+atom.xml?redirect=false รู้อะไร@iTUKnowledge Blog keyword

หน้าเว็บ

Friday, November 12, 2010

สมัคร สุนทรเวช นักการเมืองของประชาชน


นักการเมือง นักสู้เพื่อประชาธิปไตยของประชาชน 
สมัคร สุนทรเวช นายกรัฐมนตรี คนที่ 25 ของประเทศไทย
แมวเก้าชีวิต นักสู้ นักการเมือง นักเขียน นักหนังสือพิมพ์ พ่อครัวเอก
ในบั้นปลายของชีวิต ท่านเป็นนักการเมืองของประชาชน จนวาระสุดท้ายของชีวิต

ฟ้านั้นกว้างใหญ่ และสูงยิ่ง
ไม่มีใครสูงเทียมฟ้า ไม่มีผู้ใดอยู่ได้ค้ำฟ้า
ขงจื้อกล่าวไว่ว่า "ขุนเขาใหญ่ยังพังทะลาย ไม้ใหญ่ย่อมมีวันล้มคนใยมิใช่เช่นกัน"
อำนาจมิได้แตกต่างกัน เมื่อมีมา ย่อมจะดับสูญ
ชีวิตนี้ไม่จีรัง สัจจะเท่านั้นที่คงอยู่ นี่เป็นวิถีชีวิต
การเมืองเหมือนชีวิตเป็นไปตามการเปลี่ยนแปลงวิถีแห่งการเมือง

เงาของไม้ นามของคน ใครจะข่มได้ก็หาไม่
ขอให้วิญญาณของท่าน จงสุขสงบสนติในสัมปรายภพ
สมัคร สุนทรเวช นายกรัฐมนตรี นักการเมือง นักสู้เพื่อประชาธิปไตยของประชาชน