+atom.xml?redirect=false รู้อะไร@iTUKnowledge Blog keyword

หน้าเว็บ

วันจันทร์ที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2559

ประเทศไทย การเมืองภายใต้อำนาจนิยมโลกาภิวัตน์
ประเทศไทย การเมืองยุคโลกาภิวัตน์ ภายใต้ระบบอำนาจนิยมอมาตยาธิปไตย โครงสร้างการปกครองประเทศไทย ประกอบด้วย คณะกรรมการยุทธศาตร์แห่งชาติ(....คสช.) มีอำนาจควบคุมรัฐบาลฝ่ายบริหารและรัฐสภาฝ่ายนิติบัญญัติ ที่วุฒิสภามาจากการแต่งตั้งและสภาผุ้แทนราษฏรจากเลือกตั้งของประชาชน ตามร่างรัฐธรรมนูญ 2529

การออกแบบการเมืองการปกครองประเทศไทย ตามบทบัญญัติที่กำหนดไว้ในร่างรัฐธรรมนูญ 2559 ซึ่งเป็นการนำเอารูปแบบการปกครองของประเทศในระบอบคอมมิวนิสต์ไม่เต็มรูปแบบ มาประยุกต์ใช้กับประเทศไทยเพื่อผูกขาดการควบคุมอำนาจการเมือง หาใช่ใช้รูปแบบการจัดการด้านเศรษฐกิจและสังคมของประเทศคอมมิวนิสต์มาใช้เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางชนชั้นและความเอาเปรียบทางเศรษฐกิจก็หาไม่ ประชาชน ก็ยัง "โง่จนเจ็บ" สังคมยังเหลื่อมล้ำ คนร่ำรวยก็ยิ่งรวย คนยากจนก็ยิ่งจน ประชาชนก็ยังไม่ได้รับการจัดสรรทรัพยากร ด้วยเหตุผลดังกล่าว จึงยังมองไม่เห็นภาพร่างในอนาคตของการพัฒนาการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมในระบอบประชาธิปไตยของประเทศไทย

การเมืองการปกครองประเทศไทยในอนาคตเป็นพื้นฐานการพัฒนาด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ไม่อาจคาดการณ์ได้ว่า ประเทศจะถอยหลังลงคลองหรือก้าวหน้ารุ่งเรือง สังคมปรองดองสมานฉันท์ ปวงประชาสุขสงบสันติ แต่อย่างใด  ฤาแผ่นดินนี้ไม่ใช่ของประชาชน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น