+atom.xml?redirect=false รู้อะไร@iTUKnowledge Blog keyword

หน้าเว็บ

Sunday, December 6, 2009

อนาธิปไตยทางการเมืองกลุ่มการเมืองหรือประชาชน ที่มีระบบความคิดชอบความรุนแรง ปฏิบัติการด้วยความรุนแรงกับฝายตรงข้ามไม่คำนึงถึงวิธีการใด ๆเพื่อให้บรรลุเป้าหมายโดยไม่เคารพ กติกาใดๆทั้งสิ้นของสังคม จะใช้วิธีใดก็ได้ขอเพียงให้ได้มาเป็นชัยชนะในทางการเมือง ไม่สนใจความเดือดร้อนของประชาชนในประเทศไทย เป็นอนาธิปไตย

สถานการณ์การเมืองในปัจจุบัน ปรากฏการณ์ทางการเมืองที่เกิดขิ้นในประเทศไทย เป็นการต่อสู้ทางการเมืองของประชาชน ระหว่างแนวคิดเก่าอนุรักษ์นิยมกับแนวคิดใหม่ประชาธิปไตย เพื่อแย่งชิงอำนาจและผลประโยชน์ทางการเมืองซึ่งฝ่ายแนวคิดอนุรักษ์นิยมยึดมั่นระบบอำนาจนิยม ไม่ยอมรับกฏเกณฑ์เสีียงข้างมากตามหลักการประชาธิปไตย ไม่คำนึงถึงวิธีการโดยชอบด้วยกฎหมาย ให้ได้มาซึ่งอำนาจทางการเมือง จัดตั้งรัฐบาลโดยคณะรัฐประหารล้มล้างเข้าควบคุมอำนาจทางการเมืองจากรัฐบาล ที่มาตามครรลองประชาธิปไตยที่รัฐบาลของประชาชน โดยประชาชน เพื่อประชาชน เป็นการทำลายการเมืองระบอบประชาธิปไตย 

อนาธิปไตยทางการเมือง สภาพบังคับใช้กฏหมายที่ขาดสภาพบังคับ ซึ่งการที่รัฐบาลเลือกปฏิบัติบังคับใช้กฎหมายเฉพาะกับฝ่ายที่เป็นปฏิปักษ์กับรัฐบาล การกระทำที่ขาดความยุติธรรมและเท่าเทียมกันตามทฤษฎีและหลักการของกฎหมาย นั่นเป็น การละเมิดหลักการสิทธิมนุษยชนในทางกฎหมายไม่อยากเห็นประชาชนแย่งอำนาจการเมืองและผลประโยชน์ ใช้ความรุนแรงเข้าห่ำหั่นกันในสังคมไทยเช่นมนุษย์ถ้ำหรือคนเถื่อนในสังคมบรุพกาล เป็นเหตุให้พลังอำนาจของชาติเสื่อมทรุดในด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม ไม่มีความสามารถในเชิงแข่งขันใด้านเศรษฐกิจระหว่างประเทศกับนานาประเทศ

การควบคุมเสรีภาพ ของประชาชนในทางการเมืองระบอบประชาธิปไตย เป็นการละเมิดหลักการสิทธิมนุษยชนตามปฏิญญษสากลของสหประชาชาติ