+atom.xml?redirect=false รู้อะไร@iTUKnowledge Blog keyword

หน้าเว็บ

Sunday, August 11, 2013

ปฏิรูปการเมือง ปฏิรูปประเทศไทยการเมืองในประวัติศาสตร์ประเทศไทย แม้จะสืบทอดผ่านมาเป็นเวลานานนับร้อยนับพันปี แต่ก็ไม่อาจหยุดยั้งการวิวัฒนาการเปลี่ยนแปลงไปตามวิถีของโลก การขัดแย้งทางการเมืองนำไปสู่วิกฤตในประเทศขณะนี้เกิดจากการปะทะกันระหว่างพลังเก่าและพลังใหม่ ก่อให้เกิดการสะดุดหยุดยั้งการพัฒนาประเทศในด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคมในประเทศไทย

ประเทศไทยถึงทางตันต้องปฏิรูป  การหลอมรวมจิตวิญญาณแห่งโลกเก่ากับจิตวิญญาณแห่งโลกใหม่ กลายเป็นจิตวิญญาณแห่งยุคสมัย คือจิตวิญญาณเสรีประชาธิปไตย จากการค้นคว้าในเชิงประวัติศาสตร์การเมืองไทย ประกอบกับประสบการณ์ในการทำงานภาครัฐ และติดตามสังเกตุการณ์การเมืองไทย ผู้เขียนจึงขอเสนอสมการปฏิรูปประเทศไทย ดังนี้

ปฏิรูปประเทศไทย = การเมือง (ราชาธิปไตย+เสรีประชาธิปไตย) + เศรษฐกิจ (พอเพียง+ก้าวหน้า) + สังคม(ไม่แบ่งชนชั้น+ เท่าเทียมกัน)

ปฏิรูปการเมืองปฏิรูปประเทศไทย ผู้เขียนเห็นว่าในเบื้องต้น เราต้องปฏิรูปการเมืองปฏิรูปประเทศไทยโดยยกเลิกรัฐธรรมนูญ 2550 เป็นต้นเหตุแห่งวิกฤต แล้วยกร่างรัฐธรรมนูญใหม่ทั้งฉบับ ซึ่งเป็นการออกแบบโครงสร้างประเทศใหม่ การบริหารจัดการความสมดุลแห่งอำนาจทางการเมืองของสถาบันการเมืองต่างๆ การผสมผสานระหว่างเศรษฐกิจเก่ากับใหม่และการเลิกแบ่งแยกชนชั้นในสังคม ภายใต้แนวคิดสมการปฏิรูปประเทศไทยในด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม เพื่อไม่ให้ทิ้งความวิกฤตของประเทศเป็นมรดกให้แก่ลูกหลานในอนาคต ประเทศไทยจึงจะสามารถเดินหน้าได้ต่อไป

การปฏิรูปการเมืองเหตุวิกฤตประเทศไทย แล้วใครเป็ผู้ก่อวิกฤตการณ์การเมืองในประเทศไทย