+atom.xml?redirect=false รู้อะไร@iTUKnowledge Blog keyword

หน้าเว็บ

Friday, January 31, 2014

การเลือกตั้ง ทางออกการเมืองประเทศไทยการเมืองการเลือกตั้ง เป็นวิถึการเมืองระบอบประชาธิปไตย หลังจากรัฐบาลโดยนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตรนายกรัฐมนตรี พรรคเพื่อไทย ประกาศพระราชกฤษฎีกาให้ยุบสภา ผู้แทนราษฏรซึ่งกำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฏร ในการเลือกตั้งทั่วไป ในวันที่ 2กุมภาพันธ์ 2557แต่พรรคประชาธิปัตย์บอยคอตไม่ส่งสมาชิกพรรคลงสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฏร ซึ่งจะเป็นทางออกจากวิกฤตการเมืองประเทศไทยตามระบอบประชาธิปไตย

การบริหารการเมือง การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฏร เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการเลือกตั้ง(กกต.) ตามรัฐธรรมนูญ 2550 ประกอบกับ พรบ.ประกอบรัฐธรรมนูญ 2550 ว่าด้วย คณะกรรมการเลือกตั้ง พรบ.ประกอบรัฐธมมนูญ 2550 ว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญ 2550 ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฏรฯ และระเบียบคณะกรรมการเลือกตั้ง ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราฏร 2554 มีบทบัญญัติบังคับไว้ช้ดเจนทั้งขั้นตอนการปฏิบัติ รวมทั้งวิธีแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการเลือกตั้งให้เป็นไปโดยชอบด้วยกฏหมาย แนวทางบริหารการเลือกตั้ง เป็นหน้าที่ของ กกต.ต้องปฏิบัติตามขัันตอนของกฏหมาย ไม่ปฏิบัติมีโทษตามกฏหมาย โดยสรุป ดังนี้

1.เป้าหมายคือ บริสุทธิ์ ยุติธรรม ไม่ซื้อสิทธิ์ ไม่ขายเสียง
2.การดำเนินการ คือ การบริหารจัดการเลือกตั้งให้เป็นไปตามเป้าหมาย และปฏิบัติตามบทบัญญัติ และเงื่อนไขเวลาที่กำหนดไว้ชัดเจนแล้วตามกฏหมาย
2.1.ผู้มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งในทุกระดับ ต้อง"วางตัวเป็นกลาง"และดำเนินการเลือกตั้งให้เป็นไปโดย"บริสุทธิ์ ยุติธรรม"ตามบทบัญญัติของกฏหมาย
2.2.พรรคการเมืองและผู้สมัคร รวมทั้งประชาชน ต้องปฏิบัติตามกฏหมายโดย"ไม่ซื้อสิทธิ์ ไม่ขายเสียง"และประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งต้อง"ไปเลือกตั้ง"ตามกฏหมาย

การแก้ไขปัญหาการเมือง การเลือกตั้งเป็นทางออกในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองของพรรคการเมืองตามกหลักการประชาธิปไตย โดยให้ประชาชนเป็นผู้ตัดสินตามกฏเกณฑ์เสียงข้างมากในระบอบประชาธิปไตย

กกต.อย่าเล่นการเมือง ตามทฤษฏีสมคบคิด ต้องยึดหลักกฏหมาย ไม่ยึดหลักอำเภอใจซึ่งทำให้เกิดความสับสนต่อประชาชน เพราะการเลือกตั้ง ในวันที่ 2กุมภาพันธ์ 2557เป็นทางออกจากวิกฤตการเมืองประเทศไทย