+atom.xml?redirect=false รู้อะไร@iTUKnowledge Blog keyword

หน้าเว็บ

Wednesday, September 15, 2010

พลานุภาพของชีวิตในวงจรการเมือง


จักรวาลมีความรู้เป็นพลานุภาพ สรรพสิ่งมีวิถี  มีจังหวะ มีการเคลื่อนไหว มีการหยุดนิ่ง มีพลัง เป็นพลังชีวิตในจักรวาล จังหวะของการกำเนิด การพัฒนาการ การดับสูญ และการเป็นนิรันดร ไม่สิ้นสุด นี่เป็นความรู้ความลับของจักรวาล

พลานุภาพของความรู้ทางการเมือง  รู้จังหวะแห่งการเคลื่อนไหวของอำนาจ และผลประโยชน์ของกลุ่มผลประโยชน์ต่างๆ จังหวะที่เป็นกลาง เป็นความสมดุลของความรู้มีพลานุภาพในทางการเมือง

ระบบการเมืองพลานุภาพ มีจังหวะการเคลื่อนไหวรอบศูนย์กลางแห่งอำนาจ การเคลื่อนไหวของพรรคการเมือง กลุ่มผลประโยชน์ และประชาชน รูปแบบของการเคลื่อนไหว พลัง อ่อนและแข็ง ช้าและเร็ว ใหญ่และ เล็กสูงและต่ำ การรวมและการแยก ความเป็นระเบียบและความไร้ระเบียบ การสร้างสรรค์ และทำลาย ก่อให้เกิดมีพลังและไร้พลังขับเคลื่อนในการพัฒนาการทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองสภาพมีพลังและไร้พลัง ต่างพึ่งพากันและกัน และทำลายล้างซึ่งกันและกันเมื่อเกิดการปะทะต่อสู้แย่งชิงอำนาจทางการเมืองอย่างรุนแรง จนไม่อาจจะสมานฉันท์สถานการณ์ตกอยู่ในสภาพไร้พลัง ให้ละวางอำนาจทางการเมือง และผลประโยชน์ทุกฝ่ายจะต้องถอย ให้เกิดสภาวะเป็นกลาง มีความสมดุล แล้วเริ่มใหม่ เป็นอรุณรุ่งแห่งพลังชีวิตในวัฏฏะการเมือง 

การมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพลานุภาพของชีวิตในวงจรการเมือง การเคลื่อนไหว เมื่อเป็นที่สุด กลับเป็นความสมดุล แล้วหยุดนิ่ง เป็นหนึ่งเดียว เป็นความว่างเปล่าจังหวะของความว่างเปล่า เป็นกลาง มีพลานุภาพสูงสุด อนันตภาพ ไม่สิ้นสุด ความรู้คือพลังชีวิตเป็นพลานุภาพในทางการเมือง