+atom.xml?redirect=false รู้อะไร@iTUKnowledge Blog keyword

หน้าเว็บ

Saturday, September 14, 2013

รูปแบบการเมืองประเทศไทยแห่งยุคสมัย


    การเมืองประเทศไทย  ประชาชนไทยมีจิตวิญญาณเสรีปรารถณาการเมืองระบอบประชาธิปไตย ตามคำนิยามของ"อับราฮัม ลินคอล์น" อดีตประธานาธิบดีประเทศสหรัฐอเมริกา กล่าวไว้ว่า ประชาธิปไตยได้แก่รัฐบาลของประชาชน โดยประชาชน เพื่อประชาชน  บนพื้นฐานสิทธิ เสรีภาพ เสมอภาค ของประชาชน

    การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง แม้โลกในศตรวรรษที่ 21 เป็นยุคโลกาภิวัตน์แห่งการเปลี่ยนแปลงด้วยการติดต่อสื่อสารไร้พรมแดนในทำให้ประชาธิปไตยเป็นโลกาภิวัตน์ เราต้องไม่ลืมเลือนประวัติศาสตร์ สังคม และวัฒนธรรม ซึ่งเป็นรากเหง้าความเป็นมา และตัวตนของเรา อันเป็นพื้นฐานของวัฒนธรรมทางการเมืองไทย และร่วมด้วยช่วยกันเป็นสะพานเชื่อมโยงจิตวิญญาณแห่งโลกเก่าและโลกใหม่ กลายเป็นจิตวิญญาณแห่งยุคสมัย นั่นคือจิตวิญญาณประชาธิปไตย

    รูปแบบการเมืองไทยในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลง ผู้เขียนได้เสนอเป็นรูปสมการเพื่อทำความเข้าใจง่ายๆของการเมืองการปกครองประเทศไทยแห่งยุคสมัยหรือเรียกว่า การเมืองแบบทางสายกลาง ดังสมการ :-

    ประชาธิปไตยแบบรัฐสภามีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข = (เสียงข้างมาก+เสียงข้างน้อย)+(นิติรัฐ+นิติธรรม)+(สิทธิ+เสรีภาพ+เสมอภาค)

    เราล้วนเป็นประชาชนไทยจงร่วมใจกันปรองดองสมานฉันท์ สลายวิกฤตการเมือง ขับเคลื่อนประเทศไทย เพื่อความก้าวหน้าในทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมของประเทศไทย