+atom.xml?redirect=false รู้อะไร@iTUKnowledge Blog keyword

หน้าเว็บ

วันศุกร์ที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2557

การเมืองทางสายกลาง ความรู้ปฏิรูปประชาธิปไตยความรู้ปฏิรูปประชาธิปไตยประเทศไทย การปฏิรูปประเทศไทยเป็นการเมืองแบบทางสายกลางซึ่งเป็นความรู้ในการปฏิรูปประชาธิปไตย ตามแนวทางเศรษฐกิจแบบพอเพียงอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นความรู้ในด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ที่ทรงคุณค่ายิ่งกับประชาชน แนวทางปฏิบัติแบบ ทางสายกลาง เป็นการเมืองวิถีประชาธิปไตยและระบบเศรษฐกิจแบบพอเพียงและสังคมที่พึ่งพาอาศัยกัน ที่สามารถอุ้มชูตัวเองได้ มีความพอเพียงกับตนเอง จะต้องสร้างพิ้นฐานเศรษฐกิจของตนเองให้ดีเสียก่อน เพราะผู้ที่มีอาชีพและฐานะเพียงพอ ที่จะพึ่งตนเองย่อมสร้างความเจริญก้าวหน้าได้ และฐานะทางเศรษฐกิจสูงที่ขึ้นตามลำดับไป ส่งผลดีในการปฏิรูปประเทศในด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม ของประเทศไทย

การปฏิรูปประเทศเป็นประชาธิปไตย ควรคำนึงถึงนัยสำคัญของระบบเศรษฐกิจพอเพียง องค์ประกอบหลัก 3 ประการ มีดังนี้ 

1.ระบบเศรษฐกิจที่ยึดถือหลัก "ตนเป็นที่พึงแห่งตน" มุ่งเน้นการสร้างผลผลิตให้เพียงพอต่อการบริโภคในครัวเรือนเป็นลำดับแรก แล้วขยายเป็นผลิตเพื่อการค้า โดยเกษตรกรจะกลายเป็นผู้กำหนดตลาดเอง แทนตลาดในขณะนี้ หลักสำคัญยิ่งคือลดค่าใช้จ่ายเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกร และเป็นการกระจายรายได้ในชุมชนทำให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น มีผลต่อเสถียรภาพทางเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ 

2.เศรษฐกิจพอเพียงเป็นวิถีประชาธิปไตย การให้ความสำคัญกับการรวมกลุ่มหรือองค์กรชาวบ้านตามวิถึประชาธิปไตย โดยจะเป็นผู้ดำเนินกิจกรรมเกษตรต่างๆแบบผสมผสานควบคู่ไปกับหัตถกรรม การแปรรูปอาหาร การทำธุรกิจ การตลาดและการท่องเที่ยวระดับชุมชน  ฯลฯ เกษตรกรทั้งหมดจะได้รับการพัฒนาและดูแลให้มีรายได้เพิ่มขึ้น รวมทั้งได้รับการแก้ไขปัญหาในทุกๆด้าน 

3.เศรษฐกิจพอเพียงตั้งบนพื้นฐานความเมตตาเอื้ออาทรและสามัคคี  สมาชิกในชุมชนมีความปรองดองสมานฉันท์ การร่วมแรงร่วมใจประกอบอาชีพต่างๆให้บรรลุผลสำเร็จ พร้อมทั้งสร้างให้ชุมชนเข้มแข็ง การพัฒนาผู้นำและคนในชุมชน การพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น และความสามารถในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน ตลอดจนการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของชาวไทย 

การพัฒนาการเมืองพัฒนาประเทศ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงเป็นการพัฒนาแบบยั่งยืน คือการแก้ไขปัญหาจากฐานราก ซึ่งเป็นผู้ที่มีรายได้น้อยคือชนบทของประเทศ ทำให้สามารถพึ่งพาตนเองโดยเศรษฐกิจชุมชน จัดตั้งวิสาหกิจและร้านค้าชุมชนเป็นการกระจายรายได้ในชุมชน การพัฒนาให้การศึกษาแก่คนในสังคม สนับสนุนจัดตั้งกลุ่มและองค์กรประชาชน พิทักษ์รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมวิถืการเมืองประชาธิปไตย อันเป็นการพัฒนาแบบยั่งยืน เป็นประโยชน์ต่อเกษตรกร ชุมชนชนบท ขุมชนเมือง และประเทศ 

เมื่อเป็นเช่นนี้การพัฒนาด้านการเมืองเศรษฐกิจ สังคมโดยรวมของประเทศจะเติบโตอย่างมีเสถียรภาพ โดยจะนำมาซึ่งความมั่นคงด้านเศรษฐกิจของสถาบันครอบครัว สถาบันชุมชน และประเทศ ซึ่งสามารถต่อยอดโดย"ระบบศรษฐกิจแบบก้าวหน้า(Dual Tracks)" อันจะทำให้ประเทศตั้งอบู่บนพื้นฐานเศรษฐกิจที่มีความแข็งแกร่ง ในการแข่งขันยุคสงครามเศรษฐกิจกับนานาประเทศในยุคโลกาภิวัตน์ 

รัฐบาลควรต้องเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงด้วยการพัฒนากรอบความคิดใหม่ในการปฏิรูปประเทศ โดยการเชื่อมโยงจิตวิญญาณแห่งโลกเก่าผสมผสานสอดคล้องกับจิตวิญญาณแห่งโลกาภิวัตน์ ออกแบบเป็นโครงสร้างการเมืองประเทศไทย จิตวิญญาณแห่งยุคสมัยเป็นตัวแบบประเทศยุคใหม่ การเมืองแบบทางสายกลาง คือระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภามีพระมหากษตริย์เป็นประมุข บนหลักการสิทธิเสรีภาพเสมอภาคตามหลักการพื้นฐานสิทธิมนุษยชนขององค์การสหประชาชาติ เป็นหลักการนำมาซึ่งการปฏิรูปประเทศให้มีการพัฒนาประเทศแบบยั่งยืน อันจะเป็นการสร้างความสมดุลในด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมให้กับระเทศ 

การปฏิรูปการเมืองประเทศไทย แบบทางสายกลางตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงคือประชาธิปไตย แบบรัฐสภามีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข เป็นทางออกจากกับดักหรือหลุมดำทางการเมือง อันเป็นพื้นฐานสร้างความเจริญรุ่งเรืองให้กับประเทศไทย เพื่อบุตรหลานและคนรุ่นหลังในอนาคตสืบต่อไป

การเมืองแบบทางสายกลางเป็นการใช้ความรู้วิถีประชาธิปไตยในแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นการสอดคลองกับสังคมวัฒนธรรมการเมืองประเทศไทย


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น