+atom.xml?redirect=false รู้อะไร@iTUKnowledge Blog keyword

หน้าเว็บ

Tuesday, September 14, 2010

วิถีประชาธิปไตย ความรู้พลานุภาพประชาชน


พลานุภาพของความรู้  วิถึชีวิต มีวิถีนักการเมือง วิถีนักรบ วิถีนักบวชวิถึคนชั้นสูง วิถีคนธรรมดาสามัญ และวิถีอื่นๆ ต่างปักใจแน่วแน่ มานะบากบั่นฝึกปรือในวิชาความรู้เพื่อสร้างพลานุภาพแห่งบุคคล บางคนบ้างเป็นวิญญูชนที่แท้จริง บ้างเป็นวิญญูชนจอมปลอมต่อสู้แข่งขัน สำเร็จหรือล้มเหลว ดั้นด้นหาความเป็นเลิศ  วงจรแห่งชีวิต เริ่มต้น พัฒนา เติบโต อิ่มตัว ถดถอย จุดจบ ไม่มีใคร จะไม่พบจุดจบ บทสุดท้ายแห่งชีวิต วิถีนักการเมืองคือประชาธิปไตย

การเมืองคือวิถีอำนาจ  พลานุภาพของความรู้ในกฏเกณฑ์แห่งอำนาจ เป็นวิถีของการเมือง และวิถีของนักการเมือง วิถึการเมืองที่กำหนดให้นักการเมืองปฏิบัติ เป็นการจัดสรรอำนาจและผลประโยชน์ทางการเมือง แต่ต้องสอดคล้องปัจจัยพื้นฐานทางสังคมของประเทศกับปัจจัยการเปลี่ยนแปลงด้านโลกาภิวัตน์

วิถีนักการเมือง การรู้และเข้าใจในกฏเกณฑ์การต่อสู้แข่งขันทางการเมือง ให้ได้มาซึ่งอำนาจทางการเมือง แหล่งที่มาแห่งอำนาจมี คณะบุคคล หรือประชาชน ชัยชนะหรือพ่ายแพ้ อยู่ที่สามารถกุมอำนาจทางการเมือง เป็นเรื่องอำนาจและผลประโยชน์ เพียงแต่ว่าผลประโยชน์จะตกอยู่กับนักการเมืองหรือประชาชน

การเป็นนักการเมือง การมีความรู้ในวิถีชีวิตและวิถีแห่งอำนาจของนักการเมือง ชีวิตนักการเมืองไม่เป็นตัวของตัวเอง ย่อมโลดแล่นไปในวงการเมือง เพื่อให้ได้ชัยชนะ เพราะมันเป็นเรื่องของอำนาจและผลประโยชน์ เมื่อมีคนได้อำนาจและผลประโยชน์ในทางการเมือง ในทางตรงกันข้ามย่อมจะมีคนเสียอำนาจและผลประโยชน์ ความรู้ประชาธิปไตยเป็นพลานุภาพของประชาชน