเป้าหมายได้หรือไม่

แนวทางชุมนุมทางการเมืองของประชาชน แกนนำมวลชนและประชาชนพิจารณาในรายละเอียด ให้รอบคอบ ด้วยสติปัญญาจะต้องรู้เขารู้เราฝ่ายตรงข้ามเตรียมการต่อต้านอย่างไร แล้วเราจะทำอย่างไร รูปแบบการชุมนุม มีทั้ง รวมกำลัง และกระจายกำลังจะเคลื่อนไหวต่อเมื่อมองเห็นประโยชน์ในการต่อสู้ทางการเมืองของประชาชน