+atom.xml?redirect=false รู้อะไร@iTUKnowledge Blog keyword

หน้าเว็บ

Monday, January 21, 2013

การเมืองประชาชน 2 นครา 1 ประเทศ

การเมืองประเทศไทย 2 นครา 1 ประเทศ นิยามคือ การแบ่งแยกประชาชนโดยฝ่ายอมาตยาธิปไตย ประชาชน คือคนต่างจังหวัดจัดตั้งรัฐบาล คนกรุงเทพมหานครล้มรัฐบาล เป็นการแบ่งชนชั้น ไม่ยอมรับเสียงข้างมากของประชาชนในระบอบประชาธิปไตย กลับแบ่งแยกประชาชน ภายใต้แนวคิด 2 นครา 1 ประเทศ ไม่หลอมรวมจิตวิญญาณของโลกเก่ากับโลกใหม่ แต่กลับเพรียกหาหวลกลับไปโลกเก่า ไม่มีจิตวิญญาณแห่งยุคสมัยคือจิตวิญญาณประชาธิปไตย ก่อให้เกิดปัญหาในด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม กลายเป็นวิกฤตการเมืองในประเทศไทย


การเมืองประชาชน การปกครองท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร คือเขตปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ เมืองหลวง ของประเทศไทย เป็นศูนย์กลางการบริหารราชการ ที่ตั้งของทำเนียบรัฐบาล การศึกษา การคมนาคมขนส่ง การเงินการธนาคาร การพาณิชย์ การสื่อสาร และความเจริญของประเทศ มีพื้นที่ทั้งหมด 1,568.737 ตารางกิโลเมตร มีประชากร จำนวน 8,116,000 คน รวมทั้งประชากรแฝงที่เข้ามาศึกษาทำงานและท่องเที่ยว รวมประมาณ 10 ล้านคน ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างชาติประมาณ 10 ล้านคนในแต่ละปี นับเป็นเมืองที่มีนักท่องเที่ยวต่างประเทศมากที่สุดรองแต่เพียงกรุงลอนดอน เท่านั้น ก่อให้เกิดปัญหาการจราจร ปัญหาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปัญหาสาธารณูปโภค ปัญหาสิ่งแวดล้อม ปัญหายาเสพติด ปัญหาน้ำท่วมและอื่นๆ อันมีผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวกรุงเทพมหานคร

ปัจจุบันกรุงเทพมหานครเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นโดยตรง(Strong Executive) ที่ผ่านมาผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร มาจากพรรคประชาธิปปัตย์ 3 วาระ วาระละ 4 ปี พรรคฝ่ายค้าน  เป็นคนละพรรคกับรัฐบาล มีความขัดแย้งทางการเมือง ทำให้เกิดปํญหาในการแก้ไขปัญหาของประชาชนกรุงเทพมหานคร เพราะกรุงเทพมหานครมีอำนาจหน้าที่จำกัดตามกฎหมาย ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ครบวาระ 4 ปีในวันที่ 10 มกราคม 2556 และกำหนดให้มีการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครขึ้นใหม่ในวันที่ 3 มีนาคม 2556

แก้ไขปัญหาประชาชนแก้ไขปัญหาการเมือง ประชาชนคนกรุงเทพมหานคร จะต้องเริ่มจากแก้ไขปัญหาการเมืองของประเทศไทย โดยการหลอมรวม 2 นครา 1 ประเทศ ให้เป็น 1 นครา 1 ประเทศ โดยคนกรุงเทพมหานครต้องไปใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้งให้พลตำรวจเอกพงศพัศ พงษ์เจริญ พรรคเพื่อไทย พรรคเดียวกับรัฐบาล เป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ในวันที่ 3 มีนาคม 2556