+atom.xml?redirect=false รู้อะไร@iTUKnowledge Blog keyword

หน้าเว็บ

Wednesday, January 19, 2011

ดนตรีกับการเมืองของประชาชน


การสื่อสารการเมืองของประชาชน รัฐบาลพรรคประชาธิปัตย์ปิดกั้นช่องทางสื่อสารทางการเมืองของประชาชน หลังจากเหตุการณ์การใช้ความรุนแรงโดยรัฐบาล ณ ลานสังหารที่แยกราชประสงค์ ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2553 ไม่ว่าจะเป็น วิทยุ ทีวี หนังสือพิมพ์ และเว็บไซต์ต่างๆ ห้ามมิให้นำเสนอข้อมูลข่าวสารความจริงเรื่องราวต่างๆของมวลชนประชาธิปไตย

ช่องทางการสื่อสารทางการเมืองของประชาชน ในสถานการณ์ที่มวลชนประชาธิปไตย ถูกปิดล้อมช่องทางการสื่อสารทางการเมืองจากรัฐบาล นอกจากการสื่อสารทางอินเตอร์เน็ตแล้วขยายข่องทางการสื่อสารตีแผ่ความจริงต่อประชาคมโลก เพื่อบอกกล่าวเรื่องราว เป้าหมาย วัตถุประสงค์ การเคลื่อนไหวของประชาชน และเหตุการณ์ความเป็นจริงที่เกิดขึ้นกับมวลชนในเหตุการณ์ 13 เมษายน และ 19 พฤษภาคม 2553 ประวัติศาสตร์การต่อสู้ทางการเมืองของประชาชน ณ ลานสังหารราชดำเนินและแยกราชประสงค์

ดนตรีกับการเมืองประชาชน การสื่อสารทางการเมืองทางดนตรีเป็นข่องทางหนึ่งในการต่อสู้แย่งชิงพื้นที่วัฒนธรรมอันเป็นรากฐานทางการเมืองที่มีมาแต่โบราณ เป็นช่องทางหนึ่งที่จะสามารถใช้เป็นช่องทางสื่อสารกับประชาชน  เพราะ การสื่อสารประเภทอื่น เป็นการสื่อสารระหว่างความคิดกับความคิด ได้ถูกปิดกั้นโดยรัฐบาลบางครั้งยากต่อการถ่ายถอดความจริงแก่คนในสังคม แต่ดนตรีเป็นการสื่อสารระหว่างใจถึงใจ และจิตวิญญาณถึงจิตวิญญาณประชาชน จะทำให้เกิดการถ่ายถอดและซึมซับการรับรู้ได้ง่าย เข้าไปฝังแนบในใจ และจิตวิญญาณของบุคคลการเสริมสร้างขวัญกำลังใจตีแผ่ความจริง และรวบรวมบุคลากร สานต่อภารกิจของมวลชนการเดินทางไกลแสดงดนตรี บอกเล่า ประวัติศาสตร์ที่ไม่อาจบิดเบือนได้ของการต่อสู้ของประชาชนเพื่อประชาธิปไตย