+atom.xml?redirect=false รู้อะไร@iTUKnowledge Blog keyword

หน้าเว็บ

Monday, December 20, 2010

รวมบุคลากรทางการเมือง สานต่อภารกิจมวลชน


การสลายชุมนุมทางการเมืองของประชาชน เหตุการณ์ 19 พฤษภาคม 2553 ทำให้กลุ่มแกนนำ นปช.มวลชน ประชาชนที่เรียกร้องประชาธิปไตย แตกกระสานซ่านเซ็นจากการสลายการชุมนุมโดยรัฐบาลพรรคประชาธิปัตย์ มีนายอภิสิทธฺ์ เวชชาชีวะเป็นนายกรัฐมนตรี   เป็นการใช้ความรุนแรงโดยรัฐ เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนตามปฏิญญาสากลของสหประชาชาติ

การรวบรวมบุคลากรทางการเมือง   มวลชนต่างคนต่างความคิด ดำเนินกิจกรรมไปตามแนวความคิดของแต่ละกลุ่ม เพื่อรักษาพลังมวลชนประชาธิปไตย มีผู้รวบรวมแนวทางไว้โดยสรุปดังนี้
1.รวบรวมบุคลากร
ก่อนอื่นต้องรู้ว่าอวิชชาเกิดจากใจ เริ่มต้นที่ใจคือดับใจตนเอง เป็นการดับอคติที่มีต่อคนอื่น รวบรวมบุคลากรทั่วทุกทิศ ประสานบุคลากรทุกระดับ ยึดมั่นอุดมการณ์ มีจิตวิญญาณประชาธิปไตยคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตนหรือของกลุ่ม สงวนจุดต่าง เสริมสร้างความสามัคคี ให้ความเคารพต่อภูมิปัญญา ใช้จุดเด่นของบุคลากร ลืมความแต่เก่าก่อน ไม่ถามถึงความหลัง เป็นตายร่วมกัน ไม่คำนึงถึงผลประโยชน์ เปิดอกตีแผ่น้ำใสใจจริง ปฏิบัติซึ่งกันและกันด้วยความจริงใจ เสริมสร้างขวัญกำลังใจให้กันและกัน

2.สานต่อภารกิจ
ยืนหยัดในเป้าหมาย 2 ไม่ และ 4 ภารกิจการสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตยวางแผนกำหนดประเด็นเป้าหมายแนวทางปฏิบัติในด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมให้ความรู้ จัดตั้งกลุ่ม ชมรม เครือข่ายของมวลมหาประชาชนดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง ไม่กระทำผิดกฎหมาย ตรวจสอบและติดตามหาข้อเท็จจริงและตีแผ่ความจริงประชาสัมพันธ์เปิดเผยข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะ จัดตั้งและขยายช่องทางสื่อสารต่อสาธารณชนและสังคมโลก

พลังประชาชนทางการเมือง ในปัจจุบัน จากข้อเท็จจริงรัฐบาลยังมีกรอบแนวคิดเห็นว่า มวลชนประชาธิปไตยเป็นอุปสรรคต่อความมั่นคงของรัฐ ยังมีความพยายามทำลายแนวคิดอุดมการณ์การเมืองประชาธิปไตย สร้างอุปสรรคในการรวมพลัง และปิดกั้นช่องทางการสื่อสารต่อสาธารณะของมวลชน

มวลชนเร่งปริวรรตการเมือง รวบรวมบุคลากร และสานต่อภารกิจประชาชน