+atom.xml?redirect=false รู้อะไร@iTUKnowledge Blog keyword

หน้าเว็บ

วันจันทร์ที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2561

การพัฒนาการเมืองประชาธิปไตยในประเทศไทย


การเมืองประชาธิปไตยในประเทศไทย ปัญหาการพัฒนาการเมืองไม่ได้เกิดจากปัญหาการเลือกตั้งในระบอบประชาธิปไตยหรือความไม่รู้ในการเมืองของประชาชนเพราะประชาชนมีจิตสำนึกประชาธิปไตย แต่ปัญหาเกิดจากฝ่ายอำนาจนิยมพ่ายแพ้การเลือกตั้งต่อฝ่ายประชาธิปไตยไม่ได้เป็นรัฐบาลไม่ยอมรับเสียงข้างมากโดยชอบธรรมของประชาชนในการเมืองระบอบประชาธิปไตย และสร้างสถานการณ์ความขัดแย้งทางการเมือง ความแตกแยกในสังคม ก่อวิกฤติกลียุคในประเทศ


รัฐประหารในประเทศไทย มีสูตรที่ใช้ได้ทุกสมัย การเมืองขัดแย้ง นักการเมืองทุจริต สังคมแตกแยก เพื่อ ปกป้องสถาบัน และความมั่นคงชาติ เป็นเงื่อนไขรัฐประหารโดยกองทัพยึดอำนาจรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนทุกสมัย และสืบทอดอำนาจโดยระบอบอำนาจนิยม ที่ผ่านมาส่งผลลบกระทบต่อภาพพจน์ความน่าเชื่อถือต่อประเทศในสายตาโลก และก่อให้เกิดปัญหาด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคมของประเทศมานานหลายทศวรรษ

ปัญหาการพัฒนาการเมืองประชาธิปไตย ภายหลังเปลี่ยนแปลง 2475 จนถึงปัจจุบัน การเมืองถูกควบคุมภายใต้ทฤษฎีเกมในทางรัฐศาสตร์มายาวนาน เนื่องจากการออกแบบเกมการเมืองโดยระบบอมาตยาธิปไตยเรียกว่าวัฏจักรการเมืองไทย".รัฐประหาร ร่างรัฐธรรมนูญ เลือกตั้งสส. ตั้งรัฐบาล" เฉลี่ยทุก 6 ปี เป็นวงจรอุบาทว์ทางการเมือง สืบทอดควบคุมอำนาจของระบอบอำนาจนิยมอมาตยาธิปไตยไทย รัฐประหารเป็นการเล่นเกมอำนาจแบบเก่าหรือการเมืองแบบเก่าเป็นการควบคุมเกมอำนาจและผลประโยชน์ไม่เปิดพื้นที่อำนาจใหม่ทางการเมืองให้แก่ประชาชนในระบอบประชาธิปไตย ปัจจุบันประเทศไทยภายใต้ภาวะรัฐประหารโดยกองทัพเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม /2557 ยึดอำนาจโค่นล้มรัฐบาลฝ่ายประชาธิปไตยพรรคเพื่อไทย มีนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร เป็นนายกรัฐมนตรีในขณะนั้น จัดตั้งรัฐบาลคสช. มีการใช้อำนาจเบ็ดเสร็จควบคุมช่องทางการสื่อสารในการแสดงความคิดเห็นทางการเมืองและสิทธิเสรีภาพเสมอภาคในทางการเมืองของประชาชนเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนตามปฏิญญาสากล สหประชาชาติ

สื่อที่ไม่ใช่นักรัฐศาสตร์อาจจะมีความเข้าใจคลาดเคลื่อนในระบบการเมืองตามทฤษฏีทางรัฐศาสตร์ จึงเป็นการวิเคราะห์ด้วยค่านิยมส่วนบุคคลและกลุ่มปราศจากข้อมูลข้อเท็จจริงที่เป็นกลางทางวิชาการด้านรัฐศาสตร์ ผลลัพธ์ที่ออกมาจึงมีความคลาดเคลื่อนสูงไม่สามารถแก้ไขปัญหาการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมประเทศ

ผู้เขียนขอแนะนำการวิเคราะห์การเมืองด้วยทฤษฏีระบบ (System Analysis) ของDavid Easton เมื่อวิเคราะห์การเมืองไทยด้วยทฤษฏีระบบผลลัพธ์ที่ออกมาจะมีความคลาดเคลื่อนต่ำครอบคลุมทุกด้าน ส่งผลในการแก้ไขปัญหาที่แท้จริงด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมประเทศ

รัฐบาล คสช. ควรปฏิบัติตามสัญญาประชาคมที่ให้ไว้กับประชาชนและสังคมโลก เปิดพื้นที่การเมืองให้ประชาชนในระบอบประชาธิปไตย เป็นการพัฒนาการเมืองประเทศไทยไปสู่ระบอบประชาธิปไตยสากลมีกษัตริย์เป็นประมุข  เมื่อเริ่มยุคที่10 ศรีวิไลตามทำนายของโหราจารย์ เราต้องทำบ้านเมืองให้ศิวิไลซ์ "ประชาผาสุก ปรองดองในชาติ ประชาธิปไตย"

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น