+atom.xml?redirect=false รู้อะไร@iTUKnowledge Blog keyword

หน้าเว็บ

วันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2558

โลกการเมืองประเทศไทยโลกการเมืองประเทศไทย ในทางภูมิรัฐศาสตร์ประเทศไทย มีที่ตั้งอยู่ในแถบเอเซียริมแลนด์ เป็นเส้นทางยุทธศาสตร์การเมืองโลก ในเขตสภาพภูมิอากาศโซนร้อนอบอุ่น พอเหมาะกับการดำรงชีวิตของผู้คน มีทรัพยากรบุคคลที่เป็นทุนทางปัญญาระดับโลก ประเทศเกษตรกรรมคลังอาหารโลก มีทรัพยากรด้านพลังงานและเหมืองแร่ทองคำและอื่นๆในแผ่นดินไทย

ประเทศไทยมีศักยภาพในการพัฒนาประเทศ และอาจขยับขึ้นเป็นประเทศชั้นนำในอาเชี่ยนและโลก แนวคิดการเมืองของพลังเก่ากับพลังใหม่ เป็นความขัดแย้งเรื่องอำนาจและผลประโยชน์ ที่พลังเก่าไม่อาจปรองดอง แม้ว่าฝ่ายประชาธิปไตยได้รับชัยชนะทางการเมือง แต่กระบวนการฝ่ายอำนาจนิยม มีการควบคุมอำนาจทางการเมืองการบริหารประเทศมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน ก่อภาวะความไม่เสมอภาคทางการเมือง การบริหาร การยุติธรรม ภาวะความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจ และความไม่ยุติธรรมในสังคม เป็นปัญหาการบั่นทอนเสถียรภาพทางการเมืองการบริหารของรัฐบาล และประสิทธิภาพในเชิงแข่งขันของประเทศไทยระดับภูมิิภาคและระดับโลก

การเมืองประชาธิปไตยเป็นโลกาภิวัตน์ โลกยุคการติดต่อสื่อสารไร้พรมแดน ที่ส่งผลต่อโลกการเมืองประเทศไทย  เราไม่อาจปฏิเสธได้ว่าการเลือกตั้งการเมืองประเทศไทยที่ผ่านมา  แสดงว่าประชาชนมีจิตวิญญาณเสรี รู้เข้าใจในสิทธิ เสรีภาพ เสมอภาค ภราดรภาพ ของพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย มีความปรารถนาจะปลดโซ่ตรวนแห่งพันธนาการ ซึ่งประชาชนประสงค์รัฐบาลในระบอบประชาธิปไตย ที่มาจากการเลือกตั้งโดยกฏเกณฑ์เสียงข้างมากตามหลักการประชาธิปไตย รัฐบาลของประชาชน โดยประชาชน เพื่อประชาชน  มีนโยบายแห่งรัฐ ที่กินได้สัมผัสได้ การเมืองประชาธิปไตยเป็นพลานุภาพประชาชน และได้รับการแบ่งปันส่วนแบ่งที่เป็นธรรมทางเศรษฐกิจ และจัดสรรทรัพยากรอย่างเป็นธรรมให้แก่ประชาชน มีการจัดสรรสมดุลของอำนาจทางการเมืองในสังคม จะทำให้เกิดภาวะสมดุลในประเทศไทย นักวิชาการผู้หนึ่งอธิบายว่าคุณค่าพื้นฐานของมนุษย์มี 4 ประการได้แก่ การเปลี่ยนแปลง การมีส่วนร่วม อิสระเสรีภาพ และเสถียรภาพ วิกฤตการเมืองที่เกิดขึ้น ทำให้สังคมไทยติดกับดักอยู่ 4 ประการคือ สับสน ขัดแย้ง เหลื่อมล้ำ และถดถอย  เราควรแปรวิกฤตให้เป็นโอกาส สร้างสังคมที่ สร้างสรรค์ สมานฉันท์  เป็นธรรม และมีสามารถ เพื่ออนาคตที่ดีของประชาชน และความเจริญก้าวหน้ารุ่งเรืองของประเทศไทย

ทางออกที่ดีของประเทศไทย คือ การเมืองแบบทางสายกลาง เป็นการเมืองระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภามีกษัตริย์เป็นประมุข มิใช่ในความหมายและรูปแบบของนักวิชาการนักการเมืองกลุ่มอำนาจนิยมชนช้้นนำ ที่ไม่ได้ให้ความสำคัญคำนิยามประชาธิปไตยตามหลักการที่เป็นสากล แต่ประชาธิปไตยตามประสงค์ของกลุ่มอำนาจนิยมชนชั้นนำนั้น เราเปรียบเทียบได้คือภายนอกเป็นกรอบหรือใส่เสื้อคลุมประชาธิปไตย แต่ภายในเป็นระบบอำนาจนิยมในการควบคุมอำนาจทางการเมืองของประชาชนในระบอบประชาธิปไตย ซึ่งกลุ่มการเมืองเหล่านี้ก้าวไม่ทันประชาชนตามการเปลี่ยนแปลงของโลก 

คนมีชะตากรรมของแต่ละคน ประเทศย่อมมีชะตากรรมของประเทศ แต่ชะตากรรมของประเทศคือชะตากรรมของประชาชน ซึ่งในอนาคตโลกการเมืองของประเทศไทยจะเป็นอย่างไรนั้น มันขึ้นอยู่กับชะตากรรมการเมืองประเทศไทยที่กำหนดโดยกลุ่มชนชั้นนำหรือประชาชน สำคัญที่ว่าใครที่จะเป็นผู้กำหนดวิถีแห่งการเมืองใประเทศไทย 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น