+atom.xml?redirect=false รู้อะไร@iTUKnowledge Blog keyword

หน้าเว็บ

Saturday, December 20, 2014

ทางออกประเทศไทยจากกับดักทางการเมือง


ประเทศไทยตกเข้าสู่กับดักหลุมดำทางการเมือง นับตั้งแต่รัฐประหาร 19 กันยายน 2549 โดยกองทัพยึดอำนาจจากรัฐบาลพรรคไทยรักไทยโดย พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีคนที่ 23 และยกเลิกรัฐธรรมนูญ 2540 ฉบับประชาชน แล้วร่างรัฐธรรมนูญใหม่ มีรัฐบาลจากการเลือกตั้งโดยประชาชน ระยะเวลาผ่านไปเกือบทศวรรษ ต่อมามีการรัฐประหาร 22 พฤษภาคม  2557 โดยกองทัพยึดอำนาจจากรัฐบาลพรรคเพื่อไทยโดยนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีคนที่ 28 และยกเลิกรัฐธรรมนูญ 2550 ฉบับอำมาตย์ในขณะนี้กำลังมีการร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ โดยการที่เข้าควบคุมอำนาจทางการเมืองของคณะรัฐประหารอย่างต่อเนื่อง  เป็นสาเหตุนำไปสู่ความขัดแย้งของกลุ่มการเมืองอมาตยาธิปไตยกับกลุ่มการเมืองประชาธิปไตย ก่อให้เกิดวิกฤตการณ์ทางการเมืองในประเทศไทย

ทำอย่างไรประเทศไทยจึงจะสามารถออกจากกับดักหลุมดำทางการเมือง ผู้เขียนมีข้อเสนอทางออก 2 แนวทาง กล่าว คือ

1.นิรโทษกรรมทุกกรณี ประเทศมีความขัดแย้งทางการเมืองสูง ขาดสามัคคีของคนในชาติ เพราะขาดความปรองดองและความอยุติธรรมในสังคม จนถึงขั้นเกิดวิกฤตอย่างรุนแรงในประเทศ จำเป็นต้อง เซ็ตซีโรประเทศไทย ร่วมกันสร้างความปรองดองของคนในชาติบ้านเมือง  เริ่มนับหนึ่งใหม่ เป็นการสอดคล้องกับความต้องการส่วนใหญ่ของประชาชน

2.การเมืองแบบทางสายกลาง คือระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภามีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข โดยการออกแบบโครงสร้างประเทศ บนหลักความสมดุลจัดสรรอำนาจแบ่งพื้นที่การเมือง ให้แก่กลุ่มการเมืองต่างๆได้แก่กลุ่มกองทัพ กลุ่มข้าราชการ กลุ่มนักการเมือง และกลุ่มประชาชน เป็นพื้นฐานพัฒนาในด้านการเมืองเศรษฐกิจสังคมของประเทศไทย 

กรอบแนวคิดทางการเมือง รัฐธรรมนูญใหม่ในการปฏิรูปประเทศ ตามข้อเสนอของ ดร.โภคิน พลกุล มี  3 ประการ  ดังนี้

1.ปกป้องส่งเสริมระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษตริย์เป็นประมุข ยึดโครงสร้างรัฐธรรมนูญ 2540 ปรับปรุงองค์อิสระถูกตรวจสอบโดยศาล ห้ามนิรโทษกรรมผู้ล้มล้างรัฐธรรมนูญโดยยึดถือเป็นประเพณีการปกครอง ศาลและองค์กรอิสระยึดโยงกับอำนาจอธิปไตยของประชาชน รวมทั้งยกเลิกและตั้งตุลาการ รัฐธรรมนูญแทนศาลรัฐธรรมนูญ 

2.ปรองดอง-ยุติธรรม สร้างระบบรับผิดชอบของศาลในการพิจารณาคดีล่าช้า ไม่เป็นธรรมไม่เป็นกลาง สร้างระบบตรวจสอบศาล กระบวนการยุติธรรม ให้ประชาชนวิพากษ์วิจารณ์คำพิพากษาได้ รวมทั้งเลิกโทษตัดสิทธิกรรมการบริหารพรรคที่มิได้รู้เห็นการกระทำผิด 


3.ขจัดทุจริต-คอร์รัปชั่น ป้องกันรณรงค์ไม่ให้เกิดรัฐประหาร เจ้าหน้าที่ทุกระดับทั้งบริหาร นิติบัญญัติ คุลาการต้องแสดงบัญชีทรัพย์สิน ทุจริตคอร์รัปชั่นให้รวมถึงกรใช้อำนาจขององค์กรต่างๆโดยมีอคติเลือกปฏิบัติ ตรวจสอบร่ำรวยผิดปกติทุกภาคส่วน รวมทั้งภาคเอกชน


จงปลดปล่อยประเทศไทย ให้หลุดพ้นจากกับดักหลุมดำทางการเมืองอย่าจองจำประเทศอีกต่อไปเพราะคนในชาติไม่ปรองดอง มีความขัดแย้งทางการเมืองอย่างรุนแรง ประเทศได้รับความบอบช้้ำสูญเสียโอกาสและพัฒนาศักยภาพเชิงแข่งขันกับนานาประเทศ