+atom.xml?redirect=false รู้อะไร@iTUKnowledge Blog keyword

หน้าเว็บ

วันพุธที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2557

สังคมนิยมเสรี ปฏิรูปการเมืองประเทศไทยในการปฏิรูปการเมืองประเทศไทย สภาปฏิรูปแห่งชาติ(สปช.) ใช้วิธีการโยนหินถามทางออกมาก่อนแล้วปล่อยแนวคิดสภาประชาชน ต่อมาแนวคิดอภิรัฐมนตรี และระบบสังคมนิยมเสรี ถ้าเขียนเป็นผังโครงสร้างทางการเมืองประเทศไทย ประกอบด้วย รัฐบาล สภาประชาชน อภิรัฐมนตรี ตามแนวคิิดการเมืองระบอบสังคมนิยมเสรี ซึ่งสอดรับกับระบบการเมืองใหม่ เป็นเผด็จการสังคมนิยมตามแบบระบบการเมืองในประเทศสังคมนิยม แต่ในประเทศไทย มันเป็นเพียงรูปแบบหนึ่งในวิธีการกระชับอำนาจทางการเมืองประชาชน  ถ้าปรากฏออกมาแบบนี้แสดงว่านักการเมืองพวกนี้เกรงกล้วต่ออำนาจทางการเมืองของประชาชน  ในขณะนี้ประเมินสถานการณ์การเมืองแล้วคาดว่าใกล้วิกฤตการเมืองรอบใหม่ในประเทศไทย 

แนวทางการเมืองต่อสู้ทางรัฐสภาของ พ.ค.ท. ผู้เขียนคิดไม่ออกมานานว่านับแต่การปิดฉากต่อสู้ด้วยกำลังอาวุธของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย (พคท.) ซึ่งมีการต่อสู้ทางการเมือง 2 แนวทางคือ แนวทางแรกต่อสู้ด้วยกำลังอาวุธ แนวทางที่สองต่อสู้ทางรัฐสภา เดิมสงสัยว่าแนวทางต่อสู้ทางรัฐสภาไม่น่าเป็นไปได้ จะทำอย่างไรเมื่อ พคท.ล่มสลายไปแล้ว ในที่สุดถึงจุดตอบโจทย์ที่ค้างคามานานในใจ กล่าวคือแนวคิดปฏิรูปการเมืองไปสู่ระบอบสังคมนิยมเสรีในขณะนี้ สันนิษฐานว่าเป็นแนวคิดของเหล่าสาวกนักคิดคอมมูนิสต์ไทย ที่ออกมาจากป่ามาให้ความร่วมมือกับกองทัพ ตามยุทธศาสตร์ของอดีตนักคิดคอมมูนิสต์ไทยสายแนวทางต่อสู้ทางรัฐสภา ทำให้ดูเหมือนร่วมมือกับกองทัพสลายกองกำลังติดอาวุธของ พคท. ตามนโยบายการเมืองนำการทหารของรัฐบาลในขณะนั้น แต่ใช้โอกาสนี้สร้างเครือข่ายในหน่วยงานความมั่นคง โดยมีแรงจูงใจคือการกระชับอำนาจประชาชนในระบอบประชาธิปไตย ซึ่งเพียงแต่รอเวลาใช้กองทัพเป็นเครื่องมือเพื่อยึดอำนาจรัฐ แล้วอาศัยสภานิติบัญญัติเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองไปสู่ระบอบสังคมนิยมเสรีในประเทศไทย

การเคลื่อนไหวทางการเมืองของกลุ่มสังคมนิยมเสรี กลุ่มนักศึกษา 14 ตุลา 16 ที่เคยเข้าป่าร่วมกับ พ.ค.ท. เมื่อออกจากป่า ตามนโยบายการเมืองนำการทหารของรัฐบาลในขณะนั้น กลุ่มหนึ่งอยู่กับหน่วยงานความมั่นคงและกองทัพ ใช้วิธีการปลูกฝังให้บุคลากรซึมซับแนวคิดแบบเผด็จการสังคมนิยม กลุ่มหนึ่งอยู่กับกลุ่มการเมืองฝ่ายอมาตยาธิปไตย กลุ่มหนึ่งอยู่กับกลุ่มการเมืองฝ่ายประชาธิปไตย กลุ่มหนึ่งเป็นนักวิชาการ การเคลื่อนไหวทางการเมืองประสานกันสร้างกระแสทางลบแก่สถาบัน ทำลายทุน ทำลายกองทัพ ทำลายระบบการเมืองประชาธิปไตย รอเวลาใช้กองทัพเป็นทางเปลี่ยนผ่านไปสู่ระบอบสังคมนิยม ซึ่งคือกลยุทธ์ยืมร่างคืนชีพ ล้ำลึกนัก กล่าวคือในตอนต้นสลายร่าง แล้วต่อมายืมร่างคืนชีพ ดูเหมือนตายแต่ไม่ตาย ถ้าทำสำเร็จสามารถเปลี่ยนแปลงการปกครองประเทศเป็นระบอบสังคมนิยมเสรีได้ ซึ่งอาจเป็นไปได้เป็นอันตรายยิ่งต่อสถาบันกษัตริย์ในอนาคต

การปฏิรูปการเมืองการปฏิรูปประเทศไทย แนวทางควรมีความสอดคล้องเหมาระสมกับ ปัจจัยพื้นฐานทางวัฒนธรรมวิถีปัจเจกชนของสังคมไทย  การเมืองแบบทางสายกลางเป็นการเมืองแบบที่เหมาะสมกับสภาวะสังคมไทยคือระบอบประชาธืปไตยแบบรัฐสภามีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข เป็นพื้นฐานในการพัฒนาการเมือง เศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย

การปฏิรูปการเมืองไปสู่ระบอบสังคมนิยมเสรี ตามแนวทางของ สปช.อาจนำพาประเทศลงสู่เหวลึก ไม่สามารถออกจากหลุมดำทางการเมืองของประเทศไทย 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น