+atom.xml?redirect=false รู้อะไร@iTUKnowledge Blog keyword

หน้าเว็บ

วันพุธที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2559

การเมืองประเทศไทยในโลกศตวรรษที่21
การเมืองประเทศไทยในศตวรรษที่21จะเป็นอย่างไร ในโลกยุคโลกาภิวัตน์ไร้พรมแดน ศตวรรษแห่งความเปลี่ยนแปลง ยุคคนรุ่นใหม่ มีค่านิยมเป็นสากลคือค่านิยมประชาธิปไตย ส่งต่อถ่ายทอดความคิดและค่านิยมสากลผ่านการติดต่อสื่อสารไร้พรมแดนโดยสื่อสังคมออนไลน์(Social Media) ซึ่งจะให้ความสำคัญกับสิทธิ เสรีภาพ เสมอภาค ภราครภาพของประชาชน ในการเมืองระบอบประชาธิปไคย

แต่ปรากฏการณ์แห่งยุคสมัยในประเทศไทยหาได้เป็นเช่นนั้นไม่ ความขัดแย้งทางการเมืองของฝ่ายอมาตยาธิปไตยกับฝ่ายประชาธิปไตยเพราะการเมืองคืออำนาจและผลประโยชน์ ฝ่ายใดชนะฝ่ายนั้นได้เป็นรัฐบาลมีอำนาจบริหารประเทศและบริหารจัดการทรัพยากรของประเทศอีกฝ่ายย่อมเสียอำนาจและผลประโยชน์ในการบริหารประเทศและบริหารจัดการทรัพยากรของประเทศ ฝ่ายอมาตย์ไม่มีทีท่าจะยุติหรือลอมชอมกับฝ่ายประชาชนแต่กลับยับยั้งพร้อมขัดขวางการพัฒนาการเปลี่ยนแปลงไปสู่ระบอบการเมืองประชาธิปไตยที่มีรัฐบาลของประชาชน โดยประชาชน เพื่อประชาชนโดยการรัฐประหารของคณะทหาร 2549 และ 2557 ยึดอำนาจจากรัฐบาลฝ่ายประชาธิปไตย ที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนในระบอบประชาธิปไตย ซึ่งเป็นการเข้าควบคุมอำนาจตั้งรัฐบาลบริหารประเทศตามระบอบอำนาจนิยมอมาตยาธิปไตย ล้มล้างอำนาจอธิปไตยของประชาชน และละเมิดสิทธิ เสรีภาพ เสมอภาค ภราครภาพของประชาชน ตามปฎิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติ เป็นวิกฤตการเมืองประเทศไทยภายใต้อำนาจนิยมโลกาภิวัตน์ ร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2559 ที่จะประกาศใช้เป็นกฏหมายในไม่ช้านี้ การออกแบบโครงสร้างการเมืองการปกครอง เป็นรูปแบบผสมของระบอบอมาตยาธิปไตยกับระบอบประชาธิปไตยเพื่อการรักษาอำนาจและผลประโยชน์ และการควบคุมอำนาจบริหารประเทศของฝ่ายอมาตยาธิปไตย สถานการณ์ทางการเมืองในขณะนี้ มองไม่เห็นภาพและทิศทางในอนาคต ในการพัฒนาการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ในระบอบประชาธิปไตยของไทย

มองภาพย้อนหลังการเมืองประเทศไทยศตวรรษที่20 ยุคคนรุ่นเก่าในช่วง 14 ตุลาคม 2516 และ6 ตุลาคม 2519 ที่ผ่านเป็นการต่อสู้เรียกร้องการเมืองระบอบประชาธิปไตย ที่มีรัฐบาลของประชาชน โดยประชาชน เพื่อประชาชน กำลังจะเปลี่ยนผ่านไปตามการเคลื่อนตัวของกาลเวลาสู่ศตวรรษที่21 ย่อมเป็นภาระของคนรุนใหม่มิอาจหลีกเลี่ยงได้อย่างใด

การเมืองของคนรุ่นใหม่ในประเทศไทย นักศึกษาและประชาชนได้แสดงอออกทางการเมือง ด้วยวิธีสันติไร้ความรุนแรงเป็นการยับยั้งความรุนแรงโดยไร้ความรุนแรง เพื่อเรียกร้องสิทธิเสรีภาพเสมอภาคและภราดรภาพ ในทางการเมืองระบอบประชาธิปไตย เป็นพลานุภาพของประชาชนคือปรากฏการณ์ คลื่นลูกใหม่ทะยอยไล่คลื่นลูกแรก

การเรียนรู้เป็นกระบวนการนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัตน์ การบูรณาการความรู้ไปประยุกต์ใช้อย่างมีวิสัยทัศน์ ด้วยการมีทิศทางและเป้าหมาย ยุทธศาสตร์และยุทธวิธี แนวทางปฏิบติ จงใช้ปัญญาความรู้ รู้ว่าอะไรควร รู้อะไรไม่ควร ในการถ่ายทอดความคิดและค่านิยมสากลแบบประชาธิปไตยในประเทศไทยต่อชาวโลก 

คลื่นลูกใหม่ทะยอยไล่คลื่นลูกแรก คนรุ่นเก่าต่างใกล้ถึงคราอาทิตย์อัศดงลาลับจากโลก กลับไปสู่ความว่างเปล่าที่ทุกคนต้องเดินทางไปสู่จุดสุดท้ายในชีวิต ไม่มีงานเลี้ยงใดที่ไม่มีวันเลิกลา ถึงเวลาต่างก็ต้องจากกันไป ย่อมมีคนรุ่นใหม่สืบสานต่อเจตนารมณ์เสรีชนตามปรากฏการณ์แห่งยุคสมัยทางการเมืองในประเทศไทย

การถ่ายถอดส่งต่อความคิดให้คนรุ่นใหม่ วิถีเสรีชน มีวิญญาณเสรีและค่านิยมสากล ใช้ปัญญาความรู้ ปณิธานเสียสละ รวมใจปวงประชา ดำรงเป้าหมาย มุ่งมั่นประชาธิปไตย 

โลกการเมืองประเทศไทย เป็นดังสังคมไทยก็มิอาจหลีกเลี่บงได้เช่นเดียวกับมนุษย์ สังคมโลกเป็นสังคมแห่งความรู้มีการเปลี่ยนแปลงตามกฏวิวัฒนาการ คือความเป็นอนิจจังของสังคมสรรพสิ่งย่อมแปรเปลี่ยนไม่สิ้นสุดตามกฏแห่งจักรวาล กาลเวลาเท่านั้นที่เป็นอมตะนิรันดร์

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น