+atom.xml?redirect=false รู้อะไร@iTUKnowledge Blog keyword

หน้าเว็บ

วันศุกร์ที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2557

วาทกรรมการเมือง ตอบแทนประเทศไทย


วาทกรรมการเมืองในประเทศไทย  เราต้องตอบแทนบุญคุณประเทศไทย  ช่างเป็นคำพูดแล้วฟังดูแล้วสวยหรู งดงามนัก มันเป็นข้อเสนอที่ดีสำหรับประเทศไทย และจะทำอย่างไรให้เป็นรูปธรรมอย่างจริงจัง ให้เป็นที่ยอมรับ มิใช่เป็นเพียงคำพูดที่ฟังดูดีทางการเมืองเท่านั้น แต่ควรเป็นการกระทำที่แสดงออกอยางสง่างามเปิดเผย น่ายกย่องเป็นแบบอย่างที่ดีต่อสาธาณะในการโน้มน้าวจิตใจบุคคลที่เข้ามาอาศัยแผ่นดินนี้แล้วประสบความสำเร็จมั่งคั่งร่ำรวยมหาศาลระดับอภิมหาเศรษฐี มีโอกาสดีกว่าประชาชนในประเทศไทย

การเมืองคือการบริหารอำนาจและทรัพยากร  ประเทศไทยมีทรัพยากรที่เป็นขุมทรัพย์มหาศาล คนที่มั่งคั่งรำ่รวยก็มีจนเหลือล้น คนที่ยากจนก็ยากไร้จนไม่จะกิน ช่างห่างกันราวฟ้ากับดิน ถึงเวลาต้องใช้ "กฏแห่งการแบ่งปัน" คือการแบ่งปันแก่ประชาชนและแบ่งเบาภาระจากประเทศ นี่จึ่งเป็นการตอบแทนบุญคุณประเทศไทย

การเมืองเป็นการปฏิบัติตามกฏแห่งการแบ่งปัน คำนี้กฏแห่งการแบ่งปัน มีคำนิยามในความหมายของตัวเองอยู่แล้วคือแบ่งปัน กล่าวคือ รัฐและบุคคลผู้มโอกาสควรต้องแบ่งบันและแบ่งเบาภาระจากผู้ด้อยโอกาสคือประชาชนทั่วไป มีข้อเสนอแนะ 2 กรณี คือ 

1.รัฐบาลแบ่งปันการใช้ทรัพยากรด้านพลังงานให้แก่ประชาชน ประเทศเราขุดพบน้ำมัน ซึ่งเป็นทรัพย์ในดิน สินในน้ำ มหาศาล จึงควรต้องเฉลี่ยความสุขแบ่งปันให้แก่ประชาชน และคนไทยต้องใช้น้ำมันราคาถูกเช่นประชาชนในประเทศเพื่อนบ้านข้างเคียงกับไทย

2.ประเทศไทยมีหนี้สินต่างประเทศนับล้านล้านล้านบาทในประเทศมีกลุ่มบุคคลที่มหามั่งคั่งร่ำรวยจำนวนมาก เหลือกินเหลือใช้ ชาตินี้ก็ไม่หมด ตายไปก็เอาไปไม่ได้ ในเมื่อประเทศไทยให้พวกคุณทั้งหลายทำมาหากินจนเป็นอภิมหาเศรษฐี ถึงเวลาที่คุณควรต้องตอบแทนบุญคุณประเทศ ในสถานการณ์การเมืองขณะนี้อภิมหาเศรษฐีทั้งหลาย ควรต้องช่วยกันรับภาระหนี้ร่วมกับรัฐบาลด้วยการเสียสละแบ่งปันเงินกำไรจากธุรกิจให้แก่ประเทศไทย เป็นการแบ่งเบาภาระจากประชาชนไทย

การปฏิบัติตามข้อเสนอในทางการเมือง  วาทะการเมืองดังกล่าวฟังดูแล้วอาจเป็นเพียงจินตนาการ แต่มันขึ้นกับว่าจะกระทำหรือไม่เท่านั้น นี่จึงเป็นการตอบแทนบุญคุณประเทศไทยเป็นรูปธรรมแท้จริงมิใช่เป็นเพียงคำพูดที่สวยงดงามอย่างใด 

จอห์น เอฟ เคเนดี้ กล่าวว่า อย่าถามว่าประเทศให้อะไรกับเรา แต่จงถามว่าเราให้อะไรกัประเทศ บุคคลใดมีจิตสาธาณะ มองภาพรวมประเทศไทย   มันคงไม่ใช่เพียงวาทะทางการเมือง หากจะนำไปปฏิบิติให้เกิดผลเป้นรูปธรรมอย่างจริงจังในสังคมประเทศไทย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น