+atom.xml?redirect=false รู้อะไร@iTUKnowledge Blog keyword

หน้าเว็บ

Friday, October 9, 2009

ความรู้เกี่ยวกับ ยุทธวิธีทางการเมือง

  
ยุทธศาสตร์ประชาธิปไตยบทที่ 11 ความรู้ยุทธวิธีการเมือง พิชัยสงคราม กล่าวว่าศิลปะแห่งการทำสงคราม เน้นหนักเป็นฝ่ายกระทำ แพ้ชนะในสงครามตัดสินกันที่ ตรงนี้ จะต้องมีความรู้ในยุทธวิธีเป็นฝ่ายรุกในการดำเนินสงคราม

ความรู้ยุทธวิธีทางการเมือง ถางกง กล่าวว่า ยุทธวิธี 36 ยุทธวิธี แบ่งเป็น ยุทธวิธีรุกและยุทธวิธีรับ ได้แก่

ยุทธวิธีรุก ในสภาวะภาวะได้เปรียบ  มี 3 ส่วน ชุดละ 6 ยุทธวิธี ได้แก่ ชุดที่ 1 เพื่อการชนะศึก ชุดที่ 2 เพื่อการเผชิญศึก ชุดที่ 3 เพื่อการโจมตี

ยุทธวิธีรับ ในสภาวะเสียเปรียบ  มี 3 ส่วน ชุดละ 6 ยุทธวิธี ได้แก่ ชุดที่ 4 เพื่อการติดพัน ชุดที่ 5 เพื่อการต่อด้าน ชุดที่ 6 เพื่อการอยู่รอด

ความรู้ยุทธศาตร์ประชาธิปไตย  การดำเนินยุทธวิธี เพื่อให้ง่ายต่อความเข้าใจในการปฏิบัติยุทธวิธี แนวทางปฏิบัติตามยุทธศาสตร์ มี 2แบบ คือ แบบธรรมดา เป็นแบบทางตรง และเปิดเผยในสภาวะได้เปรียบในด้านมวลชนและรูปการณ์ทางการเมือง และแบบพิสดาร เป็นแบบทางอ้อมและปิดลับในสภาวะเสียเปรียบในด้านจำนวนมวลชนและรูปการณ์ทางการเมือง ทั้งสองแบบแบ่งเป็นยุทธวิธีรุก และยุทธวิธีป้องกัน ที่จำเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติ

เมื่อได้ผลสรุปจากประเมินสถานการณ์เบื้องต้นจะต้องวางแผน ประสานยุทธวิธีรุก และป้องกันในแบบธรรมดาและแบบพิศดารพลิกแพลงตามสถานการณ์ โดยหลักอ่อนพิชิตแข็ง หรือแข็งพิชิตอ่อน หรือรวมอ่อนและแข็ง

การประยุกต์ใช้พิชัยสงครามด้วยความรู้ยุทธศาตร์ประชาธิปไตยในการดำเนินยุทธวิธีะต้องประสานสอดคล้อง ธรรมดาและพิศดาร พร้อมรุกและรับดั่งฟ้าดินหมุนเวียนกันแปรเปลี่ยนไม่สิ้นสุด