+atom.xml?redirect=false รู้อะไร@iTUKnowledge Blog keyword

หน้าเว็บ

Saturday, March 27, 2010

สมการการเมืองรัฐบาลกับประชาชน


การเมืองเป็นเรื่องอำนาจและผลประโยชน์ประชาชน ใครควบคุมการเมือง ก็มีอำนาจทางการเมืองจัดสรรอำนาจและผลประโยชน์ ในการต่อสู้ทางการทางการเมืองของประชาชน ระหว่าง แนวคิดอนุรักษ์นิยมเผด็จการกับแนวคิดก้าวหน้าประชาธิปไตย กำลังอยู่ในสถานการณ์เผชิญหน้ากันในสนามการเมือง คงจะมิอาจปรองดองในทางการเมือง ส่งผลกระทบก่อให้เกิดวิกฤตระยะยาวในประเทศไทย

สมการการเมืองรัฐบาลกับประชาชน เรามาพิจารณาสมการทางการเมืองระหว่างฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายมวลชนดังนี้
1.สมการรัฐบาลพรรคประชาธิปัตย์
ชัยชนะ= กองทัพ+สื่อ+นักวิชาการ
ชัยชนะ= ทหารสร้างสถานการณ์ความรุนแรง+สื่อบิดเบือนข่าวสาร+นักวิชาการไม่มีหลักการ
คำตอบ= ไม่ยุบสภาและสลายชุมนุมโดยปฏิบัติการจิตวิทยา และโดยใช้กำลังทหารพร้อมอาวุธ

2.สมการประชาชนเสื้อแดง
ชัยชนะ= มวลชน+พรรคร่วมรัฐบาล+สื่อ+นักวิชาการ
ชัยชนะ=มวลชนต่อสู้โดยสันติวิธี+พรรคร่วมถอนตัว+สื่อตีเแผ่ความจริง+นักวิชาการมีหลักการ
คำตอบ= รัฐบาลยุบสภา และการต่อสู้ของประชาชนเพื่อประชาธฺิปไตยโดยสันติวิธีไร้ความรุนแรง

การแก้สมการการเมืองรัฐบาลกับประชาชน  จากสมการ อาจสรุปได้ ดังนี้
1.รัฐบาลมีคำตอบคือ ไม่ยุบสภาและสลายการชุมนุม มีทางเลือก คือ โดยปฏิบัติการจิตวิทยา หรือใช้กำลังทหารพร้อมอาวุธปราบปรามสลายการชุมนุมทางการเมืองของประชาชน

2. มวลชนมีคำตอบคือยุบสภา มีทางเลือกคือ จะต้องมีวิธีเพิ่ม และกระจายช่องทางการสื่อสาร เพื่อให้สังคมได้รับรู้ข้อมูล ตามความจริงเสริมสร้างแนวร่วมสื่อ และนักวิชาการให้เสนอข่าวและความเห็นที่ไม่เบียงเบน ตามความจริงระดมมวลชนและประชาชนทุกภาคส่วนให้มากที่สุด เหนียวแน่นซึ่งจะกลายเป็นกระแสที่คนในชนบท+เมืองเข้าร่วมชุมนุม จะบังเกิดพลานุภาพสูงสุดกดดันรัฐบาล+(พรรคร่วม+ดุจพินิจแห่งการตัดสินใจร่วมหรือถอนตัว)

เรามาจับตาดู การพัฒนาของสถานการณ์ การต่อสู้ทางการเมือง รัฐบาลร่างทรงเผด็จการ กับประชาชนผู้รักประชาธิปไตย